683/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av 26 kap. 20 § i ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ärvdabalken (40/1965) 26 kap. 20 §, sådan den lyder i lag 1228/2001, som följer:

26 kap.

Bestämmelser som hör till området för den internationella privaträtten

20 §

Bestämmelserna i detta kapitel ska iakttas endast om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg, av någon annan lag eller ett fördrag som binder Finland.


Denna lag träder i kraft den 17 augusti 2015.

RP 361/2014
LaUB 27/2014
RSv 316/2014
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 (32012R0650); EUT L 201, 27.7.2012, s. 107

Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.