682/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Beslut om erkännande och verkställbarhet

En sådan ansökan om verkställbarhetsförklaring som avses i artikel 45 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg, ska prövas av en tingsrätt. Bestämmelser om vilken tingsrätt som är behörig i ärendet finns i artikel 45.2.

En i artikel 39.2 i förordningen avsedd ansökan om huruvida en dom som getts i en medlemsstat ska erkännas eller inte, ska prövas av den tingsrätt inom vars domkrets någon av de parter som beslutet avser är bosatt. Om ingen av de parter som beslutet avser är bosatt i Finland, ska ansökan prövas av Helsingfors tingsrätt.

2 §
Sökande av ändring i tingsrättens beslut

Ändring i tingsrättens avgörande enligt 1 § söks hos hovrätten utan att missnöje anmäls.

3 §
Europeiskt arvsintyg

Ett europeiskt arvsintyg enligt den förordning som nämns i 1 § utfärdas av magistraten.

Om det finns behov av att koncentrera behandlingen av ärenden som gäller europeiska arvsintyg till en eller flera magistrater för att effektivisera verksamheten, utfärdas närmare bestämmelser om vilka magistrater som är behöriga i ärenden som gäller utfärdande av arvsintyg samt om grunderna för fördelningen av behörigheten mellan magistraterna genom förordning av finansministeriet.

I ett sådant beslut av magistraten som avses i artikel 72 i förordningen får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 17 augusti 2015.

RP 361/2014
LaUB 27/2014
RSv 316/2014
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 (32012R0650); EUT L 201, 27.7.2012, s. 107

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.