679/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999) 8 och 9 a §, sådana de lyder, 8 § i lag 1338/2014 och 9 a § i lag 1198/2005, och

fogas till lagen nya 8 b och 8 c § som följer:

8 §
Tillsyn

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att denna lag iakttas, med undantag för de paragrafer i jämställdhetslagen som nämns i 2 § 5 mom. i den här lagen vars efterlevnad övervakas av jämställdhetsombudsmannen samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden.

Arbetsgivaren eller, om arbetsgivaren inte har något driftställe i Finland, en i 4 a § avsedd företrädare ska på begäran ge arbetarskyddsmyndigheterna de uppgifter och utredningar som avses i 4 b § 1 mom. och 5 § 2 mom.

Arbetarskyddsmyndigheterna har rätt att av arbetsgivaren på begäran få alla handlingar som hänför sig till skyldigheten enligt 8 b § till påseende och vid behov få kopior av dem.

8 b §
Lämnande av uppgifter till den som låter utföra arbetet

Arbetsgivaren eller en i 4 a § avsedd företrädare ska i sådana situationer som avses i 1 § 2 mom. 1 eller 3 punkten lämna den som låter utföra arbetet ett intyg över hur den sociala tryggheten bestäms för arbetstagare som utstationerats efter det att det avtalsenliga arbetet inletts. Intyget ska lämnas innan de utstationerade arbetstagarna inleder sitt arbete. Ett skriftligt intyg över att skyldigheten fullgjorts ska bevaras under den tid som det avtalsenliga arbetet pågår.

Denna paragraf tillämpas inte, om värdet av vederlaget för ett i 1 § 2 mom. 1 punkten avsett underleverantörsavtal utan mervärdesskatt understiger 9 000 euro eller om det arbete som utförs av i 1 § 2 mom. 3 punkten avsedda hyrda arbetstagare fortgår högst 10 arbetsdagar utan avbrott. Vid uträkningen av dessa gränsvärden anses arbetet ha fortgått utan avbrott, om det arbete eller det arbetsresultat som presterats för den som låter utföra arbetet baserar sig på flera avtal som utan avbrott eller med endast korta avbrott följer på varandra.

8 c §
Lämnande av information om tillsynsmyndigheten

Arbetsgivaren ska innan arbetet inleds ge den utstationerade arbetstagaren information om den myndighet som utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen och ger råd i frågor som rör lagen. Informationen kan också lämnas av en i 4 a § avsedd företrädare för arbetsgivaren.

Den som låter utföra arbetet ska lämna det utstationerande företaget skriftlig information om den myndighet som utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen och ger råd om den. Den skriftliga informationen ska vara verifierbar under den tid som det avtalsenliga arbetet pågår.

Denna paragraf tillämpas inte, om värdet av vederlaget för ett i 1 § 2 mom. 1 punkten avsett underleverantörsavtal utan mervärdesskatt understiger 9 000 euro eller om det arbete som utförs av i 1 § 2 mom. 3 punkten avsedda hyrda arbetstagare fortgår högst 10 arbetsdagar utan avbrott. Vid uträkningen av dessa gränsvärden anses arbetet ha fortgått utan avbrott, om det arbete eller det arbetsresultat som presterats för den som låter utföra arbetet baserar sig på flera avtal som utan avbrott eller med endast korta avbrott följer på varandra. Den som låter utföra arbetet har inte någon informationsskyldighet enligt 2 mom. om avtalsförhållandet mellan den som låter utföra arbetet och arbetsgivaren kan anses vara etablerat som en följd av tidigare avtalsförhållanden.

9 a §
Straffbestämmelse

En arbetsgivare, en företrädare för denne eller en företrädare som utsetts i enlighet med 4 a § som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot bestämmelserna om innehavande av eller skyldighet att meddela i 4 b § avsedda uppgifter och utredningar,

2) underlåter att lämna i 8 a § avsedda uppgifter till en företrädare för personalen, eller

3) bryter mot bestämmelserna i 8 b § om lämnande av uppgifter till den som låter utföra arbetet,

ska för brott mot lagen om utstationerade arbetstagare dömas till böter.

För brott mot lagen om utstationerade arbetstagare döms även den som låter utföra arbetet eller en företrädare för denne, om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra den i 4 a § föreskrivna ombesörjningsskyldigheten, eller arbetsgivaren, den som låter utföra arbetet eller en företrädare för någon av dessa, om denne bryter mot informationsskyldigheten enligt 8 c §, en företrädare för den som låter utföra arbetet dock endast med beaktande av anvisningarna och förfarandena på arbetsplatsen.

Bestämmelser om straff för arbetsbrott finns i 47 kap. i strafflagen (39/1889).

Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare samt mellan den som låter utföra arbetet och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som anges i 47 kap. 7 § i strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2015.

RP 161/2014
AjUB 17/2014
RSv 342/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.