674/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) 51 § och 78 § 3 mom. 6 punkten, av dem 78 § 3 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 1218/2013, samt

fogas till lagen en ny 200 a § som följer:

51 §
Beviljande av uppehållstillstånd på grund av att utlänningen är förhindrad att lämna landet

En utlänning som befinner sig i Finland beviljas tillfälligt uppehållstillstånd, om

1) han eller hon av tillfälliga hälsoskäl inte kan återsändas till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland, eller

2) det faktiskt är omöjligt för honom eller henne att återvända till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland.

Uppehållstillstånd med stöd av 1 mom. 2 punkten beviljas inte, om orsaken till att utlänningens återresa inte genomförs är att han eller hon inte samtycker till att återvända till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland eller att han eller hon försvårar arrangemangen för återresan.

Utlänningens försörjning behöver inte vara tryggad för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas.

Om en utlänning beviljas uppehållstillstånd med stöd av 1 mom., beviljas inte hans eller hennes familjemedlemmar som befinner sig utomlands uppehållstillstånd på grund av familjeband.

78 §
Rätt att arbeta med stöd av uppehållstillstånd

Rätt att arbeta har dessutom en utlänning


6) vars uppehållstillstånd är beviljat med stöd av 51 § på grund av att utlänningen är förhindrad att lämna landet,


200 a §
Verkställighet av utvisning när ett tillfälligt hinder är undanröjt

Ett utvisningsbeslut som grundar sig på att förutsättningarna för beviljande av ett i 51 § avsett tillfälligt uppehållstillstånd inte längre föreligger, får verkställas tidigast den åttonde dagen efter det att beslutet har delgetts sökanden, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. Före verkställigheten ska det säkerställas att tidsfristen omfattar minst fem vardagar.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

RP 170/2014
FvUB 47/2014
RSv 314/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.