657/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om samarbete över de yttre gränserna

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utarbetandet och genomförandet av gemensamma operativa program inom det gränsöverskridande samarbete vid Europeiska unionens yttre gränser som samfinansieras inom ramen för det europeiska grannskapsinstrumentet samt på beviljande, förvaltning och inspektion av samt tillsyn över den finansiering som används för genomförandet av programmen, om inte något annat föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning.

På verksamhet enligt denna lag tillämpas även statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) gemensamt operativt program program genom vilket flerårigt samarbete som överskrider de yttre gränserna genomförs och vilket delvis finansieras med Europeiska unionens stöd,

2) unionsfinansiering finansiering av gemensamma operativa program inom ramen för det europeiska grannskapsinstrumentet,

3) nationell finansiering finansiering, förmån eller prestation som anvisas av finska staten, en kommun eller något annat finländskt offentligrättsligt samfund för en stödberättigande åtgärd och vars värde kan fastställas i pengar,

4) stöd bidrag som beviljas av statens eller Europeiska unionens medel eller andra medel som anvisats för programmet,

5) stödmottagare en offentlig- eller privaträttslig juridisk person som gentemot den myndighet som beviljat stöd och den samordnande stödmottagaren ansvarar för genomförandet av ett projekt som fått finansiering från programmet,

6) samordnande stödmottagare en offentlig- eller privaträttslig aktör som ansvarar för att inleda och genomföra ett projekt och som har valts enhälligt av de aktörer som deltar i genomförandet av projektet,

7) partnerland Ryska federationen,

8) finansieringsöverenskommelse en överenskommelse mellan kommissionen och de länder som deltar i det gemensamma operativa programmet,

9) stödavtal ett dokument som gäller finansieringen av ett projekt och som ska upprättas mellan den samordnande stödmottagaren och det landskapsförbund som är förvaltningsmyndighet,

10) stödbeslut ett sådant beslut om finansiering av ett projekt som förvaltningsmyndigheten fattar utifrån övervakningskommitténs eller urvalskommitténs beslut,

11) stora infrastrukturinvesteringsprojekt sådana projekt enligt artikel 2 p i genomförandeförordningen som omfattar flera olika arbeten, projekt eller tjänster avsedda att tillsammans fullgöra en odelbar uppgift av specifik natur och som har tydligt fastställda mål av gemensamt intresse med sikte på att genomföra gränsöverskridande investeringar,

12) utvecklingsprojekt tidsmässigt begränsad utvecklingsverksamhet som baserar sig på en projektplan och genom vilken målen för programmet genomförs och vars syfte inte är att skapa omedelbar ekonomisk fördel för stödmottagaren,

13) ENI-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument,

14) genomförandeförordningen kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 897/2014 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av sådana program för gränsöverskridande samarbete som finansieras inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 232/2014 om inrättande av ett europeiskt grannskapsinstrument, och

15) finansieringslagen lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014).

2 kap.

Myndigheter och programarbete

3 §
Ministerierna

Arbets- och näringsministeriet ansvarar i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning för de uppgifter i anslutning till det europeiska grannskapsinstrumentet som ska skötas av den nationella myndigheten. Arbets- och näringsministeriet är även den kontrollkontaktpunkt som avses i artikel 4 i genomförandeförordningen.

Utrikesministeriet ansvarar för frågor i anslutning till de yttre förbindelserna vid samarbetet över de yttre gränserna som finansieras inom ramen för det europeiska grannskapsinstrumentet.

4 §
Revisionsmyndighet

Revisionsmyndigheten för programmet finns i anslutning till finanscontrollerfunktionen vid finansministeriet och fullgör de uppgifter som den har enligt Europeiska unionens lagstiftning och denna lag.

Revisionsmyndigheten ska även lämna en rapport och ett yttrande om förvaltnings- och kontrollsystemet i enlighet med artikel 25.2 i genomförandeförordningen.

5 §
Revisorsgruppen

Revisionsmyndigheten ska bistås av en revisorsgrupp som revisionsmyndigheten är ordförande för och som varje stat som deltar i programmet ska utse en medlem till.

Medlemmarna i revisorsgruppen ska lämna revisionsmyndigheten den information som krävs för myndighetens arbete om de utgifter som orsakats inom respektive medlems område och som har samband med verksamhet enligt den godkända revisionsplanen. Varje medlem i revisorsgruppen ska bistå revisionsmyndigheten vid ordnandet av inspektioner som utförs inom den stats område som medlemmen företräder. Ryska federationens medlem i revisorsgruppen får tillsammans med revisionsmyndigheten delta i inspektioner som gäller användningen av Ryska federationens nationella medfinansiering i enlighet med vad som anges i finansieringsöverenskommelsen mellan republiken Finland, Ryska federationen och Europeiska unionen.

6 §
Förvaltningsmyndighet

Förvaltningsmyndighet för ett gemensamt operativt program är det landskapsförbund som nämns i programdokumentet.

Förvaltningsmyndigheten ansvarar för att det gemensamma operativa programmet förvaltas i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning inom programområdet och fullgör de uppgifter som den har enligt Europeiska unionens lagstiftning och denna lag samt de uppgifter som det avtalats om i finansieringsöverenskommelsen och programdokumentet.

Förvaltningsmyndigheten ska organisera sin förvaltning på så sätt att de uppgifter som hänför sig till det gemensamma operativa programmets genomförande, ekonomiska förvaltning och funktion för intern kontroll separeras så att uppgifternas oberoende kan säkerställas.

På inspektioner som förvaltningsmyndigheten utför tillämpas vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning och i denna lag samt vad som avtalats i finansieringsöverenskommelsen.

7 §
Övervakningskommitté och urvalskommitté

För övervakningen av genomförandet av varje gemensamt operativt program ska det tillsättas en övervakningskommitté enligt artikel 21 i genomförandeförordningen, och de länder som deltar i programmet ska utse medlemmar till denna kommitté. På övervakningskommitténs verksamhet och uppgifter tillämpas vad som föreskrivs om dem i artiklarna 23 och 24 i genomförandeförordningen.

Statsrådet utnämner övervakningskommitténs finländska medlemmar. Till finländska medlemmar kan utnämnas företrädare för landskapsförbunden inom programområdet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt i den mån det är möjligt företrädare för företagare, föreningar och kommuner inom programområdet. Arbets- och näringsministeriet beslutar om ändringar i kommitténs sammansättning för de finländska medlemmarnas del. På övervakningskommitténs medlemmar och sammansättning tillämpas även Europeiska unionens lagstiftning.

Övervakningskommittén får tillsätta en separat urvalskommitté för projekt. Övervakningskommittén beslutar om urvalskommitténs sammansättning och dess uppgifter. Urvalskommitténs finländska medlemmar utnämns av arbets- och näringsministeriet.

Övervakningskommittén kan kalla experter till kommittén. Övervakningskommittén och urvalskommittén ska fatta sina beslut enhälligt.

På övervakningskommitténs och urvalskommitténs finländska medlemmar ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas när de sköter uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

8 §
Gemensamt operativt program

Samarbetet över de yttre gränserna genomförs som fleråriga gemensamma operativa program och i fråga om utarbetande, innehåll, godkännande och ändring av programmen iakttas vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning och i denna lag.

Landskapsförbunden inom programområdena ska utarbeta ett förslag som gäller det gemensamma operativa programmet i samarbete med de behöriga myndigheterna i övriga stater som deltar i programmet samt med staten, kommunerna och övriga aktörer som deltar i genomförandet av programmet.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar utifrån de förslag som avses i 2 mom. för att i samarbete med övriga ministerier, landskapsförbunden inom programområdet och andra aktörer som deltar i genomförandet av programmet utarbeta ett programförslag som föreläggs statsrådet för godkännande. För samordningen av det nationella utarbetandet och genomförandet av programförslag samt beredningen enligt partnerskapet ansvarar delegationen för regional- och strukturpolitik, som avses i 13 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014). Statsrådet beslutar om godkännandet av programförslaget för Finlands del.

När ett gemensamt operativt program ändras ska bestämmelserna om utarbetande och godkännande av förslag som gäller programmet iakttas i tillämpliga delar. Övervakningskommittén för det gemensamma programmet kan dock besluta om ändringar av mindre betydelse.

9 §
Finansieringsöverenskommelse

Arbets- och näringsministeriet undertecknar programspecifika finansieringsöverenskommelser enligt artikel 8 i genomförandeförordningen efter att ha hört de landskapsförbund som är förvaltningsmyndigheter. I fråga om utarbetandet av och innehållet i en finansieringsöverenskommelse iakttas vad som föreskrivs i artikel 10.8 och 10.10 i ENI-förordningen och i artiklarna 8 och 9 i genomförandeförordningen.

I en finansieringsöverenskommelse får det även tas in andra bestämmelser som krävs för genomförandet av programmet och som preciserar de olika avtalsparternas ansvar.

Förvaltningsmyndigheten får vid behov i enlighet med bestämmelserna i Europeiska unionens lagstiftning och denna lag ingå ett samförståndsavtal som kompletterar finansieringsöverenskommelsen eller en annan motsvarande överenskommelse med en myndighet i partnerlandet eller en aktör som bemyndigats av denna myndighet. Samförståndsavtal eller andra överenskommelser enligt vad som nämns ovan ska innan de undertecknas delges arbets- och näringsministeriet.

10 §
Vissa verkställighetsarrangemang

Arbets- och näringsministeriet eller förvaltningsmyndigheten för ett gemensamt operativt program får i ärenden som inte hör till området för lagstiftningen, som inte annars har avsevärd betydelse eller som inte annars kräver riksdagens samtycke, med Europeiska kommissionen och med myndigheterna i de övriga stater som deltar i programmet samt Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling avtala om arrangemang som kan anses sedvanliga och som gäller verkställigheten av förvaltningsuppgifterna inom det gemensamma operativa programmet.

3 kap.

Stödförfarande

11 §
Stödmottagare

Stödmottagarna kan vara offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer som uppfyller de krav som ställs i Europeiska unionens lagstiftning och i denna lag. Stöd beviljas den samordnande stödmottagaren för verksamhet som genomförs i samråd med de andra stödmottagarna som deltar i genomförandet av ett projekt.

12 §
Projekt

Ett projekt ska uppfylla de krav som ställs i genomförandeförordningen och i denna lag samt i programmet och finansieringsöverenskommelsen.

Den samordnande stödmottagaren ska lämna projektansökan till den stödbeviljande förvaltningsmyndigheten och tillsammans med förvaltningsmyndigheten underteckna det stödavtal som utarbetas om genomförande av projektet.

Den samordnande stödmottagaren ansvarar för genomförandet av projektet och kommunikationen med förvaltningsmyndigheten.

I projektet ska det finnas minst en part från de EU-medlemsstater som deltar i programmet och en part från partnerlandet.

13 §
Förvaltningsmyndighetens uppgifter vid stödförfarandet

Det landskapsförbund som är förvaltningsmyndighet ansvarar för beviljande och utbetalning av samt tillsyn över och återkrav av Europeiska unionens medfinansiering och motsvarande nationella finansiering och annan finansiering som anvisats för genomförande av programmet.

Närmare bestämmelser ska tas in i finansieringsöverenskommelsen för programmet i enlighet med artikel 10.10 i ENI-förordningen. Beslutet om beviljande av stöd riktas till den samordnande stödmottagaren.

Förvaltningsmyndigheten ska med den samordnande stödmottagaren ingå ett stödavtal av vilket framgår åtminstone det beviljade stödbeloppet och de stödvillkor som baserar sig på Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och som gäller användningen av stödet. I stödavtalet ska det även fastställas villkor som gäller utbetalning och återkrav samt andra skyldigheter som stödmottagaren ska uppfylla.

14 §
Allmänna villkor och stödvillkor

Ett projekt som understöds ska vara förenligt med det gemensamma operativa programmet och stödet ska vara motiverat med tanke på målen för användning av stödet.

Stöd får beviljas för kostnader som uppstått efter att det stödavtal som gäller projektet har undertecknats. Stöd får beviljas retroaktivt i de fall som avses i artikel 48.3 och 48.4 i genomförandeförordningen.

Stöd får inte användas som allmänt verksamhetsstöd.

När åtgärder inom projekt som genomförs i Finland vidtas ska utöver lagen om offentlig upphandling (348/2007) även bestämmelserna om upphandlingar i artiklarna 52—56 i genomförandeförordningen iakttas i fråga om användningen av stöd för upphandling av varor och tjänster samt för entreprenader.

15 §
Beviljande av stöd

Stöd beviljas ett projekt utifrån en ansökan i enlighet med den kostnadsmodell som förvaltningsmyndigheten godkänt eller utifrån godtagbara, faktiska, behövliga och till beloppet rimliga kostnader som projektet orsakar. Av stödbeslutet ska det framgå det stödbelopp som beviljas, stödvillkoren samt förutsättningarna för utbetalning och återkrav. Stöd ska beviljas i enlighet med övervakningskommitténs eller urvalskommitténs förslag om projektförslaget överensstämmer med Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen om projektet samt programmet. För att säkerställa överensstämmelsen med lag och programmet ska förvaltningsmyndigheten göra sådana behövliga ändringar i stödbeslutet och stödavtalet som preciserar övervakningskommitténs eller urvalskommitténs förslag.

Stöd kan även beviljas utan en förslagsinfordran i enlighet med artikel 41 i genomförandeförordningen.

Närmare bestämmelser om stödformerna, grunderna för fastställande av stöd, användningsändamålen och maximibeloppen eller medfinansieringen och förfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Godtagbara kostnader

Kostnaderna för ett projekt är godtagbara om de överensstämmer med det gemensamma operativa programmet, den tillämpliga EU-lagstiftningen och denna lag samt annan lagstiftning som tillämpas på projektet.

Stöd får i enlighet med genomförandeförordningen beviljas som stöd som baserar sig på faktiska kostnader eller som en procentbaserad ersättning, som enhetskostnader eller som ett enhetsbelopp.

Stöd beviljas för de kostnader som orsakas av ett projekt och från vilka intäkter som direkt hänför sig till eller har samband med projektet har dragits av.

17 §
Stödbelopp

Stödet får inte täcka det fulla beloppet av kostnaderna för ett projekt och stödmottagaren ska själv delta i de kostnader som orsakas av projektet, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta eller något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning eller programmet. I projekt som gäller tekniskt stöd får stödet täcka samtliga godtagbara kostnader.

18 §
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd ska lämnas till det landskapsförbund som är förvaltningsmyndighet för programmet i fråga.

Vid ansökan om stöd iakttas vad som föreskrivs om ansökan i genomförandeförordningen och programdokumentet.

19 §
Stödavtal

Det landskapsförbund som är förvaltningsmyndighet för programmet ingår utifrån beslutet om beviljande av stöd ett stödavtal med de projekt som genomför programmet. Av stödavtalet om användningen av stödet ska framgå det beviljade stödbeloppet och de stödvillkor som anges i denna lag samt förutsättningarna för utbetalning och återkrav. Av stödavtalet ska dessutom framgå de krav och villkor som anges i Europeiska unionens lagstiftning och finansieringsöverenskommelsen och som väsentligen inverkar på användningen och utbetalningen av stödet.

20 §
Utbetalning av stöd

Ansökan om utbetalning av stöd ska riktas till det landskapsförbund som är förvaltningsmyndighet. En förutsättning för utbetalningen av den sista posten är att en godtagbar redogörelse för genomförandet av projektet och användningen av medel samt finansieringen i enlighet med stödbeslutet har lämnats till den myndighet som beviljat stödet. En tidsfrist kan fastställas för ansökan om utbetalning.

Till ansökan om utbetalning ska fogas en oberoende revisors bekräftelse på att varorna och tjänsterna har levererats och att stödmottagarna har betalat de utgifter de redovisat. En finländsk revisor ska uppfylla de krav som ställs på en revisor i 21 § 2 mom.

Den myndighet som beviljar stöd får besluta att den till projektet betalar ut ett förskott av Europeiska unionens medfinansiering och motsvarande nationella finansiering samt annan medfinansiering som anvisats programmet.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om utbetalning, tidsfristen för ansökan om utbetalning, förfarandet i fråga om förskott samt förskottsbeloppet.

4 kap.

Tillsynen över gemensamma operativa program

21 §
Revisionsmyndighetens inspektionsrätt

Revisionsmyndigheten har med avseende på användningen av medel rätt att utföra inspektioner av förvaltningsmyndigheten och stödmottagarna. När ett enskilt projekt inspekteras gäller inspektionsrätten projektet och dess finansiering i sin helhet.

Revisionsmyndigheten får genom ett beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för sin räkning utföra en i 1 mom. avsedd inspektion av stödmottagaren. En finländsk revisor ska vara en revisor som avses i revisionslagen (459/2007).

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på en revisor när denne sköter uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

För att en inspektion ska kunna utföras på tillbörligt sätt ska myndigheten eller revisorn ha tillträde till sådana byggnader, lokaler eller platser som är betydelsefulla med tanke på den åtgärd som stöds och användningen av stödet och rätt att inspektera dessa samt granska förhållandena hos stödmottagaren och dennes informationssystem och handlingar. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta handlingar och annat material som har samband med användningen av stödet, om genomförandet av inspektionen på tillbörligt sätt förutsätter detta. Vid inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) följas.

På inspektioner som utförs i stater som deltar i ett gemensamt operativt program tillämpas utöver den nationella lagstiftningen i fråga även vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning samt vad som avtalats i finansieringsöverenskommelsen.

22 §
Förvaltningsmyndighetens inspektioner och inspektionsrätt

Förvaltningsmyndigheten ansvarar för uppföljningen av och tillsynen över användningen av den av myndigheten beviljade finansieringen i enlighet med vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning och vad som avtalats i finansieringsöverenskommelsen.

Förvaltningsmyndigheten ska se till att de finansierade tjänsterna och varorna inspekteras i enlighet med vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning. På inspektioner som utförs av förvaltningsmyndigheten tillämpas vad som om saken föreskrivs i denna lag och i Europeiska unionens lagstiftning.

Förvaltningsmyndigheten får utföra inspektioner av stödmottagarna. När ett enskilt projekt inspekteras gäller inspektionsrätten projektet och dess finansiering i sin helhet.

För att en inspektion ska kunna utföras på tillbörligt sätt ska myndigheten eller revisorn ha tillträde till sådana byggnader, lokaler eller platser som är betydelsefulla med tanke på den åtgärd som stöds och användningen av stödet och rätt att inspektera dessa samt granska förhållandena hos stödmottagaren och dennes informationssystem och handlingar. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta handlingar och annat material som har samband med användningen av stödet, om genomförandet av inspektionen på tillbörligt sätt förutsätter detta. Vid inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen följas.

Förvaltningsmyndigheten kan genom ett beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att utföra en inspektion som avses i 3 mom. Utomstående experter får på begäran av förvaltningsmyndigheten anlitas vid inspektioner. På revisorer och utomstående experter tillämpas bestämmelserna i 21 § 2 och 3 mom.

På inspektioner som utförs i stater som deltar i ett gemensamt operativt program tillämpas utöver den nationella lagstiftningen i fråga även vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning samt vad som avtalats i finansieringsöverenskommelsen.

23 §
Skyldigheter för den som är föremål för inspektion

Den som är föremål för en inspektion som avses i 21 och 22 § är för utförande av inspektionen skyldig att utan ogrundat dröjsmål och utan ersättning för inspektören lägga fram alla behövliga räkenskapshandlingar samt övrigt material som har samband med användningen av finansieringen samt att även i övrigt bistå vid inspektionen.

24 §
Kontrollkontaktpunkt

Kontrollkontaktpunkten finns vid arbets- och näringsministeriet. Den har till uppgift att i enlighet med programdokumentet övervaka hur programmens administrativa kontrollsystem fungerar och att vid behov bistå förvaltningsmyndigheten vid inspektioner och i frågor som gäller inspektioner.

25 §
Handräckning

Revisionsmyndigheten och förvaltningsmyndigheten har rätt att av polisen, tullmyndigheterna och skattemyndigheterna utan ersättning få handräckning för att en inspektion enligt 21 och 22 § ska kunna utföras.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

26 §
Rätt att få uppgifter

På rätten att få uppgifter tillämpas vad som i 28 § i finansieringslagen och i artikel 74 i genomförandeförordningen föreskrivs om arbets- och näringsministeriets, landskapsförbundets och revisionsmyndighetens rätt att få uppgifter.

27 §
Uppgifternas offentlighet och utlämnande av uppgifter

På uppgifternas offentlighet och bevarande av uppgifter tillämpas vad som i 30 § i finansieringslagen föreskrivs om arbets- och näringsministeriets, förvaltningsmyndighetens och revisionsmyndighetens skyldighet att lämna ut och bevara uppgifter.

28 §
Återkrav av stöd och upphörande av utbetalning

Förvaltningsmyndigheten ansvarar för återkrav av stöd i enlighet med bestämmelserna i 37 § i finansieringslagen och i Europeiska unionens lagstiftning.

I fråga om arbets- och näringsministeriets rätt att återkräva de medel som utbetalats till förvaltningsmyndigheten tillämpas vad som föreskrivs i 41 § i finansieringslagen.

29 §
Ansvaret för stöd som inte återkrävts

I fråga om statens skyldighet att betala tillbaka Europeiska unionens stöd som har utbetalats utan grund och inte återkrävts tillämpas vad som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning.

Efter det att staten på det sätt som avses i 1 mom. har betalat ut stödet till den gemensamma förvaltningsmyndigheten har staten rätt att få motsvarande belopp av den samordnande stödmottagaren.

30 §
Datasystemet för övervakning av gemensamma operativa program

Förvaltningsmyndigheten ska förvalta ett datasystem för övervakning av det gemensamma operativa programmet, och systemet ska gälla de projekt som finansieras och uppfylla de krav som ställs i denna lag och i Europeiska unionens lagstiftning.

31 §
Ändringssökande

I ett beslut av ett landskapsförbund får ändring sökas enligt vad som i kommunallagen (410/2015) föreskrivs om begäran om omprövning och kommunalbesvär.

Ett beslut av övervakningskommittén som gäller urvalsgrunderna för projekt eller val och finansiering av projekt eller ett beslut som gäller fastställande av urvalskommitténs yttrande får inte överklagas genom separata besvär.

32 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015. Genom denna lag upphävs lagen om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna (500/2008). På stöd som beviljats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde när stödet beviljades.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 342/2014
FvUB 49/2014
RSv 322/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.