624/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i tullagen (1466/1994) mellanrubriken före 20 a §, 20 a—20 j §, 28 § 3—5 mom., mellanrubriken före 42 §, 43, 43 a, 44, 45, 45 a, 46, 47 och 47 a §, 48 § och mellanrubriken före den samt 49 och 50 §,

av dem mellanrubriken före 20 a § samt 20 c § sådana de lyder i lag 331/1996, 20 a, 20 e och 20 i § sådana de lyder i lag 879/2011, 20 b §, 28 § 4 mom. och 43 a § sådana de lyder i lag 961/2012, 20 d § sådan den lyder i lagarna 1299/2003, 426/2009 och 1260/2013, 20 f § sådan den lyder i lagarna 1299/2003 och 879/2011, 20 g § sådan den lyder i lagarna 774/2003, 1299/2003 och 1260/2013, 20 h § sådan den lyder i lagarna 774/2003, 1299/2003 och 961/2012, 20 j § sådan den lyder i lagarna 879/2011 och 1260/2013, 28 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1299/2003, 28 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1104/1998, 43 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 961/2012, 1150/2013 och 1260/2013, 45 a § sådan den lyder i lag 690/2009, 46 § sådan den lyder i lagarna 1299/2003 och 961/2012, 47 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 331/1996 och 961/2012, 47 a § sådan den lyder i lag 1260/2013 samt 49 och 50 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 961/2012,

ändras 1 och 3 §, 14 § 1 mom. 2 och 5 punkten samt 15—17 §,

av dem 1 § samt 14 § 1 mom. 2 och 5 punkten sådana de lyder i lag 961/2012, 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1260/2013 samt 15 och 17 § sådana de lyder i lag 879/2011, samt

fogas till lagen en ny mellanrubrik före 17 §, nya 17 a—17 c §, en ny 17 d § och en ny mellanrubrik före den och en ny 17 e § som följer:

1 §

På tullbeskattning och tullövervakning av varor som importeras från och exporteras till tredjeland ska denna lag tillämpas vid sidan av vad som därom bestäms i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för gemenskapen, nedan kodexen, i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för gemenskapen, nedan tillämpningsförordningen, och i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, nedan förordningen om tullbefrielse, eller i annan lagstiftning för Europeiska unionen (EU). Därtill tillämpas denna lag vid sidan av EU:s lagstiftning på statistikföring av handeln mellan Finland och andra länder samt på undersökning av tullbrott, om inte något annat föreskrivs i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015).

3 §

I denna lag avses med

1) Finlands tullområde området som omfattar rikets landområde, territorialvatten och luftrum, dock så att tullområdet sträcker sig två sjömil utanför territorialvattnets yttre gräns, om inte något annat har överenskommits om saken internationellt,

2) EU:s tullområde området som avses i artikel 3 i kodexen,

3) tredjeland område som inte ingår i EU:s tullområde,

4) tullåtgärd tjänsteåtgärd som hör till Tullens behörighet, med undantag för förundersökning av tullbrott.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas definitionerna enligt artikel 4 i kodexen.

14 §

För utförande av tullåtgärder har Tullen eller en annan behörig myndighet rätt att


2) hejda personer och granska deras resedokument och identitetshandlingar för att klarlägga identiteten när en person anländer till eller avlägsnar sig från tullområdet eller när de besöker fordon eller någon annan plats, där varor lossas, lastas eller förvaras eller något annat ställe inom tullområdet, om det föreligger särskilda skäl till detta,


5) utan att kränka postförsändelsers brevhemlighet kontrollera varor samt deras tillverkning och bokföringsmaterial samt kontrollera personers medhavda penningtillgångar för att avslöja sådan penningtvätt som avses i 32 kap. 6 § i strafflagen (39/1889),


15 §

För utförande av tullåtgärder kan genomsökning av en person utföras enligt 8 kap. 30 § i tvångsmedelslagen (806/2011) i sådana situationer som avses i 14 § 1 mom. 2 punkten, enligt vad som föreskrivs nedan.

Beslut om kroppsvisitation i enlighet med 8 kap. 30 § 1 punkten i tvångsmedelslagen, med undantag av för att undersöka vad den visiterade annars bär på sig, fattas av den tullman som utför tullåtgärden.

Sådan kroppsbesiktning som avses i 8 kap. 30 § 2 punkten i tvångsmedelslagen eller sådan kroppsvisitation som avses i 1 punkten för att undersöka av vad den visiterade annars bär på sig kan utföras på den som på sannolika skäl misstänks för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst ett år. Granskningen kan då utföras utan att förundersökning inleds. Beslut om åtgärden fattas av en för uppgiften förordnad tullman som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen eller tullövervakningen.

Genomsökning av personer ska utföras finkänsligt och så att den inte orsakar onödig olägenhet eller skada för den visiterade eller skada för sådan egendom som han eller hon bär på sig eller för med sig. Över sådan genomsökning av personer som avses i 3 mom. ska upprättas ett protokoll, där det med tillräcklig noggrannhet redogörs för genomsökningens förlopp. På begäran ska en kopia av protokollet ges till den visiterade. Vid genomsökning av personer ska dessutom iakttas tvångsmedelslagen.

16 §

Med teknisk övervakning avses fortlöpande eller upprepat iakttagande eller fortlöpande eller upprepad avlyssning av fordon, fordonsförare, föremål, fotgängare eller allmänheten med hjälp av en teknisk anordning samt automatisk upptagning av ljud eller bild.

På gränsövergångsställen på Finlands riksgräns samt i passagerarterminaler, på hamnområden avsedda för godstrafik, i lagerlokaler avsedda för godstrafik och på andra liknande ställen och i liknande utrymmen som Tullen får övervaka har Tullen rätt att, efter att på förhand ha meddelat om detta, företa teknisk övervakning för att övervaka att tullagstiftningen iakttas.

Användning av maktmedel
17 §

Om inte något annat föreskrivs i lag får en tullman som arbetar med tullbrottsbekämpning och tullövervakning, i tjänsteuppdrag använda sådana maktmedel som behövs och kan anses försvarliga för att bryta en persons motstånd, avlägsna en person från en plats, gripa en person, hindra att en frihetsberövad flyr, avlägsna ett hinder eller förhindra ett överhängande brott eller någon annan farlig gärning eller händelse. Frågan om maktmedlen kan försvaras ska bedömas utifrån hur viktigt och brådskande tjänsteuppdraget är, motståndets farlighet, vilka resurser som står till förfogande samt övriga omständigheter som är relevanta för en helhetsbedömning av situationen. Om det är nödvändigt att använda maktmedel, ska de användas endast i den utsträckning och så länge som det nödvändigtvis behövs för att utföra ett lagstadgat tjänsteuppdrag.

En tullman har i tjänsteutövning dessutom rätt till nödvärn. Bestämmelser om nödvärn finns i 4 kap. 4 § i strafflagen. I sådana fall av nödvärn handlar tullmannen under tjänsteansvar. Vid bedömningen av om handlingen kan försvaras ska de krav beaktas som kan ställas på tullmannen med beaktande av dennes utbildning och erfarenhet.

Den som på begäran eller med samtycke av en tullman tillfälligt bistår en tullman i en situation där det är nödvändigt att anlita utomståendes hjälp vid användning av maktmedel för att utföra ett synnerligen viktigt och brådskande tjänsteuppdrag, har rätt att under tullmannens uppsikt använda maktmedel som tullmannen med stöd av sina befogenheter bemyndigar honom eller henne att använda.

I 4 kap. 6 § 3 mom. i strafflagen föreskrivs om excess i samband med användning av maktmedel och i 4 § 2 mom. om excess i nödvärn. Bestämmelser om dessa finns också i 7 § i det kapitlet.

17 a §

Den som utför ett tjänsteuppdrag och har anledning att befara motstånd eller ett obehörigt angrepp enligt 4 kap. 4 § 1 mom. i strafflagen ska på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt bereda sig på användning av maktmedel.

En person som är föremål för ett tjänsteuppdrag ska varnas för risken att bli utsatt för maktmedel, om det är möjligt och ändamålsenligt att varna denne. Varningen ska ges på ett för ändamålet lämpligt och begripligt sätt.

17 b §

Skjutvapen får användas endast när det är fråga om att stoppa en persons verksamhet som orsakar direkt och allvarlig fara för någon annans liv eller hälsa och det inte finns något lindrigare sätt att stoppa verksamheten. Skjutvapen får dessutom användas i brådskande och viktiga uppdrag för att avlägsna föremål, djur eller motsvarande hinder.

Med användning av skjutvapen avses varning för användning av ett skjutvapen som avses i 2 § i skjutvapenlagen (1/1998), hot om användning av skjutvapen och avlossande av skott. Det betraktas inte som användning av skjutvapen att ta fram och osäkra ett skjutvapen.

Beslut om vapenhot och avlossande av skott fattas av en tullman som är chef för tullbrottsbekämpningen, om detta är möjligt med beaktande av hur brådskande situationen är.

17 c §

Rörelse- och handlingsfriheten för en person som är föremål för ett tjänsteuppdrag får begränsas med handbojor, fängsel eller på något annat motsvarande sätt, om det är nödvändigt för att i samband med tjänsteuppdraget förhindra rymning, betvinga våldsamt uppträdande eller avvärja överhängande risk för våld.

Begränsning av rörelse- och handlingsfriheten får inte fortgå längre än nödvändigt. Begränsningen får inte åsamka den person som är föremål för åtgärden fara eller onödig smärta.

Säkerhetsvisitation
17 d §

En tullman har i samband med gripande, anhållande, häktning, tagande i förvar och andra åtgärder som riktar sig mot den personliga friheten rätt att kontrollera vad en person har i sina kläder eller annars på sig eller i medhavda saker, för att förvissa sig om att personen inte innehar föremål eller ämnen varmed han eller hon kan äventyra åtgärden eller utsätta sig själv eller andra för fara. En tullman får i samband med ett tjänsteuppdrag kroppsvisitera en person för att hitta sådana föremål eller ämnen också i andra fall, om det av grundad anledning behövs för att trygga tullmannens säkerhet i arbetet och fullgörandet av tjänsteuppdraget.

I samband med frihetsbegränsande åtgärder kan en person kroppsvisiteras eller saker som personen för med sig kontrolleras också för att hitta dokument som behövs för identifiering av honom eller henne.

Farliga föremål och ämnen som avses i 1 mom. ska vid behov fråntas den visiterade. Också sådana föremål och ämnen ska fråntas den visiterade som det enligt lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lag är förbjudet att inneha.

17 e §

Säkerhetsvisitation verkställs manuellt, med tränad hund, med metalldetektor eller någon annan motsvarande teknisk anordning eller på något annat jämförbart sätt.

Visitationen får inte kränka den visiterades personliga integritet mer än vad som är nödvändigt för utförande av uppdraget. Vid visitationen ska iakttas den diskretion som förhållandena kräver.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014
FvUB 53/2014
RSv 339/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.