620/2015

Helsingfors den 19 maj 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar (795/2014) kapitel 1.6 punkt 2 och kapitel 5 i bilaga 2 som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

Helsingfors den 19 maj 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Veterinäröverinspektör
Maaria Hackzell

Bilaga 2

BYGGNADSTEKNISKA OCH FUNKTIONSMÄSSIGA TILLÄGGSKRAV PÅ ANLÄGGNINGAR INOM OLIKA BRANSCHER

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kapitel 1. Allmänna tilläggskrav för slakterier och vilthanteringsanläggningar

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1.6. Meddelande om slakt

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. Små slakterier ska minst två vardagar tidigare på ett på förhand överenskommet sätt underrätta den för köttbesiktningen ansvariga tillsynsmyndigheten om när djuren kommer att slaktas. Renslakterier ska göra motsvarande anmälan minst ett dygn före slakten. Om behovet av köttbesiktning av renar på vilka tillämpas kapitel 1.2 punkt 1 i bilaga 2 till förordningen om primärproduktion ska dock underrättas i tillräckligt god tid. Vilthanteringsanläggningar ska underrätta om behovet av köttbesiktning i tillräckligt god tid.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kapitel 5. Renslakterier

På de byggnadstekniska kraven på renslakterier tillämpas avsnitt I kapitel II i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung, med undantag av punkt 1 i det kapitlet, på de funktionsmässiga kraven tillämpas kapitel IV.

5.1. Byggnadstekniska och funktionsmässiga tilläggskrav

1. På renslakterier tillämpas de krav som ställs på små slakterier för tama klöv- och hovdjur i kapitel 2.1 punkterna 6–9 i bilaga 2 till denna förordning och de krav som ställs på slakterier och små slakterier for hägnat vilt i kapitel 4.1. punkt 3 och i kapitel 4.2. punkterna 1 och 2 i bilaga 2 till denna förordning. Vid slakt av renar går gränsen mellan rena och orena områden mellan avhudningen och urtagningen av tarmar. En djurhållningsplats kan jämställas med ett primärproduktionsställe.

2. På det område där renslakteriet ligger ska det finnas en inhägnad eller boxar där renarna kan vattnas och utfodras och där renarna kan vila sig före slakten. Renarna behöver dock inte vattnas på vintern, om de har tillgång till ren snö i tillräcklig mängd. Vidare ska det vara möjligt att skilja renar som misstänks vara sjuka från övriga renar. Från inhägnaden eller boxarna ska en ingärdad gång leda till platsen för bedövning.

3. Om andra djurarter än renar slaktas i ett renslakteri ska det finnas ändamålsenliga utrymmen där de kan hållas i väntan på slakt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.