615/2015

Helsingfors den 21 maj 2015

Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i handelsregisterförordningen (208/1979) 2 § 2 mom. och 28 §, sådana de lyder, 2 § 2 mom. i förordning 121/2003 och 28 § i förordning 289/2001, samt

ändras 29 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1439/2006, som följer:

29 §

Registermyndigheten utfärdar mot föreskriven avgift intyg och utdrag ur handelsregistret samt avskrifter av de till registret anslutna handlingar som är i dess besittning. Avskrifter av ett aktiebolags handlingar som är i registermyndighetens besittning ska på begäran lämnas ut i elektronisk form. Om tio år eller mer har förflutit sedan handlingen ingavs till registermyndigheten eller den lokala myndigheten den dag då en begäran om avskrift framställs hos myndigheten, behöver avskriften inte lämnas ut i elektronisk form.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

En anmälan eller en dokumentbegäran som getts in till en lokal myndighet innan denna förordning trädde i kraft ska behandlas av Patent- och registerstyrelsen.

Helsingfors den 21 maj 2015

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Överinspektör
Mika Kotala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.