589/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 11 maj 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fartygsapotek

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 § i lagen om fartygsapetek (584/2015):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) IMDG-koden Internationella sjöfartsorganisationen (nedan IMO) internationella kod för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

2) IGC-koden IMO:s internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg för transport av kondenserade gaser i bulk,

3) IBC-koden IMO:s internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk,

4) IMSBC-koden IMO:s internationella kod för fartygstransport av farliga fasta ämnen i bulk på fartyg,

5) MFAG-handboken bilaga till IMDG-koden om den första hjälp som ska ges vid olyckor som anknyter till farliga ämnen.

2 §
Fartygsapotekets läkemedel och behandlingsutrustning

Fartygsapoteket ska innehålla läkemedel och behandlingsutrustning som avses i bilaga 1 till denna förordning och som bestäms utifrån fartygsklass och fartygspersonalens storlek.

Fartygsapotekets läkemedel och behandlingsutrustning är avsedda för högst 15 personer. Om besättningen består av flera personer, ska mängden läkemedel och behandlingsutrustning ökas i enlighet med det som framgår av bilaga 1.

I fartyg som transporterar ämnen som har klassificerats som farliga enligt IMDG-, IGC-, IBC- eller IMSBC-koden ska det finnas sådana läkemedel och sådan behandlingsutrustning enligt bilaga 2 till denna förordning som lasten förutsätter. Om läkemedel och behandlingsutrustning som avses i bilaga 2 redan ingår i de läkemedel och den behandlingsutrustning för fartygsapotek som avses i bilaga 1, kan mängden läkemedel och behandlingsutrustning som avses i bilaga 2 minskas i motsvarande omfattning.

3 §
Första hjälpenförpackning

I fartyg som hör till fartygsklass A, B och C ska det finnas en första hjälpen-förpackning som avses i bilaga 3 till denna förordning. Förpackningen ska förses med en märkning av vilken det framgår att det är fråga om en första hjälpenförpackning som avses i bilaga 3 till denna förordning.

4 §
Handböcker

I fartygsapoteket ska det, med beaktande av de läkemedel och den behandlingsutrustning som fartygsklassen förutsätter, finnas en för ändamålet lämplig medicinsk handbok.

I fartygsapoteket på fartyg som hör till fartygsklass A, B och C ska det finnas den senaste upplagan av IMO:s Internationella signalbok (International Code of Signals) för läkarkonsultation per radio eller satellit. I fartygsapoteket på fartyg som hör till fartygsklass A och B ska det dessutom finnas en läkemedelsbok.

I fartygsapoteket på fartyg som transporterar farliga ämnen ska den senaste upplagan av MFAG-handboken finnas.

Den medicinska handboken och läkemedelsboken ska finnas tillgängliga på fartygets arbetsspråk.

Handböckerna kan finnas på fartyget antingen i tryckt eller elektronisk form. Om handböckerna på fartyget endast finns i elektronisk form, ska de kunna användas med hjälp av en sådan anordning som kan kopplas till en reservströmkälla.

5 §
Utlämning av läkemedel

Vid utlämning av läkemedel ska de anvisningar som finns på läkemedelsförpackningen följas.

Om det lämnas ut en större mängd läkemedel än vad som används genast, ska läkemedlet lämnas ut i en lämplig förpackning på vilken antecknas namnet på den person som har fått läkemedlet, läkemedlets namn samt doserings- och bruksanvisning. På förpackningarna till läkemedel som kräver särskild förvaring ska också läkemedlets förvaringsförhållanden antecknas.

Vid utlämning av läkemedel som klassificeras som narkotika och läkemedelspreparat som i huvudsak påverkar det centrala nervsystemet ska särskild försiktighet iakttas.

Vid utlämning av läkemedel som klassificeras som narkotika ska det förbrukningskort enligt 9 § i statsrådets förordning om kontroll av narkotika (548/2008) som apoteket expedierat i samband med läkemedelsförpackningen fyllas i. När ett läkemedel som klassificerats som narkotika har använts i sin helhet eller det avlägsnas som föråldrat ur fartygsapoteket, ska förbrukningskortet återsändas till apoteket som expedierat läkemedlet undertecknat av befälhavaren.

6 §
Behandlingsutrustning och dess användning

Behandlingsutrustningen ska vara försedd i enlighet med den CE-märkning som föreskrivs i 9 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010).

Vid användning av behandlingsutrustningen ska tillverkarens bruksanvisning iakttas.

7 §
Befälhavarens och fartygsapoteksskötarens utbildning

På fartyg som hör till fartygsklass A, B och C, med undantag för fiskefartyg, ska befälhavaren och fartygsapoteksskötaren ha fullgjort den sjukvårdsutbildning för sjöfolk som avses i 19 § 6 mom. och 62 § i statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (166/2013). Utbildningen ska förnyas vart femte år.

På fartyg och fiskefartyg som hör till fartygsklass D ska befälhavaren och fartygsapoteksskötaren ha giltig, godkänd utbildning i första hjälpen.

8 §
Förvaring av fartygsapoteket

Fartygsapoteket ska förvaras oåtkomligt för obehöriga, i ett för ändamålet avsett och behörigt låst utrymme där innehållet i sin helhet lätt kan ses.

I fartyg som hör till fartygsklass A, B och C ska det finnas ett låsbart kylskåp för läkemedel som ska förvaras kallt.

9 §
Förpackningar för och förvaring av läkemedel och behandlingsutrustning

Varje läkemedelsförpackning ska förses med en namnlapp där det på finska, svenska eller engelska med tydlig skrift anges läkemedlets namn enligt bilaga 1 till denna förordning. Av förpackningen ska framgå läkemedlets bruksanvisning och det apotek som har expedierat läkemedlet och expedieringsdatum.

Läkemedlen och behandlingsutrustningen ska förvaras i sådan ordning att de vid behov snabbt kan tas i bruk. Varje läkemedel ska förvaras i sin egen förpackning. Läkemedlen ska skyddas mot fukt, kyla och stark värme. Vid förvaring av läkemedel ska de förvaringstemperaturer som anges av tillverkaren iakttas.

10 §
Förande av läkemedelsjournal

I läkemedelsjournalen ska de anskaffningar som har gjorts till fartygsapoteket antecknas antingen i form av en förteckning över anskaffade läkemedel och behandlingsutrustning och deras kvantiteter eller genom hänvisning till en förteckning som gjorts upp i samband med anskaffningen och som ska förvaras som bilaga till läkemedelsjournalen. I läkemedelsjournalen ska också antecknas de läkemedel och den behandlingsutrustning som har avlägnats ur fartygsapoteket.

I läkemedelsjournalen ska alla läkemedel som har lämnats ut från fartygsapoteket antecknas. Av anteckningen ska framgå namnet på den person som har fått läkemedlet, läkemedlets art och kvantitet, orsaken till och datum för utlämnandet samt namnet på den person som har lämnat ut läkemedlet.

I läkemedelsjournalen ska den behandling som har getts en person antecknas. Av anteckningarna ska framgå personens namn, en redogörelse för behandlingen, en redogörelse för eventuella läkaranvisningar och namnet på den läkare som har gett anvisningarna, läkemedlets art och kvantitet, behandlingsanvisningar samt tidpunkten för behandlingen och namnet på den person som har gett behandlingen.

Läkemedelsjournalen kan också föras elektroniskt.

11 §
Läkemedel och behandlingsutrustning på livbåtar och räddningsflottar

På fartyg som hör till fartygsklasserna A, B och C ska varje livbåt och räddningsflotte förses med läkemedel och behandlingsutrustning som avses i bilaga 4 till denna förordning och anvisningar för första hjälpen.

De läkemedel och den behandlingsutrustning som nämns i bilaga 4 är avsedda för högst 25 personer. Om livbåten eller räddningsflotten är dimensionerad för mer än 25 personer, ska läkemedlen och behandlingsutrustningen ökas på motsvarande sätt.

Läkemedel och behandlingsutrustning för livbåtar och räddningsflottar ska förvaras i vattentäta och förseglade förpackningar som är försedda med adekvat märkning.

12 §
Översyn av läkemedel och behandlingsutrustning i fartygsapotek och livbåtar

Vid översyn av läkemedel och behandlingsutrustning i fartygsapotek och livbåtar ska det utredas att

1) fartygsapotekets innehåll och läkemedlen och behandlingsutrustningen i livbåtar uppfyller bestämmelserna i lagen om fartygsapotek (584/2015) och denna förordning,

2) läkemedlen och behandlingsutrustningen förvaras i enlighet med 9 § 2 mom.,

3) de sista användningsdagarna för läkemedlen och behandlingsutrustningen iakttas.

13 §
Kontrollista

Den kontrollista som görs upp vid översyn av läkemedel och behandlingsutrustning i fartygsapotek och livbåtar ska innehålla

1) en anteckning om fartygets namn och dess fartygsklass enligt 4 § i lagen om fartygsapotek,

2) fastställelse av de i 12 § avsedda uppgifter som gäller översyn av fartygsapotekets innehåll och läkemedel och behandlingsutrustning i livbåtar,

3) en anteckning om plats och tidpunkt för översynen, namn och yrkesbeteckning för den person som har utfört översynen samt verksamhetsställe och kontaktinformation.

14 §
Översyn av läkemedel och behandlingsutrustning på räddningsflottar

Vid översyn av läkemedel och behandlingsutrustning på räddningsflottar ska det utredas att de överensstämmer med bestämmelserna i lagen om fartygsapotek och denna förordning och att de sista användningsdagarna för läkemedel och behandlingsutrustning iakttas.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2015.

Rådets direktiv 92/29/EEG, EGT nr L 113, 30.4.1992,s.19

Helsingfors den 11 maj 2015

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

SHMf om fartygsapotek

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.