583/2015

Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015

Lag om ändring av 33 § i jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jaktlagen (615/1993) 33 §, sådan den lyder i lag 206/2013, som följer:

33 §
Fångstredskap och fångstmetoder

Vid jakt är det allmänt förbjudet att an-vända följande fångstredskap och fångstmetoder:

1) sprängämnen,

2) gifter och förgiftade beten samt beten som innehåller bedövningsmedel,

3) elektriska eller elektroniska anordningar som kan bedöva eller döda,

4) siktanordningar för nattskytte vilka elektroniskt förstorar eller omvandlar bilden,

5) artificiella ljuskällor och anordningar för belysning av målet samt speglar och andra bländande anordningar,

6) fågellim, fågelnät och krokar,

7) till sitt funktionssätt helautomatiska vapen samt halvautomatiska vapen med magasin som rymmer mer än tre patroner,

8) fångst eller dödande med hjälp av gasning eller utrökning,

9) levande djur som lockbete,

10) gropar och snaror som har försetts med skjutvapen eller spjut eller något annat därmed jämförbart redskap samt andra motsvarande fångstanordningar som är farliga för människor eller husdjur,

11) saxar som inte dödar omedelbart,

12) armborst och motsvarande vapen för bågskytte,

13) spjut, kastträn, harpuner och därmed jämförbara vapen,

14) blåsrör,

15) mekaniska anordningar som åstad-kommer ljud.

Utöver det som föreskrivs i 1 mom. gäller följande förbud och begränsningar för jakt:

1) vid jakt på sjöfågel får blyhagel inte användas,

2) vid jakt på däggdjursvilt är användningen av nät med icke-selektivt utförande eller icke-selektiv användning av nät förbjuden,

3) om dispens för jakt på brunbjörn har beviljats med stöd av 41 a § 3 och 4 mom.

a) får det vid jakten inte användas åtlar eller sådana lockbeten som har samband med föda eller doft och som har gjorts av människan,

b) får en brunbjörn inte skjutas på en åker där skörden är obärgad, dock med undantag av vallåker,

c) får en brunbjörn inte drivas ur idet eller skjutas vid idet.

Bestämmelser om förbud mot att åsamka djur onödig smärta eller plåga finns i 3 § i djurskyddslagen. Bestämmelser om avlivning av djur finns i 32 § i den lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

RP 312/2014̈
JsUB 33/2014
RSv 356/2014

  Helsingfors den 8 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.