581/2015

Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015

Lag om ändring av lagen om utbildningsstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utbildningsstyrelsen (182/1991) 1 §, 2 § 1 mom. samt 3 och 4 §, av dem 1 och 3 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 641/1998 och 4 § sådan den lyder i lag 38/2003, som följer:

1 §
Verksamhetsområde

För utvecklings- och förvaltningsuppgifter inom utbildningen och småbarnspedagogiken finns Utbildningsstyrelsen som ett centralt sakkunnigämbetsverk under undervisnings- och kulturministeriet.

Genom förordning av statsrådet bestäms vilken utbildning, småbarnspedagogik och annan verksamhet som hör till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde.

2 §
Uppgifter

Utbildningsstyrelsen har till uppgift att svara för utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken inom sitt verksamhetsområde, främja uppnåendet av goda resultat i utbildningen och småbarnspedagogiken och följa hur dessa ordnas.


3 §
Direktion

Utbildningsstyrelsen har en direktion som består av sakkunniga inom utbildningen och småbarnspedagogiken och om vars uppgifter, sammansättning och tillsättande bestäms genom förordning av statsrådet.

4 §
Organisation

Vid Utbildningsstyrelsen kan det finnas verksamhetsenheter för olika uppgiftsområden. I fråga om verksamhetsenheterna bestäms genom förordning av statsrådet. Vid Utbildningsstyrelsen finns dock alltid en enhet för uppgifter inom den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken.

I fråga om verksamhetsenheternas interna organisation bestäms i Utbildningsstyrelsens arbetsordning. I arbetsordningen bestäms även om ledningen av Utbildningsstyrelsen, verksamhetsenheternas uppgifter, de ledande tjänstemännens uppgifter, beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som avgör ett ärende.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

RP 341/2014
KuUB 29/2014
RSv 357/2014

  Helsingfors den 8 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.