550/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 30 april 2015

Statsrådets förordning om främjande av idrott

I enlighet med statsrådets

beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015):

1 kap.

Statens idrottsråd

1 §
Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner, rådets och sektionernas sammansättning och mandatperiod

Efter att ha hört organisationer och sammanslutningar som företräder olika områden inom idrotten samt betydande samarbetsparter inom idrottssektorn tillsätter statsrådet statens idrottsråd för en period som motsvarar riksdagens mandatperiod. Mandatperioden för det nya idrottsrådet börjar dock senast inom sex månader efter att resultatet av ett riksdagsval har fastställts och perioden för det tidigare idrottsrådet löpt ut.

Idrottsrådet har en ordförande, två vice ordförande och högst tio andra medlemmar, som alla har en personlig ersättare. I idrottsrådet ska olika samhällsuppfattningar, de olika idrottssektorerna och samarbetsparterna, medborgarorganisationerna inom idrotten och kommunerna samt de regionala och språkliga synpunkterna vara representerade. Medlemmarna i idrottsrådet ska vara förtrogna med idrottspolitik eller med olika områden inom idrott eller elitidrott.

Idrottsrådets sektioner tillsätts av undervisnings- och kulturministeriet efter att ministeriet har hört idrottsrådet. Sektionerna har en ordförande och högst åtta andra medlemmar. Ordföranden för en sektion ska vara medlem av idrottsrådet.

2 §
Uppgifterna för statens idrottsråd

Utöver det som föreskrivs i 6 § 2 mom. i idrottslagen (390/2015) har idrottsrådet till uppgift att

1) som ett resultat av en utvärdering av verkningarna av statsförvaltningens åtgärder under sin mandatperiod lägga fram ett förslag till utvecklande av idrotten och elitidrotten som en del av statsförvaltningens verksamhet och om behoven av att utveckla den verksamheten.

2) ta initiativ och ge utlåtanden i strategiskt betydelsefulla frågor som gäller idrottspolitik,

3) ge utlåtanden om idrottsanslagen i statsbudgeten,

4) ge utlåtande om undervisnings- och kulturministeriets verksamhets- och ekonomiplan i fråga om idrottssektorn,

5) ge utlåtanden om

a) rätten till statsbidrag för organisationer som främjar idrott,

b) verksamhetsunderstöd för organisationer som främjar idrott,

c) finansieringsplaner för anläggningsprojekt som gäller idrottsanläggningar och de understöd som ska beviljas för anläggningskostnaderna, samt

d) understöd för idrottsvetenskaplig forskning och informationsförmedling samt idrottsvetenskaplig verksamhet,

6) ta initiativ och ge utlåtanden i frågor som gäller idrott för personer med rörelse- och funktionsnedsättning samt frågor som gäller jämlikhet, likvärdighet och kulturell mångfald,

7) främja forskning i fråga om idrott och elitidrott samt utnyttjande av forskningsresultaten,

8) delta i de uppgifter i anknytning till internationellt samarbete som anvisas av ministeriet, samt

9) utföra andra uppgifter som anknyter till statens idrottsråd.

3 §
Övriga bestämmelser om statens idrottsråd

Statens idrottsråd har en generalsekreterare som anställs av ministeriet och vars mandatperiod är högst fyra år. Idrottsrådet kan dessutom ha annan personal. Idrottsrådets kontorsuppgifter sköts vid undervisnings- och kulturministeriet.

Ministeriets företrädare har rätt att närvara och yttra sig vid idrottsrådets och dess sektioners sammanträden.

Idrottsrådet och sektionerna är beslutföra när sammanträdets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Idrottsrådets beslut blir den åsikt som majoriteten understöder. Vid lika röstetal gäller som beslut den åsikt som mötets ordförande har omfattat.

Ministeriet beslutar om de mötesarvoden som ska betalas till ordföranden för idrottsrådet och för en sektion och till övriga medlemmar, sekreterare och sakkunniga.

2 kap.

Den regionala förvaltningen av idrotten

4 §
Uppgifterna för den regionala förvaltningen av idrotten

Regionförvaltningsverken har, i enlighet med det som avtalas i strategidokumenten och resultatavtalen, följande uppgifter inom den regionala förvaltningen av idrotten:

1) att informera kommunerna och intressentgrupperna inom idrotten samt att ordna utbildning i de idrottspolitiska målen, åtgärderna och resurserna,

2) att främja och stödja motion som främjar hälsa och välbefinnande inom olika befolkningsgrupper,

3) att styra och stödja byggandet av idrottsanläggningar samt besluta om statsunderstöd enligt 11 §,

4) att lämna utlåtanden om förslag till finansieringsplaner för anläggningsprojekt som gäller idrottsanläggningar och det understöd som ska beviljas för anläggningskostnaderna i fråga om anläggningar som hör till undervisnings- och kulturministeriets behörighet,

5) att utveckla samarbetet mellan olika förvaltningsområden vid främjande av idrott,

6) internationellt samarbete, samt

7) övriga uppgifter som anvisas av ministeriet.

5 §
Tillsättande av regionala idrottsråd och deras mandatperiod och sammansättning

Landskapsförbundet tillsätter ett regionalt idrottsråd efter att ha hört organisationer och sammanslutningar som företräder olika områden samt betydande samarbetsparter inom idrottssektorn. Om det finns flera landskapsförbund inom regionförvaltningsverkets verksamhetsområde ska förbunden tillsammans tillsätta ett regionalt idrottsråd för regionförvaltningsverkets verksamhetsområde.

Mandatperioden för det regionala idrottsrådet är fyra år. Det regionala idrottsrådet ska tillsättas före utgången av det år som föregår mandattiden.

Det regionala idrottsrådet har en ordförande samt minst sex och högst tolv andra medlemmar. I idrottsrådet ska de olika idrottssektorerna, medborgarorganisationerna inom idrott och kommunerna samt de regionala och språkliga synpunkterna vara representerade. Medlemmarna i idrottsrådet ska vara förtrogna med idrottspolitik eller olika områden inom idrotten.

Bestämmelserna i 3 § om när statens idrottsråd är beslutfört och om arvodena tillämpas också på de regionala idrottsråden.

6 §
Uppgifterna för det regionala idrottsrådet

Det regionala idrottsrådet har till uppgift att

1) ge utlåtanden och ta initiativ i frågor som med tanke på den regionala idrotten och idrottspolitiken är vittsyftande och regionalt betydande,

2) främja samarbete mellan olika sektorer i enlighet med målsättningen för idrottspolitiken,

3) ge utlåtanden till regionförvaltningsverket i fråga om finansieringsplaner för anläggningsprojekt som gäller idrottsanläggningar och det understöd som ska beviljas för anläggningskostnaderna, samt

4) utföra övriga uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet anvisar det regionala idrottsrådet.

Verksamhetsutgifterna för det regionala idrottsrådet betalas av det anslag som undervisnings- och kulturministeriet har anvisat regionförvaltningsverket.

3 kap.

Organisationer som främjar idrott

7 §
Ansökan om rätt till statsbidrag

Organisationer som främjar idrott vid ansökan om rätt till statsbidrag enligt 10 § i idrottslagen använda en blankett som ministeriet fastställer. I ansökan ska lämnas en redogörelse om

1) organisationen och syftet med dess verksamhet,

2) hur organisationen i enlighet med sina stadgar ordnar eller främjar idrott med beaktande av målsättningarna enligt idrottslagen,

3) organisationens samhälleliga aktivitet,

4) på vilket sätt organisationen främjar likvärdighet och jämlikhet,

5) organisationens verksamhet och verksamhetens omfattning under det år då ansökan görs, samt

6) verksamheten och ekonomin under året som föregår det år som avses i 5 punkten.

Till ansökan ska organisationens föreningsregisterutdrag och godkända stadgar fogas.

I en ansökan från ett specialidrottsförbund ska dessutom redogöras för

1) den internationella organisationen eller tävlingssystemet för den idrottsgren som organisationen främjar eller grenens nationella betydelse, samt

2) hur organisationen i sin verksamhet har beaktat eller har för avsikt att beakta idrottens etiska principer och de internationella avtal som är bindande för Finland.

8 §
Godkännande av rätt till statsbidrag

En förutsättning för godkännande av rätt till statsbidrag för en organisation som främjar idrott är, utöver vad som föreskrivs i 10 § 1 och 2 mom. i idrottslagen, att organisationen har minst 30 medlemsföreningar med sammanlagt minst tusen medlemmar eller utövare.

Avvikelse kan göras från den förutsättning som anges i 1 mom., om organisationens verksamhet betjänar en specialgrupp som är idrottspolitiskt och verksamhetsmässigt betydande och om organisationen för sin idrottsfrämjande verksamhet inte får sådant specialunderstöd som avses i 5 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) från förvaltningsområdet för ett annat ministerium.

Undervisnings- och kulturministeriet för en förteckning över de organisationer som får understöd.

9 §
Ansökan om statsunderstöd

Organisationer som godkänts som sådana organisationer som har rätt till statsbidrag beviljas årligen på ansökan verksamhetsunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet. Av ansökan, som görs på en av ministeriet fastställd blankett, ska framgå

1) organisationens plan för verksamhetsresultatet med beaktande av målsättningen enligt idrottslagen,

2) en specifikation av utgifterna och inkomsterna för den egentliga verksamheten i enlighet med budgeten,

3) en förteckning över organisationens personal och lönegrunder,

4) övriga offentliga understöd som organisationen får och de medel som finns att tillgå för den egentliga verksamheten,

5) hur organisationen har förverkligat idrottens etiska principer och beaktat de internationella avtal som är bindande för Finland, samt

6) på vilket sätt organisationen har främjat likvärdighet och jämlikhet.

10 §
Beviljande av statsunderstöd

Verksamhetsunderstöd beviljas resultatbaserat utifrån organisationens verksamhetsplan och budget. Resultatkriterierna bedöms utifrån den planerade och genomförda verksamheten.

Verksamhetens kvalitet bedöms i förhållande till de uppställda målen och måluppfyllelsen. Vid bedömningen av verksamhetens omfattning beaktas antalet personer som omfattas av organisationens regelbundna verksamhet, med beaktande av det som föreskrivs i 8 §, samt verksamhetens verkningsfullhet och regionala täckning. Vid bedömningen av den samhälleliga verkningsfullheten beaktas organisationens aktivitet i samhälleliga frågor.

Vid bedömningen av behovet av understöd beaktas organisationens ekonomiska ställning. Vid bedömningen av lönsamheten fästs uppmärksamhet vid intäkterna av organisationens egen verksamhet, kostnaderna för förvaltningen i förhållande till totalkostnaderna samt verksamhetens produktivitet.

I samband med att anslag förklaras lediga att sökas lämnar undervisnings- och kulturministeriet årligen de organisationer som främjar idrott och som är berättigade till statsunderstöd anvisningar om de utgifter som godkänns för statsunderstöd.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

11 §
Behörighet i fråga om anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar

Regionförvaltningsverken är statsbidragsmyndighet för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar enligt 13 § i idrottslagen när de uppskattade totalkostnaderna för projektet uppgår till högst 700 000 euro.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

13 §
Fortsatt rätt till statsbidrag

En organisation som främjar idrott och som före ikraftträdandet av denna förordning med stöd av idrottslagen (1054/1998) har godkänts som en organisation som har rätt till statsbidrag, har efter ikraftträdandet av denna förordning alltjämt rätt till statsbidrag, om inte undervisnings- och kulturministeriet utifrån en bedömning enligt 19 § 1 mom. i idrottslagen beslutar något annat. Bedömningen ska göras [i god tid innan organisationer som främjar idrott ska ansöka om följande statsunderstöd, dock senast] inom sex månader från idrottslagens ikraftträdande.

Helsingfors den 30 april 2015

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överdirektör
Esko Ranto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.