530/2015

Helsingfors den 23 april 2015

Statsrådets förordning om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. och 11 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997), sådana de lyder i lag 422/2015:

1 §
Fakturering av stöd för skolresor

Utbildningsanordnaren, den som säljer biljetter och den som upprätthåller ett biljettsystem för kollektivtrafik ska kalendermånadsvis i efterhand och senast den tionde dagen i den följande månaden sända Folkpensionsanstalten en faktura på det i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) avsedda stödet för skolresor, specificerad enligt person. Stödet för skolresor betalas då senast den 24 dagen eller därpå följande bankdag i den månad då fakturan har anlänt.

2 §
Återbetalning av överbetalt stöd

Om ett högre stöd för skolresor har betalats ut till faktureraren än vad denna haft rätt till, är faktureraren skyldig att till Folkpensionsanstalten betala tillbaka det överbetalda stödet. Folkpensionsanstalten kan dock avstå från att återkräva överbetalda stöd för skolresor, om beloppet av överbetalat stöd är obetydligt.

3 §
Avtal om biljettförsäljning

Folkpensionsanstalten ska avtala med den som säljer biljetter och den som upprätthåller ett biljettsystem för kollektivavtalstrafik om åtminstone följande omständigheter i enlighet med 11 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning:

1) parternas uppgifter,

2) de funktionella förutsättningarna att sköta uppgifterna,

3) förfarandet för avgörande av tvister,

4) avtalets giltighetstid och uppsägning av avtalet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (425/2004).

Helsingfors den 23 april 2015

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Konsultativ tjänsteman
Virpi Hiltunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.