528/2015

Helsingfors den 23 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av 8 och 10 a § i mervärdesskatteförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i mervärdesskatteförordningen (50/1994) 8 § och 10 a § 1 mom.,

sådana de lyder, 8 § i förordningarna 1303/2003 och 571/2010 och 10 a § 1 mom. i förordning 1303/2003, som följer:

8 §

Hemvist eller den vanliga vistelseorten för en köpare som avses i 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen ska kontrolleras med hjälp av dennes pass och uppehålls- eller arbetstillstånd eller med hjälp av andra handlingar som på ett tillförlitligt sätt klarlägger hemvistet eller den vanliga vistelseorten.

Som sådan utredning enligt 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen om att köparen har fört ut varorna ur gemenskapen på det sätt som avses i det momentet betraktas ett verifikat över försäljningen som styrkts av

1) det tullkontor genom vilket varorna förs ut ur gemenskapen, eller

2) en näringsidkare som beviljats verksamhetstillstånd enligt lagen om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande (250/2015).

Det verifikat som avses i 2 mom. ska innehålla följande uppgifter åtminstone på finska eller svenska:

1) köparens namn, passnummer och hemvist samt vanliga vistelseort, om den är en annan än hemvistet,

2) säljarens namn och adress samt företags- och organisationsnummer,

3) varornas antal och slag,

4) datum för leverans av varorna, om det inte är samma som verifikatets datum,

5) det pris som betalats för varorna,

6) beloppet i euro av den skatt som ska betalas, enligt skattesats, eller skattegrunden enligt skattesats,

7) det belopp som ska återbetalas till köparen eller, om det inte är känt, återbetalningens minimi- och maximibelopp,

8) antalet förpackningar.

Om kassakvittot eller betalningsverifikatet inte innehåller alla de uppgifter som avses i 3 mom., ska det upprättas ett separat verifikat över försäljningen. I det verifikatet behöver inte de uppgifter som finns på betalningsverifikatet upprepas. Verifikaten ska fästas ihop eller också ska det separata verifikatet ha en entydig hänvisning till betalningsverifikatet.

Försäljaren ska i andra än i 6 mom. avsedda fall vid överlåtelse av varorna till köparen försegla dem så att det är möjligt att fastställa vilken affär de härstammar från och att de är oanvända när de förs ut ur gemenskapen.

Om försäljningen sker på en flygplats i avgångshallen för utrikestrafik, betraktas även det kontrollkort över utrikesflyg som köparen uppvisar som utredning om att köparen för ut varorna ur gemenskapen. Försäljaren ska då göra upp ett verifikat över försäljningen med följande uppgifter:

1) köparens namn, passnummer och hemvist samt vanliga vistelseort, om den är en annan än hemvistet,

2) flygnummer,

3) säljarens namn och företags- och organisationsnummer,

4) varornas antal och slag,

5) datum för leverans av varorna, om det inte är samma som verifikatets datum,

6) det pris som betalats för varorna.

Om varorna har köpts i en annan medlemsstat och köparen i sitt bagage för ut dem ur gemenskapen via Finland, styrker tullkontoret i fråga på köparens begäran med stämpel att varorna förs ut ur gemenskapen.

10 a §

I 209 s § i mervärdesskattelagen avsedda kunders identitet ska kontrolleras genom en tillförlitlig handling enligt 2 och 3 mom.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Helsingfors den 23 april 2015

Finansminister
Antti Rinne

Lagstiftningsråd
Suvi Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.