505/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 71 § i lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 71 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen (878/2008), sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 752/2012, 611/2014, 651/2014 och 1198/2014, en ny 11 d-punkt som följer:

71 §
Rätt och skyldighet att lämna ut information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till


11 d) de myndigheter i Finland eller EES-stater som har i uppgift att medverka vid frysning av fysiska eller juridiska personers tillgångar enligt en med stöd av artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt antagen förordning, enligt lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) eller enligt lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (325/2013), i den utsträckning som det behövs för fullgörande av uppgifter som hänför sig till frysningen,Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 288/2014
FvUB 44/2014
RSv 280/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Statsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.