502/2015

Helsingfors den 23 april 2015

Statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), 15 § 3 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) samt 22 § 6 mom. och 23 § 4 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), av dem 7 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket sådant det lyder i lag 1356/2014 och 22 § 6 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd sådant det lyder i lag 1358/2014:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om övervakning av det stöd, nedan produktionskopplat stöd, som avses i artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, nedan stödförordningen, samt om övervakning av de miljöavtal om uppfödning av lantraser som avses i artikel 28 i Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och av stöd enligt artikel 33 i den förordningen.

2 §
Registrering som djurhållare

Stöd betalas inte till en gårdsbruksenhet som inte i enlighet med stödvillkoren har låtit registrera sig som djurhållare.

3 §
Kontroll på plats av stödvillkoren för aktiva jordbrukare

Vid övervakningen kontrolleras att de villkor som gäller sådana aktiva jordbrukare som avses i artikel 9 i stödförordningen uppfylls.

4 §
Gängse produktionssätt vid produktionskopplat stöd

Vid övervakningen kontrolleras att gängse produktionssätt iakttas på gårdsbruksenheten. Stöd betalas inte, om det vid övervakningen konstateras att gängse produktionssätt inte har iakttagits på gårdsbruksenheten.

5 §
Kontroll av villkoren för produktionskopplat stöd för nötkreatur

Vid övervakningen kontrolleras att nötkreatur har märkts och registrerats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, artikel 53.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen, nedan tillämpningsförordningen, och enligt lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010). Vid övervakningen kontrolleras dessutom att de stödvillkor iakttas som gäller nötkreaturs användningsändamål, ålder, kön, ras, kalvning och den plats där djuret hålls. Den som ansöker om stöd ska vid behov visa intyg över ett nötkreaturs härstamning. Ett nötkreatur som inte uppfyller ett stödvillkor underkänns vid övervakningen.

6 §
Kontroll av villkoren för produktionskopplat stöd för får och getter

Vid övervakningen kontrolleras att får och getter har märkts och registrerats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG, artikel 53.4 i tillämpningsförordningen samt lagen om ett system för identifiering av djur. Vid övervakningen kontrolleras dessutom att de stödvillkor iakttas som gäller djurets ålder, kön, ras, platsen där djuret hålls, lamning och mjölkproduktion. Ett djur som inte uppfyller ett stödvillkor underkänns vid övervakningen.

7 §
Slakterikontroll

I ett slakteri som förbundit sig till bidragssystemet för produktionskopplat stöd kontrol-leras det att de uppgifter som har införts i djurregistren är riktiga och att övriga stödvillkor uppfylls. Övervakningen utförs som en granskning av handlingar och genom att uppgifterna i handlingarna jämförs med uppgifterna i djurregistren. I slakteriet ska dessutom på basis av stickprov genomföras en kontroll av de slaktförfaranden som genomförts under den dag kontrollen utfördes, eller på något annat sätt kontrolleras att slaktförfarandena är korrekta. Ett djur som inte uppfyller ett stödvillkor underkänns vid övervakningen.

Om det framkommer fel i de uppgifter som ett slakteri som förbundit sig till bidragssystemet har gett in till djurregistren eller om det konstateras brister i slaktförfarandena, ges slakteriet en anmärkning. Bestämmelser om sanktionerna då det vid övervakningen konstateras att en försummelse har upprepats finns i artikel 33.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor, nedan administrationsförordningen.

8 §
Kontroll av villkoren för ersättning för djurens välbefinnande samt avdrag på grund av försummelse

Vid övervakningen kontrolleras det att djuret har märkts och registrerats i enlighet med statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015), nedan djurenhetsförordningen. Vid övervakningen kontrolleras det dessutom att övriga stödvillkor iakttas. Ett djur som inte uppfyller ett stödvillkor underkänns vid övervakningen.

I artikel 35 i administrationsförordningen föreskrivs det om sanktionerna vid försummelse att iaktta stödvillkoren. Den ersättning för djurens välbefinnande som betalas för den artspecifika åtgärd som väljs av ersättningstagaren minskas med 10—100 procent, om ett eller flera stödvillkor inte har iakttagits eller om iakttagandet av stödvillkoret inte kan bevisas på grund av bristfälliga handlingar. Om försummelsen upprepas, är minskningen dubbel, dock högst 100 procent.

En ersättning för djurens välbefinnande minskas med 20—100 procent, om miniminivån för den artspecifika åtgärd som valts av ersättningstagaren inte har iakttagits.

9 §
Kontroll av miljöavtal om uppfödning av lantraser samt avdrag på grund av försummelse

Vid övervakningen kontrolleras det att djuret har märkts och registrerats i enlighet med bestämmelserna i djurenhetsförordningen och bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014). Vid övervakningen kontrolleras dessutom iakttagandet av de stödvillkor som gäller djurets ålder, kön, ras och härstamning samt fortplantning av rasen och hur djuret kan ersättas. Ett djur som inte uppfyller ett stödvillkor underkänns vid övervakningen

10 §
Utvidgad övervakning vid ersättning för djurens välbefinnande

En sådan utvidgad övervakning i fråga om ersättning för djurens välbefinnande som ska utföras på basis av resultaten från övervakningen av de föreskrivna verksamhetskrav som gäller djurskydd enligt bilaga 3 i statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs (7/2015) kan utföras administrativt utan något separat besök på gårdbruksenheten. Utvidgad övervakning utförs i fråga om de stödvillkor i vilka försummelse har konstaterats.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 april 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen (592/2007) och statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008—2013 (418/2008).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingfors den 23 april 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.