500/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 6 § 1 mom. 15 punkten, sådan den lyder i lag 485/2015, och

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1153/2013 och 485/2015, en ny 16 punkt som följer:

6 §
Syftet med fullgöranderapporter

Fullgöranderapporter utarbetas till stöd för


15) den tillsynsuppgift som anges i 14 kap. 1 § i stiftelselagen (487/2015),

16) tillsynen enligt 177 § 1 mom. och 179 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) över de skyldigheter som gäller försäkring.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 277/2014
ShUB 49/2014
AjUU 18/2014
RSv 315/2014
Författningen har rättats.

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.