486/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 60 b § 1 mom. 3 punkten underpunkt f, sådan den lyder i lag 647/2010, och

fogas till lagen en ny 18 f § och till 60 b § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lagarna 1359/2007 och 647/2010, en ny underpunkt g som följer:

18 f §

För engångsersättningen av menersättning enligt 18 e § till män betalas tilläggsersättning till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan engångsersättningen till en kvinna och engångsersättningen till en man, när kvinnan och mannen är lika gamla och ingår i samma invaliditetsklass och skadan inträffade samma år.

60 b §

Försäkringsbolag som bedriver försäkring enligt denna lag ska varje år delta i finansieringen av de kostnader som avses i denna paragraf i proportion till premieinkomsten på det sätt som anges i 2—9 mom. (fördelningssystemet). Med premieinkomst avses i denna paragraf en sådan premieinkomst för en försäkring enligt denna lag som ingår i försäkringsbolagets resultaträkning. De kostnader som finansieras är


3) kostnader som försäkringsbolaget betalar varje kalenderår och som består av


f) ersättningar för stora skador enligt vad som bestäms i 9 mom.,

g) tilläggsersättningar som avses i 18 f §.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015. Lagen tillämpas också på menersättning som före ikraftträdandet betalats efter den 3 september 2014. Lagens 18 f § tillämpas också på sådan menersättning enligt den lag som gällde före den 1 januari 2010 och som betalas efter den 3 september 2014.

RP 277/2014
ShUB 49/2014
AjUU 18/2014
RSv 315/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.