483/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 3 § 1 mom., 7 §, 8 § 1 och 2 mom., 9 och 10 §, 12 § 1 mom., 16 § 1, 2 och 4 mom., 17 § 1 mom. samt 21 och 23 §, av dem 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 308/2010 samt 16 § 2 mom. och 23 § sådana de lyder i lag 1324/2010, och

fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

3 §
Ersättningar för olycksfall

På grund av olycksfall betalas ersättning för rehabiliteringskostnader, olycksfallspension, familjepension, begravningshjälp, menersättning, vårdbidrag, klädtillägg, ersättning för hemvårdskostnader och ersättning för sjukvårdskostnader.


7 §
Olycksfallspensionens belopp

Olycksfallspensionens belopp per år är 85 procent av idrottsutövarens årsarbetsförtjänst enligt 11 och 15 §. Vad som föreskrivs i 4 § 3 mom. ska dessutom beaktas.

8 §
Ersättning för sjukvård och medicinsk rehabilitering

På ersättning för vård och behandling av en skada eller sjukdom som orsakats av olycksfall tillämpas 8 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) med undantag för 48 och 49 § i den lagen.

På vård och behandling av skada eller sjukdom som orsakat i denna lag avsedd varaktig arbetsoförmåga tillämpas inte 40—42 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.


9 §
Menersättning, vårdbidrag, klädtillägg och ersättning för hemvårdskostnader

Menersättning betalas i enlighet med 83—86 § samt 87 § 1, 3 och 4 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar till en idrottsutövare som fått bestående allmänt men av en skada eller sjukdom som orsakats av olycksfall.

Till en idrottsutövare betalas vårdbidrag och klädtillägg samt ersättning för extra kostnader för hemvård med iakttagande av bestämmelserna om vårdbidrag i 51 §, om klädtillägg i 52 § och om ersättning för extra kostnader för hemvård i 53 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Vårdbidrag och klädtillägg betalas inte efter det att idrottsutövarens rätt till olycksfallspension har upphört till följd av att den tid som nämns i 4 § 2 mom. eller 6 § 4 mom. i denna lag har löpt ut.

9 a §
Tilläggsersättning för menersättning

På ersättning för bestående allmänt men tillämpas också 18 f § i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

10 §
Familjepension och begravningshjälp

Om en idrottsutövare har avlidit till följd av ett olycksfall betalas det efter idrottsutövaren familjepension för högst tio år efter dödsfallet. Familjepensionen beräknas på årsarbetsförtjänsten enligt 11 och 15 §. Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas i övrigt på familjepensionen vad som föreskrivs i 99—108 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Begravningshjälp och ersättning för transport av den avlidne betalas om en idrottsutövare har avlidit till följd av ett olycksfall, enligt vad som föreskrivs i 109 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

12 §
Yrkesinriktad rehabilitering

Till en idrottsutövare som i enlighet med 4 § 1 mom. 2 punkten är oförmögen att fortsätta med idrott enligt denna lag ska det som yrkesinriktad rehabilitering betalas ersättning för behövliga och skäliga kostnader för åtgärder enligt 89 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.


16 §
Ordnande av olycksfallsskydd och handläggning av ärenden

Om inte något annat föreskrivs i denna lag ska bestämmelserna om hur förmåner verkställs i avdelning IV i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, med undantag för bestämmelserna i 114 § om att underställa ärenden besvärsnämnden för olycksfallsärenden för avgörande, tillämpas på ärenden som gäller olycksfallsskydd enligt denna lag. Dessutom ska bestämmelserna om utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter, avgiftsfrihet för uppgifter, ersättning som ska betalas för uppgifter om hälsotillstånd, justering av penningbelopp och ersättningar med arbetspensionsindex och lönekoefficient, avrundning av belopp, regressrätt för försäkringsanstalten, rätt för en försäkringsanstalt att få tillbaka fullkostnadsavgiften av en trafikförsäkringsanstalt, jäv, skyldighet att bevara handlingar och överförings- och utmätningsförbud i avdelning IX i den lagen tillämpas.

Bestämmelserna om försäkring och försäkringspremier i 157 § 2 och 3 mom. samt i 159, 160, 163, 165 och 172—176 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ska tillämpas också på en i denna lag avsedd försäkring som gäller olycksfallsskydd samt på försäkringspremien för den.


För att kunna bevilja olycksfallsförsäkring enligt denna lag och avgöra storleken på försäkringspremien har försäkringsbolaget rätt att av Olycksfallsförsäkringscentralen få de grenspecifika uppgifter som centralen med stöd av 18 § 2 mom. fått av försäkringsbolag om idrottsutövare som försäkrats enligt denna lag, om antalet olycksfall och om utbetalda ersättningar för de tre föregående åren eller spelsäsongerna.

17 §
Justering av belopp

De ersättningsbelopp som anges i 9 och 10 § justeras och avrundas varje kalenderår i enlighet med 268 och 269 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.


21 §
Försummelse att betala premie

Om en försäkringsanstalt på grund av försummad premiebetalning säger upp en försäkring, fortgår idrottsutövarens försäkringsskydd dock minst en månad efter det att försäkringsanstalten har sänt idrottsutövaren ett skriftligt meddelande om att försäkringen upphör.

23 §
Sökande av ändring, omprövning och återkrav

Bestämmelserna om sökande av ändring, omprövning, undanröjande av ett beslut och återkrav i avdelning VIII i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ska tillämpas också på sådana ärenden enligt denna lag som gäller olycksfallsskydd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Bestämmelserna i 9 a § träder dock i kraft redan den 1 maj 2015.

RP 277/2014
ShUB 49/2014
AjUU 18/2014
RSv 315/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.