475/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda  straff-, underhålls- och vårdanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter (894/1946) 5 § samt

ändras 1 § 1 mom. samt 4 och 6 §, av dem 4 § sådan den lyder i lagarna 528/1981 och 946/1988, som följer:

1 §

Om en straffånge i arbete som leds och övervakas av en myndighet har drabbats av olycksfall i arbetet enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) eller ådragit sig en yrkessjukdom enligt den lagen, ska till fången och fångens anhöriga betalas ersättning på det sätt som bestäms i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, om inte något annat föreskrivs i denna lag.


4 §

Om en person till vilken eller till vars anhörig det ska betalas ersättning i enlighet med 1 §, på grund av brott har dömts att betala skadestånd för skada eller sjukdom eller ersättning till anhöriga till en person som avlidit till följd av skada eller sjukdom, får den ersättning som enligt denna lag ska betalas till den skadade eller sjuke eller dennes anhöriga, med undantag av menersättning och ersättning för sjukvårds- och begravningskostnader, i sin helhet utmätas för betalning av nämnda ersättningsfordran. För betalning av något annat skadestånd som dömts ut på grund av brott får högst hälften av den ovan avsedda ersättningen utmätas för målsägandens räkning.

På utmätning av ersättningar som baserar sig på denna lag tillämpas i övrigt bestämmelserna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och i utsökningsbalken (705/2007).

6 §

På behandlingen av och sökande av ändring i ersättnings- och försäkringsärenden enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 277/2014
ShUB 49/2014
AjUU 18/2014
RSv 315/2014

Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.