466/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 9 § i lagen om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om garantipension (703/2010) 9 § 1 mom. 7 och 9 punkten som följer:

9 §
Pensionsinkomsters inverkan på garantipensionen

Från garantipensionens fulla belopp eller det belopp som beräknats enligt 8 § 2 eller 3 mom. avdras beloppet av följande pensionsinkomster som den sökande får fortlöpande eller årligen återkommande (årsinkomst):


7) olycksfallspension och familjepension med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) eller lagen om olycksfall i militärtjänst,


9) rehabiliteringspenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, dock först då ett år förflutit från skadefallet, samt sjukpension eller ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991), ersättningen för inkomstbortfall dock först då ett år förflutit från skadefallet,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Bestämmelserna i denna lag om förmåner enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar tillämpas på motsvarande förmåner enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

RP 277/2014
ShUB 49/2014
AjUU 18/2014
RSv 315/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.