460/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Enligt denna lag betalas ersättning för skadefall som inte ersätts enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och som har orsakat en skada eller sjukdom hos en person som deltar i utbildning som ordnas i enlighet med

1) lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998), med undantag för sådan annan verksamhet som nära anknyter till undervisningen och som avses i 3 § 3 mom. i den lagen,

2) lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998),

3) yrkeshögskolelagen (932/2014),

4) universitetslagen (558/2009),

5) lagen om grundläggande utbildning (628/1998), med undantag för den förskoleundervisning, förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och årskurserna 1—6 som avses i den lagen, samt

6) gymnasielagen (629/1998).

En förutsättning för att ersättning ska betalas är att skadefallet har inträffat under förhållanden som är utmärkande för studierna medan den studerande, i läroanstalten eller på något annat ställe som anvisats av utbildnings- eller undervisningsanordnaren eller av läroanstaltens huvudman, i enlighet med läroplanen eller examensgrunderna deltagit i sådan praktisk undervisning, sådan inlärning i arbetet, sådan arbetspraktik eller en sådan fristående examen eller i sådan arbetslivsorientering i samband med grundläggande utbildning som kan jämställas med arbete.

Ersättning betalas också för skadefall som inträffar då den studerande direkt från läroanstalten eller bostaden färdas till eller från ett sådant i 2 mom. avsett, av utbildnings- eller undervisningsanordnaren eller av läroanstaltens huvudman anvisat ställe utanför läroanstalten där det ordnas arbetspraktik, inlärning i arbetet eller arbetslivsorientering eller avläggs fristående examina.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. tillämpas också på dem som ges utbildning i Polisyrkeshögskolan, Räddningsinstitutet och Brottspåföljdsområdets utbildningscentral samt på dem som ges med dessa jämställbar annan utbildning.

2 §

Med avvikelse från 1 § tillämpas bestämmelserna om arbetstagare i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar på den som deltar i sådan arbetskraftsutbildning som avses i 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), när det är fråga om ersättningsgilla omständigheter.

3 §

Vid tillämpningen av denna lag gäller i fråga om utbildnings- eller undervisningsanordnaren och läroanstaltens huvudman vad som i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om arbetsgivare.

4 §

Om inte något annat föreskrivs i denna lag ska bestämmelserna i avdelning II i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar om skadefall som ska ersättas, om förmåner i avdelning III, om hur förmåner verkställs i avdelning IV, om försäkringsverksamhet och försäkringspremier i avdelning V, om verkställighetssystem i avdelning VII, om sökande av ändring, omprövning, undanröjande av ett beslut och återkrav i avdelning VIII samt om utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter, avgiftsfrihet för uppgifter, ersättning som ska betalas för uppgifter om hälsotillstånd, justering av penningbelopp och ersättningar med arbetspensionsindex och lönekoefficient, avrundning av belopp, regressrätt för försäkringsanstalten, rätt för en försäkringsanstalt att få tillbaka fullkostnadsavgiften av en trafikförsäkringsanstalt, jäv, skyldighet att bevara handlingar och överförings- och utmätningsförbud i avdelning IX i den lagen även tillämpas på ärenden som behandlas med stöd av denna lag.

Bestämmelserna i 70 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ska tillämpas också på skadefall enligt denna lag under en period av 28 dagar efter skadefallet. Om skadefallet inte hindrar eller avsevärt begränsar studierna, ska 79 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar inte tillämpas på dagpenning enligt 58 § i den lagen.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På skadefall som inträffat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Genom denna lag upphävs lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete (1318/2002).

RP 277/2014
ShUB 49/2014
AjUU 18/2014
RSv 315/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.