445/2015

Utfärdad i Helsingfors den 16 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1392/2014) 7 § 2 mom., 10 § 1 mom. och 15 § 2 mom. 4 punkten samt

ändras 5, 8, 12, 17, 19 och 20 § som följer:

5 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter som gäller det diversifieringsstöd för socker som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och i statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden (632/2007),

2) uppgifter som gäller beviljande, utbetalning, kontroll, övervakning och återkrav av stöd som beviljas för finansiering av åtgärder som avses i artiklarna 76−80 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011,

3) uppgifter som med stöd av 4 § 2 mom. i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) har överförts till närings-, trafik- och miljöcentralen,

4) uppgifter som gäller godkännande och granskning av fångstintyg enligt rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2874/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999,

5) uppgifter som gäller upphandling inom och fastställande av servicenivån för trafiken med landsvägsfärjor som avses i landsvägslagen (503/2005),

6) uppgifter som gäller upphandling och understöd inom och fastställande av servicenivån för den trafik- och transportservice i skärgården som avses i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981),

7) uppgifter som gäller förkörsrätten enligt vägtrafiklagen (267/1981) vid ankomst till färjor och förbindelsefartyg,

8) tillståndsuppgifter som gäller artskydd enligt 40 §, 45 § och 49 § 4 mom. i naturvårdslagen (1096/1996) och tillståndsuppgifter som gäller fåglar enligt 49 § 3 mom. i den lagen.  

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Satakunta, Sydöstra Finland, Södra Österbotten och Österbotten uppgifter som gäller fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske (286/1982), lagen om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994), lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (1447/2006), lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010), lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014), lagen om samfälligheter (758/1989), vattenlagen (587/2011), lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och miljöskyddslagen (527/2014).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings- trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Satakunta, Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland och Södra Österbotten uppgifter som gäller samordningen av hanteringen av översvämningsrisker enligt lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) när det gäller Kumo älvs avrinningsområde. 

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Satakunta och Birkaland till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande anskaffning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) av utbildning inom markbyggnads- och transportbranschen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Birkaland och Södra Österbotten sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller upphandling av underhåll och byggande av landsvägar samt verksamhet under avtalsperioden, med undantag av uppgifter som enligt lagen om Trafikverket (862/2009) hör till Trafikverket.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

8 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter som gäller beredning, planering och övervakning av vägtelematik enligt landsvägslagen samt ärenden som gäller ram- och serviceavtal som avser dessa uppgifter,

2) sakkunnigtjänster som hänför sig till verkställigheten av miljöskyddslagen och som gäller miljöfrågor inom skogsindustrin och den anknytande kemiska industrin.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Tavastland, Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen och Mellersta Finland uppgifter som gäller samordningen av hanteringen av översvämningsrisker enligt lagen om hantering av översvämningsrisker när det gäller Kymmene älvs och Vuoksens avrinningsområde samt uppgifter som hör till staten i egenskap av innehavare av regleringstillstånd enligt vattenlagen när det gäller Päijännes avrinningsområde och Kymmene älvs avrinningsområde nedanför Päijänne.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Tavastland och Södra Savolax till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande anskaffning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice av utbildning inom markbyggnads- och transportbranschen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland även inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller upphandling av underhåll och byggande av landsvägar samt verksamhet under avtalsperioden, med undantag av uppgifter som enligt lagen om Trafikverket hör till Trafikverket.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland sköter de verkställighetsuppgifter som hänför sig till den överenskommelse om gränsvattendrag som tillämpas mellan Finland och Ryssland (FördrS 26/1965) samt till den överenskommelse om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen som tillämpas mellan Finland och Ryssland (FördrS 91/1991).

12 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler sådana samordnings- och sakkunniguppgifter till stöd för miljöfostran som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten med undantag av landskapet Åland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifterna som förmedlande organ enligt lagen om utveckling av regionerna, strukturfondslagen samt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten,

2) de uppgifter som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet och i lagarna om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006 och 9/2014), med undantag av sådana understöd i uppfinningsärenden som avses i 7 § 1 mom. 2 punkten i denna förordning,

3) uppgifter som gäller service för utveckling av företagsverksamhet enligt 8 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland även inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller upphandling av underhåll och byggande av landsvägar samt verksamhet under avtalsperioden, med undantag av uppgifter som enligt lagen om Trafikverket hör till Trafikverket.

17 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) ärenden som gäller ersättning av skador enligt landsvägslagen i samband med underhållet av vägar, med undantag för skadeståndsärenden som avses i lagen om statens skadeståndsverksamhet (978/2014),

2) uppgifter som gäller klarläggande av ett fordons ägare och flyttnings- och ersättningsbeslut enligt lagen om flyttning av fordon (828/2008) när det gäller fordon som har lämnats kvar vid landsväg,

3) uppgifter som gäller samordningen av miljösamarbetet inom det arktiska området,

4) tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt lagen om skydd för miljön i Antarktis (28/1998).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Österbotten och Kajanaland uppgifter som gäller fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen, lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg om används till havs, lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken, lagen om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och miljöskyddslagen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland även inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller upphandling av underhåll och byggande av landsvägar samt verksamhet under avtalsperioden, med undantag av uppgifter som enligt lagen om Trafikverket hör till Trafikverket.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland verkställighetsuppgifter i anslutning till den överenskommelse om reglering av Enare träsk med hjälp av Kaitakoski kraftverk och damm som tillämpas mellan Finland, Norge och Ryssland (FördrS 39/1959), överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde (FördrS 94/1989) samt gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 91/2010).

19 §
Innehållet i och förfarandena för närings-, trafik- och miljöcentralernas strategiska planering och resultatstyrning

Arbets- och näringsministeriet svarar för ordnandet av den strategiska planering och resultatstyrning som avses i 7 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna för närings-, trafik- och miljöcentralernas del och för att det utarbetas ett gemensamt strategidokument för centralerna och regionförvaltningsverken samt ett resultatavtal för varje central.

I strategidokumentet presenteras regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas strategiska mål. Målen har sin grund i

1) regeringsprogrammet,

2) regeringens strategidokument,

3) statsrådets rambeslut,

4) riksomfattande prioriteringar i regionutvecklingen,

5) landskapsprogrammen,

6) regeringens politikprogram,

7) andra förvaltningsövergripande program än de som avses i 5 och 6 punkten,

8) lagstiftningen och internationella fördrag.

För varje närings-, trafik- och miljöcentral ska det utarbetas ett resultatavtal för regeringsperioden. Avtalet ska ses över årligen utifrån de statsfinansiella ramarna och budgeten. Resultatavtalet grundar sig på de allmänna mål och syften som läggs fram i strategidokumentet samt på regionens landskapsprogram och genomförandeplanerna för dem. I resultatavtalet fastställs centralens huvudsakliga riktlinjer, resultatmål och samarbetsfrågor samt ramar för anslagen per ansvarsområde och enhet. Av särskilda skäl får det i resultatavtalet ingå en separat del med mål enligt förvaltningsområde.

20 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas ledningsgrupp och beredningsgrupper

För genomförandet av den strategiska planeringen och resultatstyrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna tillsätter arbets- och näringsministeriet en ledningsgrupp för närings-, trafik- och miljöcentralerna för fyra år i sänder.

Ledningsgruppen har till uppgift att behandla

1) regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma strategidokument,

2) de utkast till resultatavtal som utgör underlag för resultatförhandlingarna med centralerna,

3) ram- och budgetförslaget för centralerna,

4) strategiska riktlinjer och omfattande utvecklingsprojekt samt handlingar som ska behandlas i statsrådet eller ministergrupper.

I ledningsgruppen ska det finnas företrädare för de ministerier som nämns i 8 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna eller för den myndighet inom centralförvaltningen till vilken ministeriet anförtrott representationen samt för närings-, trafik- och miljöcentralerna.  För närings-, trafik- och miljöcentralerna tillsätts en gemensam företrädare, som med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. får tillsättas för ett år i sänder. 

De ärenden som behandlas i ledningsgruppen bereds och samordnas i beredningsgrupper som tillsätts av arbets- och näringsministeriet. I beredningsgrupperna ska det finnas företrädare för de ministerier som nämns i 8 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och för de i den paragrafen avsedda myndigheterna inom centralförvaltningen, för närings-, trafik- och miljöcentralerna samt för de organisationer som företräder närings-, trafik- och miljöcentralernas personal. De organisationer som företräder personalen får ha en eller flera gemensamma företrädare i varje beredningsgrupp.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016. Bestämmelserna i 19 och 20 § träder dock i kraft redan den 1 maj 2015.

  Helsingfors den 16 april 2015

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.