428/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av 2 § i lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen (1554/1994) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1114/2011, som följer:

2 §
Rättslig hjälp

På begäran av Europeiska unionens domstol ska en tingsrätt på det sätt som bestäms i lagen om handräckning, som i Finland bör meddelas vissa internationella organ, samt om sådana organs befogenhet (22/1930) lämna rättslig hjälp för att höra vittnen eller sakkunniga eller för att ta upp andra bevis.

En framställning om rättslig hjälp ska sändas till den behöriga tingsrätten i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om internationell rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar på civil- och handelsrättens område (426/2015).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2015.

RP 216/2014
LaUB 21/2014
RSv 278/2014

  Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.