425/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av 1 § i lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen (684/2014) 1 § 2 mom. 7 punkten och

fogas till 1 § 2 mom. en ny 8 punkt som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Tillstånd som förfarandet enligt 1 mom. tillämpas på är


7) inlösningstillstånd enligt 5 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977),

8) miljötillstånd enligt 27 § i miljöskyddslagen (527/2014).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 257/2014
MiUB 20/2014
RSv 291/2014 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 (32013R0347); EUT L 115, 25.4.2013, s. 39

  Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.