424/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i marktäktslagen (555/1981) 4 a §, 5 a § 1 mom., 7 § 1 mom., rubriken för 14 § samt 14 § 1 och 4 mom., 20 § och 21 § 3 mom.,

sådana de lyder, 4 a och 20 § i lagarna 463/1997 och 1577/2009, 5 a § 1 mom. i lag 555/2014, 7 § 1 mom., rubriken för 14 § samt 14 § 4 mom. i lag 463/1997, 14 § 1 mom. i lag 468/2005 och 21 § 3 mom. i lag 731/2005, samt

fogas till lagen en ny 4 b §, till 10 §, sådan den lyder i lagarna 495/2000 och 468/2005, ett nytt 4 mom., till lagen nya 20 a—20 c §, till 21 §, sådan den lyder i lag 731/2005, ett nytt 5 mom. och till 23 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 495/2000, ett nytt 3 mom. som följer:

4 a §
Gemensam behandling av ansökningar om marktäktstillstånd och miljötillståndsansökningar

När en ansökan om tillstånd till täktverksamhet och en ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) gäller samma projekt ska tillståndsansökningarna behandlas tillsammans och avgöras genom samma beslut, om detta inte av särskilda skäl ska anses vara onödigt. Det räcker med en ansökan för ett gemensamt tillstånd.

Om det vid behandlingen av ett tillståndsärende framgår att det för projektet behövs tillstånd också enligt miljöskyddslagen, ska sökanden inom en av tillståndsmyndigheten utsatt skälig tid lämna in en miljötillståndsansökan. I annat fall kan den tillståndsansökan som är anhängig lämnas utan prövning.

Ärenden enligt 1 mom. ska behandlas med iakttagande av 42—45, 84—86 och 96 § i miljöskyddslagen. Dessutom ska utlåtande begäras i enlighet med 7 § 2 mom. i denna lag.

4 b §
Styrning och tillsyn över täktverksamhet

Den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklandet av verksamhet enligt denna lag ankommer på miljöministeriet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen styr och övervakar verksamheten enligt denna lag inom sitt område.

Kommunen ska styra och övervaka täktverksamheten i kommunen. Bestämmelser om den kommunala tillsynsmyndigheten finns i 14 §.

5 a §
Plan för hantering av utvinningsavfall

Den som ansöker om tillstånd ska som en del av täktplanen utarbeta en plan för hantering av utvinningsavfall, om det vid tagandet av substanser eller vid lagringen eller förädlingen av dem uppkommer sådant utvinningsavfall som avses i 112 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen. Om en täktplan inte behövs enligt 5 § 1 mom. i denna lag, ska den som ansöker om tillstånd lägga fram en i 114 § i miljöskyddslagen avsedd plan för hantering av utvinningsavfall.


7 §
Tillståndsmyndighet och utlåtanden

Tillståndsärenden som gäller täktverksamhet ska avgöras av den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986). I fråga om delegering av den kommunala miljövårdsmyndighetens beslutanderätt föreskrivs i 7 § i den lagen. De tillståndsärenden som avses i 4 a § i denna lag ska avgöras av den behöriga tillståndsmyndigheten enligt 34—37 § i miljöskyddslagen.


10 §
Tillstånds giltighetstid

För giltigheten av ett gemensamt tillstånd enligt 4 a § gäller vad denna paragraf föreskriver om tillstånds giltighet.

14 §
Tillsynsmyndighet och förvaltningstvångsärenden

Iakttagandet av denna lag övervakas av den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning, nedan tillsynsmyndigheten. Bestämmelser om delegering av tillsynsmyndighetens beslutanderätt finns i 7 § i den lagen. För att sköta sin tillsynsuppgift enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att utföra inspektioner, göra mätningar och ta prover på täktplatsen. Inspektionerna kan gälla omständigheter som avses i 3 § i denna lag, faktorer som enligt tillståndsbeslutet ska iakttas i täktverksamheten och andra motsvarande omständigheter som gäller täktverksamhetens art och konsekvenser. Bestämmelser om inspektionsförfarandet finns i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) och närmare bestämmelser utfärdas genom förordning av statsrådet.


På förvaltningstvångsärenden som gäller verksamhet enligt ett i 4 a § avsett gemensamt tillstånd tillämpas bestämmelserna i 175 § i miljöskyddslagen om åtgärder vid överträdelser eller försummelser. Om ärendet endast gäller fullgörandet av en skyldighet som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den, ska dock denna lag tillämpas på ärendet. Vid behandlingen av ett ärende som avses i denna paragraf iakttas i övrigt viteslagen (1113/1990).

20 §
Sökande av ändring

Tillståndsbeslut som en myndighet meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Gemensamma tillståndsbeslut enligt 4 a § får överklagas på det sätt som anges i 190, 191, 196 och 197 § i miljöskyddslagen. På parterna tillämpas i detta fall 43 § 1 mom. i miljöskyddslagen.

20 a §
Besvärsrätt

Följande har rätt att besvära sig över tillståndsbeslut enligt denna lag:

1) parterna,

2) kommunmedlemmar,

3) registrerade föreningar eller stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder,

4) den kommun där verksamheten är placerad och kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder,

5) närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten,

6) andra myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har dessutom rätt att besvära sig över sådana beslut där förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt ett tillståndsbeslut som den kommunala miljövårdsmyndigheten har fattat, om besvären anförs för att ta tillvara ett allmänt miljö- eller naturskyddsintresse eller av någon annan grundad anledning.

20 b §
Hörande med anledning av besvär över ett beslut om marktäktstillstånd

Förvaltningsdomstolen ska informera om besvär över ett beslut om marktäktstillstånd som anförts av den som ansökt om tillstånd, om det inte är uppenbart onödigt, genom att under minst 14 dagar kungöra dem på sin anslagstavla och de berörda kommunernas anslagstavlor. Besvärshandlingarna ska hållas framlagda i de berörda kommunerna under kungörelsetiden. I kungörelsen ska det anges var handlingarna hålls framlagda.

Förvaltningsdomstolen ska dessutom med anledning av besvär som har anförts av sökanden ge de parter som saken speciellt berör och de myndigheter som bevakar allmänt intresse tillfälle att avge bemötande med anledning av besvären, om detta inte är uppenbart onödigt. I fråga om hörande med anledning av besvären ska i övrigt förvaltningsprocesslagen iakttas.

Information om att besvär har anförts ska för avgivande av bemötande ges på det sätt som anges i förvaltningslagen. Samtidigt ska det meddelas var besvärshandlingarna är framlagda samt vart bemötandena kan lämnas inom den tid som satts ut för avgivande av bemötande.

20 c §
Förfarandet i fullföljdsdomstolen

Utöver vad som i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om syn kan fullföljdsdomstolen eller, på förordnande av den, ordföranden, en ledamot eller en föredragande förrätta inspektion på platsen.

Ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller marktäktstillstånd ska meddelas efter anslag, och parterna anses ha blivit informerade om beslutet när beslutet har meddelats. Förvaltningsdomstolen ska dessutom se till att det utan dröjsmål informeras om beslutet på anslagstavlan i den kommun där verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten.

Förvaltningsdomstolens beslut ska skickas till ändringssökanden och en kopia av beslutet till de parter som har begärt det, samt i ärenden som gäller tillstånd till verksamhetsutövaren, om det inte är verksamhetsutövaren som sökt ändring. En kopia av beslutet ska dessutom skickas till den kommunala tillsynsmyndigheten samt till närings-, trafik- och miljöcentralen.

21 §
Iakttagande av beslut som inte vunnit laga kraft

En sådan föreskrift som avses i 2 mom. kan under samma förutsättningar meddelas också på separat ansökan som görs under besvärstidens gång eller inom 14 dagar efter besvärstidens utgång. Tillsynsmyndigheterna och de som har sökt ändring i tillståndsbeslutet ska höras om ansökan. Beslutet ska fattas utan onödigt dröjsmål. På meddelande av beslut tillämpas 19 §. Förvaltningsdomstolen och de som sökt ändring ska också omedelbart underrättas om att en sådan rätt beviljats. Den som anfört besvär över ett beslut om tillstånd för täktverksamhet kan hos förvaltningsdomstolen yrka på upphävande eller ändring av ett avgörande som avses i detta moment utan att särskilt anföra besvär över det. Angående ändringssökandet gäller i övrigt vad som bestäms i 2 mom.


På verkställighet av gemensamma tillstånd enligt 4 a § tillämpas 198 § 1 mom. och 199—201 § i miljöskyddslagen.

23 §
Tillsynsavgift och statsbidrag

När ett tillståndsärende enligt 4 a § avgörs av den kommunala miljövårdsmyndigheten ska bestämmelserna i 145 § i markanvändnings- och bygglagen om avgifter till kommunen för tillsyn över byggnadsarbeten tillämpas på indrivningen av kostnaderna för kontroll av tillståndsansökan och tillsyn över det gemensamma tillståndet. Om det är regionförvaltningsverket som avgör ett tillståndsärende enligt 4 a § ska lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) tillämpas på indrivningen av kostnaderna för kontrollen och tillsynen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

Tillståndsärenden som är anhängiga vid en förvaltningsmyndighet eller domstol när 4 a § i denna lag träder i kraft ska behandlas och avgöras i enlighet med de bestämmelser som gällde vid den paragrafens ikraftträdande, om inte något annat föreskrivs nedan.

Om fullföljdsdomstolen upphäver ett tillståndsbeslut som de bestämmelser som gällde när 4 a § i denna lag träder i kraft ska tillämpas på och återförvisar ärendet i sin helhet för att behandlas på nytt, ska ärendet behandlas och avgöras enligt bestämmelserna i denna lag.

RP 257/2014
MiUB 20/2014
RSv 291/2014

Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.