422/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) 4 §, 5 § 3 mom., 7 § 3 och 4 mom., 11 § samt 12 § 2 mom.,

av dem 4 § och 5 § 3 mom. sådana de lyder i lag 53/2011 samt 7 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 346/2004, som följer:

4 §
Hur resekostnaderna bestäms och räknas ut

När en studerande anlitar kollektivtrafik för sin skolresa, ersätts resekostnaderna för det anlitade färdmedlet enligt den för den studerande billigaste biljettprodukten för en tid som motsvarar en månad.

När en studerande för sin skolresa anlitar kollektivtrafik som tillämpar ett biljett- och avgiftssystem som är gemensamt för de behöriga myndigheter som avses i kollektivtrafiklagen (869/2009) bestäms resekostnaderna, oberoende av vad som föreskrivs i 1 mom. och i 3 § 2 mom. 2 punkten, enligt den sträcka som den studerande utnyttjar denna transport.

När en studerande för sin skolresa använder sådan skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar, bestäms resekostnaderna enligt den sträcka som den studerande utnyttjar denna transport. Om skolvägen i ena riktningen består av två eller flera färdsträckor, kan resekostnaderna räknas ut särskilt för varje sträcka.

När stöd för skolresor beviljas på basis av eget färdsätt i enlighet med 4 a §, bestäms resekostnaderna enligt sträckan mellan den studerandes hem och läroanstalten. Resekostnaderna beaktas dock inte till den del skolresan överstiger 100 kilometer i ena riktningen.

Bestämmelser om grunderna för beräkning av skolresekostnader som avses ovan i 2—4 mom. utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet. De månatliga resekostnaderna räknas ut enligt 21,5 dagar.

Kostnadsersättning för fristående färdsträckor som understiger fem kilometer betalas inte separat. Resekostnaderna för färdsträckorna ersätts dock, om skolvägen är minst tio kilometer i ena riktningen och omfattar fristående färdsträckor som understiger fem kilometer och dessa tillsammans utgör minst fem kilometer.

5 §
Beloppet av stödet för skolresor och den studerandes betalningsandel

Stödet är 70 procent av stödet enligt 1 mom., om stödet beviljas på basis av eget färdsätt i enlighet med 4 a § eller om resekostnaderna förorsakas av flera i 4 § 6 mom. avsedda fristående färdsträckor som tillsammans utgör minst fem kilometer.

7 §
Beviljande och utbetalning

Stöd för skolresor betalas månatligen, beroende på hur den studerande färdas, in på ett konto inom Europeiska unionen som antingen utbildningsanordnaren, biljettförsäljaren, den som upprätthåller ett biljettsystem för kollektivtrafik eller den studerande har uppgett.

Närmare bestämmelser om fakturering av stödet och om återbetalning av stöd som betalats till för högt belopp utfärdas genom förordning av statsrådet.


11 §
Avtal om försäljning av biljetter som berättigar till stöd för skolresor

Folkpensionsanstalten kan avtala med dem som säljer biljetter för kollektivtrafik och den som upprätthåller ett biljettsystem enligt 4 § 2 mom. om på vilka villkor biljetter får säljas till studerande till ett pris som rabatterats med stödbeloppet för skolresor. Närmare bestämmelser om avtalsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Skyldighet att lämna uppgifter

En studerande är skyldig att uppge sin personbeteckning för den som säljer biljetter vid köp av biljett som berättigar till skolresestöd.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

RP 210/2014
KuUB 28/2014
RSv 360/2014

  Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.