411/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av kommunstrukturlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunstrukturlagen (1698/2009) 7 § 1 mom., 8 § 3 mom., 12 § 3 mom., 15 § 3 mom., 16 § 4 mom., 23 § 1 mom., 24 och 25 §, 27 § 1 mom. och 28 § 4 mom., av dem 15 § 3 mom. sådant det lyder i lag 478/2013, som följer:

7 §
Beredning av sammanslagningsframställningen i kommunen

Bestämmelser om kommunernas skyldighet att under beredningen av sammanslagningsframställningen se till att kommuninvånarna har möjlighet att delta och påverka finns i 5 kap. i kommunallagen (410/2015) och bestämmelser om att de personer vars livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas på ett betydande sätt av att kommuner sammanslås ska ges möjlighet att påverka finns i 41 § i förvaltningslagen (434/2003).


8 §
Sammanslagningsavtal

Kommunerna ska i sammanslagningsavtalet komma överens om att den nya kommunens fullmäktige bildas på det sätt som bestäms i 24 § och om antalet fullmäktigeledamöter på det sätt som bestäms i 25 §.


12 §
Innehållet i och beredningen av kommunernas gemensamma framställning

Bestämmelser om kommunernas skyldighet att under beredningen av framställningen se till att kommuninvånarna har möjlighet att delta och påverka finns i 5 kap. i kommunallagen och bestämmelser om att de personer vars livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas på ett betydande sätt av att en del av en kommun överförs till en annan kommun ska ges möjlighet att påverka finns i 41 § i förvaltningslagen.


15 §
Förordnande av särskild kommunindelningsutredning

En särskild kommunindelningsutredning för en kommun som har en speciellt svår ekonomisk ställning och som omfattats av ett sådant förfarande som avses i 118 § i kommunallagen kan även inledas på förslag av den utvärderingsgrupp som avses i 5 mom. i den paragrafen.

16 §
Genomförande av en särskild kommunindelningsutredning

Om fullmäktige i en eller flera kommuner som berörs av ändringen inte godkänner kommunindelningsutredarens förslag till ändring i kommunindelningen, tillställer utredaren ministeriet sitt förslag till ändring i kommunindelningen och fogar till det utlåtandena om utredarens förslag från fullmäktige i de kommuner som berörs av ändringen. Samtidigt kan utredaren föreslå för ministeriet att en kommunal folkomröstning enligt 24 § i kommunallagen ordnas om utredarens förslag till sammanslagning av kommunerna.


23 §
Beaktande av en ändring i kommunindelningen vid val

Om kommunalval förrättas under året före det år då en ändring i kommunindelningen träder i kraft, ska valet förrättas i de kommuner som berörs av ändringen med iakttagande av den nya kommunindelningen.


24 §
Bildande av fullmäktige under valperioden

För bildande av den nya kommunens fullmäktige förrättas nya kommunalval i de kommuner som berörs av ändringen. I sammanslagningsavtalet kan kommunerna komma överens om att val, avvikande från den tidpunkt som anges i 144 § i vallagen, förrättas under året före det år sammanslagningen träder i kraft. Val kan inte förrättas förrän statsrådet har beslutat om sammanslagning av kommunerna. Kommunerna ska meddela justitieministeriet tidpunkten för valet utan dröjsmål efter det att statsrådet fattat sitt beslut. Vid valet iakttas vad som föreskrivs om ordinarie kommunalval. Fullmäktigeledamöternas mandattid pågår till den kommunala valperiodens slut. Om val förrättas under den kommunala valperiodens sista år, pågår fullmäktigeledamöternas mandattid till slutet av den följande valperioden.

De kommuner som går samman kan trots 1 mom. i sammanslagningsavtalet komma överens om att deras fullmäktige ska utgöra fullmäktige i den nya kommunen för den mandattid som pågår till den kommunala valperiodens slut.

De kommuner som går samman kan också trots 1 mom. i sammanslagningsavtalet komma överens om att deras fullmäktige delvis sammanslås till fullmäktige i den nya kommunen för den mandattid som pågår till den kommunala valperiodens slut. Då ska fullmäktige i de kommuner som går samman besluta hur många fullmäktigeplatser varje kommun ska få i den nya kommunens fullmäktige. I den nya kommunens fullmäktige ska dock alltid ingå minst en fjärdedel av varje kommuns fullmäktigeledamöter. I fråga om varje kommun bestäms de fullmäktigeledamöter och ersättare som ska ingå i den nya kommunens fullmäktige i den ordningsföljd som följer av de jämförelsetal som tilldelats dem i föregående kommunalval i enlighet med 89 § i vallagen.

25 §
Antalet fullmäktigeledamöter

De kommuner som går samman ska i sammanslagningsavtalet komma överens om antalet fullmäktigeledamöter i den nya kommunen på det sätt som anges i 16 § 1 mom. i kommunallagen. Kommunerna ska meddela justitieministeriet antalet fullmäktigeledamöter före utgången av året före valåret eller senast i samband med den anmälan som avses i 24 § 1 mom. i denna lag.

27 §
Inledande av fullmäktiges verksamhet

Efter att resultatet av kommunalvalet i den nya kommunen har fastställts ska fullmäktige omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att ordna kommunens verksamhet och förvaltning. Om de kommuner som går samman har kommit överens om att fullmäktige ska bildas i enlighet med 24 § 2 eller 3 mom., börjar fullmäktiges mandattid när statsrådet har beslutat om ändringen i kommunindelningen.


28 §
Mandattiden för andra förtroendevalda och inledande av tjänsteinnehavarnas tjänsteutövning

Den nya kommunens revisionsnämnd och revisorer granskar, utgående från beredning som gjorts av revisionsnämnderna och revisorerna i de kommuner som upplöses, förvaltningen och ekonomin i de kommuner som upplöses för det år som föregick ändringen i kommunindelningen, på det sätt som föreskrivs i 14 kap. i kommunallagen. Granskningen ska gälla även beredningen av ändringen i kommunindelningen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015. Lagens 15 § 3 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2017.

RP 268/2014
RvUB 55/2014
RSv 348/2014

  Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.