403/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av 4 kap. 6 § och 21 kap. 2 § i fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fängelselagen (767/2005) 4 kap. 6 § 2 mom. och 21 kap. 2 §, av dem 21 kap. 2 § sådan den lyder i lag 393/2015, som följer:

4 kap.

Ankomst till ett fängelse och placering i fängelset

6 §
Plan för strafftiden

Planen för strafftiden omfattar placeringen av fången, verksamheten under strafftiden, den övervakade friheten på prov och den villkorliga frigivningen samt en permissionsplan. I god tid innan fången sannolikt friges ska planen kompletteras med en frigivningsplan och en övervakningsplan. När frigivningsplanen utarbetas ska i behövlig utsträckning fångens förutsättningar att klara sig i frihet och behovet av tjänster utredas. Bestämmelser om planen för strafftiden med avseende på övervakningen av den villkorligt frigivne finns i lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015).


21 kap.

Frigivning

2 §
Beslutanderätt

Fängelsedirektören beslutar om uppskov med villkorlig frigivning enligt 2 c kap. 9 § 1 mom. i strafflagen. Fängelsedirektören eller den tjänsteman som enligt arbetsordningen är ställföreträdare för direktören beslutar om ställande under övervakning enligt 70 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet beslutar om uppskov med villkorlig frigivning utan fångens samtycke enligt 2 c kap. 9 § 2 mom. i strafflagen.

Brottspåföljdsmyndigheten svarar för utarbetandet av den plan för strafftiden som avses i 71 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 215/2014
LaUB 18/2014
RSv 260/2014

  Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.