391/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Justitieministeriets förordning om ändring av 2 § i justitieministeriets förordning om information om livförsäkring

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om information om livförsäkring (177/2011) 2 § som följer:

2 §
Förhandsinformation om försäkringsgivaren

Innan ett försäkringsavtal ingås ska åtminstone följande information lämnas om försäkringsgivaren:

1) namn och juridisk form,

2) den stat där försäkringsgivaren har sin hemort samt den stat i vilken den filial eller företrädare där avtalet ingås är belägen,

3) försäkringsgivarens adress i den stat där denne har sin hemort samt i fråga om en filial eller företrädare adressen till det driftställe där avtalet ingås.

Dessutom ska det uppges att en i 8 a kap. 1 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) avsedd lägesrapport om solvens och finansiell ställning finns att få.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1

  Helsingfors den 10 april 2015

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Katri Kummoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.