361/2015

Utfärdad i Helsingfors den 9 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrådets förordning om utrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om utrikesministeriet (1171/2005) 5 § och 6 § 3 mom., sådana de lyder, 5 § i förordningarna 477/2008 och 618/2012 samt 6 § 3 mom. i förordning 477/2008, som följer:

5 §
Förordnanden att sköta uppgifter

I lagen om utrikesförvaltningen (204/2000) bestäms förordnandet av statssekreteraren som kanslichef till sin uppgift.

Statsrådet förordnar understatssekreterarna, avdelningscheferna, de biträdande avdelningscheferna, rättschefen, chefen för allmänhetstjänsterna, protokollchefen, inspektören inom utrikesförvaltningen, personaldirektören och chefen för nationella säkerhetsmyndigheten till deras uppgifter.

Utrikesministeriet förordnar till övriga uppgifter vid ministeriet.

6 §
Behörighetsvillkor för vissa uppgifter

Behörighetsvillkor i uppgiften som statssekreterare som kanslichef, understatssekreterare, avdelningschef, rättschef, chef för allmänhetstjänster och protokollchef är dessutom sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap, i de övriga uppgifter som avses i 1 mom. förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och i praktiken visad ledarförmåga samt i de uppgifter som avses i 2 mom. lämplighet för ledaruppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 14 april 2015.

  Helsingfors den 9 april 2015

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Personaldirektör
Vesa Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.