358/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 4—6 §, 10 § 1 mom., 12 § 3 mom., 23 § 1 mom., 25, 27, 30—32 samt 58—60 §, rubriken för 63 § samt 63 § 1 och 4 mom., 64, 79, 81, 82, 84, 85 och 91 §, 115 § 2 och 3 mom. samt 123, 125, 130 och 134 §,

av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1030/2009 och 690/2014, 6, 91 och 125 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1030/2009, 23 § 1 mom. samt 25 och 58 § sådana de lyder i lag 1271/2010, 27, 30, 31, 60 och 130 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1271/2010, rubriken för 63 §, 63 § 1 och 4 mom. samt 64 § sådana de lyder i lag 1030/2009, 82 § sådan den lyder i lag 400/2013, 84 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 400/2013 samt 115 § 2 mom. sådant det lyder i lagarna 1030/2009 och 1271/2010, samt

fogas till lagen nya 23 a, 26 a, 27 a, 58 a, 58 b, 59 a, 64 a, 82 a och 94 a §, ett nytt 12 a kap. samt nya 126 a och 128 a § som följer:

4 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) sådan transport som sker utanför en produktionsanläggnings område och avses i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) eller på tillfällig upplagring som direkt anknyter till denna transport,

2) användning och upplagring av farliga kemikalier i fartyg,

3) radioaktiva ämnen eller produkter som innehåller radioaktiva ämnen.

Lagens bestämmelser om förebyggande av storolyckor orsakade av farliga kemikalier tillämpas inte på överföring av farliga kemikalier i rörsystem eller på pumpstationer i anslutning till rörsystem utanför produktionsanläggningens område.

Patroner för skjutvapen ska upplagras, förvaras och förstöras på det sätt som föreskrivs i denna lag. På tillverkningen av patroner tillämpas utöver denna lag skjutvapenlagen (1/1998). I övrigt tillämpas skjutvapenlagen på patroner för skjutvapen.

5 §
Förhållandet till annan lagstiftning

Bestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av kemikalier finns i kemikalielagen (599/2013) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) 1907/2006, nedan CLP-förordningen. Bestämmelser om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, nedan Reach-förordningen.

Bestämmelser om organiseringen av räddningsväsendets räddningsverksamhet finns i räddningslagen (379/2011).

För förhindrande av fara som är förknippad med tryck iakttas lagen om tryckbärande anordningar (869/1999).

Bestämmelser om elsäkerhet finns i elsäkerhetslagen (410/1996).

Bestämmelser om planering av markanvändning och byggande finns i markanvändnings- och bygglagen (132/1999).

Bestämmelser om verifiering av pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven finns i lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015).

I fråga om skydd av arbetstagare och miljöskydd gäller dessutom vad som föreskrivs särskilt.

Om ett energiprojekt av gemensamt intresse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 förutsätter ett sådant tillstånd till omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie som avses i 23 § eller sådant tillstånd till byggande av ett rörsystem för överföring av en farlig kemikalie som avses i 37 §, ska på behandlingen av tillståndsärendet utöver denna lag tillämpas nämnda förordning av Europaparlamentet och rådet samt lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen (684/2014).

6 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kemikalie ämnen och blandningar enligt definitionerna i Reach-förordningen och CLP-förordningen,

2) farlig kemikalie ämnen och blandningar som ska klassificeras eller märkas enligt CLP-förordningen samt andra brännbara vätskor,

3) blandning en blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen,

4) brännbar vätska en flytande kemikalie vars flampunkt är högst 100 °C,

5) explosiv vara sprängämne och föremål eller medel som innehåller sprängämne samt andra ämnen, blandningar, föremål eller medel som tillverkats för att alstra en detonation eller ett pyrotekniskt fenomen,

6) pyroteknisk artikel ett föremål eller ett medel som till följd av kemiska reaktioner innehåller ämnen eller blandningar som producerar värme, ljus, ljud, gas, rök eller kombinationer av dessa,

7) fyrverkeripjäs en pyroteknisk artikel som producerats för nöjesbruk,

8) industriell hantering tillverkning och användning samt annan motsvarande hantering av farliga kemikalier,

9) upplagring innehav av farliga kemikalier och explosiva varor inom en produktionsanläggning i en fast lagerbehållare eller lagersilo, en löscistern, ett emballage eller en transportanordning eller förvarade på något annat sätt,

10) förvaring innehav av små mängder farliga kemikalier och explosiva varor,

11) produktionsanläggning ett område som innehas av en verksamhetsutövare och där farliga kemikalier eller explosiva varor tillverkas, hanteras eller upplagras i en eller flera anläggningar; som produktionsanläggning betraktas också ett mobilt aggregat som används för tillverkning av explosiva varor,

12) anläggning en sådan teknisk enhet inne i en produktionsanläggning, antingen ovanför eller under marknivå, där farliga kemikalier eller explosiva varor tillverkas, hanteras eller upplagras, inklusive aggregat, rörsystem, maskiner, lager, lastnings- och lossningsplatser samt järnvägar, kajer och konstruktioner och anordningar i anknytning till dessa på produktionsanläggningens område,

13) anordning cistern, pump, ventil, del av rörsystem eller annan teknisk anordning som behövs vid hanteringen av en farlig kemikalie eller explosiv vara,

14) aggregat en teknisk helhet bestående av anordningar och rörsystem samt de tillbehör som hör samman med dem,

15) mobilt aggregat ett aggregat för tillverkning av explosiva varor för omedelbar användning på sprängningsplatsen,

16) produkt anordning, explosiv vara, säkerhetssystem eller annat föremål som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag,

17) storolycka betydande utsläpp, brand, explosion eller en annan händelse som orsakas av sådana okontrollerade händelseförlopp i samband med driften vid en produktionsanläggning vilken tillverkar, hanterar eller upplagrar farliga kemikalier eller explosiva varor som kan medföra allvarlig, omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa, miljön eller egendom inne i eller utanför anläggningen, samt där en eller flera farliga kemikalier eller explosiva varor ingår,

18) verksamhetsutövare en juridisk eller fysisk person som tillverkar, importerar, saluför, släpper ut på marknaden, överlåter, exporterar, lagrar, förpackar, distribuerar, innehar, förvarar, använder eller på något annat sätt som avses i denna lag hanterar en farlig kemikalie eller en explosiv vara eller någon annan produkt,

19) explosiv atmosfär en blandning i vilken den ena delen består av luft med normalt tryck och den andra delen av brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller damm och i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen,

20) explosionsfarligt utrymme ett utrymme där explosiv atmosfär kan förekomma i sådan mängd att särskilda skyddsåtgärder behövs för att förebygga skada på personer, miljön och egendom och för att upprätthålla allmän säkerhet,

21) räddningsmyndighet det lokala räddningsväsendets räddningsmyndigheter enligt räddningslagen,

22) allmänheten fysiska personer, grupper av fysiska personer, juridiska personer samt sammanslutningar,

23) den berörda allmänheten den allmänhet som påverkas eller sannolikt påverkas av en olycka, eller vars intressen ett beslut i en fråga gäller.

10 §
Förebyggande av olyckor

Verksamhetsutövaren ska vidta alla behövliga åtgärder för att förebygga olyckor och begränsa följderna av dem för människors hälsa och miljön samt egendom.


12 §
Drift och underhåll av en produktionsanläggning

Aggregat och anordningar som innehåller farliga kemikalier eller explosiva varor får placeras i en byggnad endast i en sådan mängd som är nödvändig för att verksamheten ska kunna organiseras.


23 §
Tillståndsplikt

Omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie får endast utövas med Säkerhets- och kemikalieverkets tillstånd. Verksamhetsutövaren ska ansöka om tillståndet hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska det anges namnet på den person som ansvarar för verksamheten vid produktionsanläggningen samt uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.


23 a §
Beviljande av tillstånd och behandling av ändringsanmälningar

Säkerhets- och kemikalieverket beviljar ett tillstånd som avses i 23 § om verksamhetsutövaren visar att verksamheten uppfyller säkerhetskraven enligt 2 kap. Tillståndet kan förenas med de villkor som behövs för att säkerhetskraven ska uppfyllas.

Efter att ha fått en sådan ändringsanmälan som avses i 23 § 3 mom. fattar Säkerhets- och kemikalieverket beslut i saken, där verket kan ställa sådana villkor för verksamheten som behövs för att säkerhetskraven enligt 2 kap. ska uppfyllas.

Bestämmelser om kungörelse och information om tillståndsansökningar finns nedan i 12 a kap.

25 §
Behandling av anmälningar

Efter att ha fått en sådan anmälan som avses i 24 § 1 eller 2 mom. fattar tillsynsmyndigheten beslut i saken, där det kan ställas sådana villkor för verksamheten som behövs för att säkerhetskraven enligt 2 kap. ska uppfyllas.

26 a §
Tillsyn och inspektion av produktionsanläggningar där det bedrivs omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Säkerhets- och kemikalieverket ska övervaka det tekniska genomförandet av produktionsanläggningar där omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier bedrivs och av objekt som avses i 23 § 2 mom. samt övervaka att deras verksamhetsprinciper, verksamhetssätt och ledningssystem stämmer överens med kraven och fungerar. Säkerhets- och kemikalieverket ska planmässigt, systematiskt och med bestämda intervaller inspektera de övervakade produktionsanläggningarna i den omfattning deras verksamhet förutsätter enligt riskbedömningen.

Det tekniska genomförandet, verksamhetsprinciperna och ledningssystemen vid produktionsanläggningar som bedriver omfattande industriell hantering och upplagring ska inspekteras vid en ibruktagandeinspektion innan anläggningen tas i bruk samt regelbundet enligt tillsynsprogrammet.

Verksamhetsutövaren är skyldig att lämna behövliga uppgifter och att vidta alla åtgärder som behövs för genomförandet av inspektionerna.

Närmare bestämmelser om inspektionernas innehåll, tidsfrister och tidpunkter samt om anmälningar till andra myndigheter och om det praktiska genomförandet av inspektionerna i övrigt utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Tillsynsplan och tillsynsprogram

Säkerhets- och kemikalieverket ska utarbeta en tillsynsplan för produktionsanläggningar där omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier bedrivs samt för objekt som avses i 23 § 2 mom. Tillsynsplanen ska omfatta de allmänna målen för tillsynsverksamheten för förebyggande av person-, miljö- och förmögenhetsskada som orsakas av produktionsanläggningar.

Säkerhets- och kemikalieverket ska dessutom för produktionsanläggningar där omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier bedrivs samt för objekt som avses i 23 § 2 mom. utarbeta tillsynsprogram för den regelbundna tillsynen, där inspektionsintervallerna för olika anläggningstyper fastställs.

Närmare bestämmelser om innehållet i och utarbetandet av tillsynsplaner och tillsynsprogram utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 a §
Tillsyn och inspektion av produktionsanläggningar där det bedrivs liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Räddningsmyndigheten ska övervaka att det tekniska genomförandet och verksamhetssätten vid produktionsanläggningar där liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier bedrivs stämmer överens med kraven och fungerar samt att produktionsanläggningen stämmer överens med bestämmelserna och det beslut som avses i 25 §.

Räddningsmyndigheten ska inspektera att verksamhetssätten och det tekniska genomförandet i en produktionsanläggning som bedriver liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier stämmer överens med kraven innan anläggningen tas i bruk.

Räddningsmyndigheten ska planmässigt, systematiskt och med bestämda intervaller inspektera de produktionsanläggningar som omfattas av tillsynen i den omfattning deras verksamhet förutsätter enligt riskbedömningen. Inspektionerna ska tas in i den tillsynsplan som avses i 79 § i räddningslagen.

Närmare bestämmelser om tillsynens och inspektionernas innehåll, anmälningar till andra myndigheter och det praktiska genomförandet av tillsynen och inspektionerna i övrigt utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
Åtgärder för förebyggande av storolyckor orsakade av farliga kemikalier

I en produktionsanläggning där hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier kan orsaka en storolycka ska verksamhetsutövaren utifrån kemikaliernas mängd och farlighet upprätta ett dokument som beskriver verksamhetsprinciperna eller en säkerhetsrapport, där verksamhetsutövaren redogör för sina verksamhetsprinciper för förebyggande och begränsning av storolyckor och visar att de tillämpas, samt lämnar behövliga uppgifter om den organisation och det säkerhetsledningssystem som behövs för att de ska kunna iakttas.

Verksamhetsprinciperna ska utformas så att de säkerställer en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön. De ska stå i proportion till risken för storolyckor i produktionsanläggningen. De ska inbegripa verksamhetsutövarens allmänna mål och verksamhetsprinciper, ledningens roll och ansvar samt åtagandet att kontinuerligt förbättra hanteringen av riskerna för storolyckor och säkerställa en hög skyddsnivå.

Säkerhetsrapporten ska lämnas till Säkerhets- och kemikalieverket för bedömning av om åtgärderna i produktionsanläggningen är tillräckliga.

Verksamhetsutövarna vid två eller flera produktionsanläggningar som är belägna nära varandra ska samarbeta för att förebygga storolyckor och förhindra att olyckor sprider sig.

Genom förordning av statsrådet utfärdas det närmare bestämmelser om hur skyldigheterna att förebygga risker för storolyckor bestäms samt om innehållet i behövliga verksamhetsprinciper och säkerhetsrapporter, om skyldigheterna att förnya och uppdatera dem och tidpunkterna för detta, om behandlingen av säkerhetsrapporterna samt om verksamhetsutövarnas skyldigheter att samarbeta för att förebygga storolyckor.

31 §
Verksamhetsutövares informationsskyldighet

Verksamhetsutövaren vid en produktionsanläggning som avses i 30 § ska informera om de säkerhetsåtgärder som gäller produktionsanläggningen och om handlingsdirektiv vid fall av storolycka. Informationen ska hållas aktuell och sammanställas i ett dokument samt ständigt hållas tillgänglig för allmänheten också i elektronisk form.

Verksamhetsutövaren vid en produktionsanläggning för vilken en säkerhetsrapport krävs ska lämna informationen till sådana personer samt sådana närliggande skolor, sjukhus och andra byggnader i allmänt bruk samt produktionsanläggningar som kan beröras av en storolycka som har fått sin början i den produktionsanläggning för vilken säkerhetsrapporten krävs. Informationen ska innehålla uppgifter om verksamheten i produktionsanläggningen, de kemikalier som orsakar risk för storolycka, riskernas art samt hur befolkningen varnas och hur den förväntas agera i olyckssituationer. Informationen om åtgärder som gäller produktionsanläggningen och handlingsdirektiven i fall av storolycka ska ges på båda nationalspråken.

Den information som avses i 2 mom. ska lämnas minst vart femte år.

Närmare bestämmelser om verksamhetsutövarens informationsskyldighet och fullgörandet av den samt om informationens innehåll utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

32 §
Framläggande av säkerhetsrapporten

Verksamhetsutövaren ska hålla produktionsanläggningens säkerhetsrapport och den förteckning över farliga kemikalier som anknyter till den framlagd för allmänheten.

Med Säkerhets- och kemikalieverkets samtycke kan verksamhetsutövaren begränsa de uppgifter som i säkerhetsrapporten ges allmänheten och som verksamhetsutövaren anser vara affärs- eller yrkeshemligheter eller annars med fog konfidentiella.

Närmare bestämmelser om verksamhetsutövarens skyldighet att hålla säkerhetsrapporten framlagd utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

58 §
Tillståndsplikt för tillverkning och upplagring av explosiva varor

Tillverkning och upplagring av explosiva varor får endast bedrivas med Säkerhets- och kemikalieverkets tillstånd, om inte något annat föreskrivs nedan.

Verksamhetsutövaren ska ansöka om sådant tillstånd som avses i 1 mom. hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska det ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Verksamhetsutövaren ska göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för betydande ändringar i den verksamhet som avses i 1 mom.

Bestämmelser om kungörelse och information om tillståndsansökningar finns i 12 a kap.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om

1) tillståndsförfarandet i fråga om tillverkning och upplagring av explosiva varor när verksamheten inleds,

2) när det ska ansökas om tillstånd för eller göras en anmälan om betydande ändringar i verksamheten,

3) hur tillstånd söks,

4) hur anmälan görs, samt

5) de uppgifter och utredningar som ska ingå i ansökan och anmälan.

58 a §
Tillståndsplikt för tillverkning av explosiva varor med mobila aggregat

Tillverkning med mobila aggregat av explosiva varor som är avsedda att användas omedelbart på sprängningsplatsen får endast ske med Säkerhets- och kemikalieverkets tillstånd.

Verksamhetsutövaren ska ansöka om sådant tillstånd som avses i 1 mom. hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska det ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Verksamhetsutövaren ska göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för betydande ändringar i den verksamhet som avses i 1 mom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om

1) tillståndsförfarandet i fråga om tillverkning av explosiva varor med mobila aggregat när verksamheten inleds,

2) när det ska ansökas om tillstånd för eller göras en anmälan om betydande ändringar i verksamheten,

3) hur tillstånd söks,

4) hur anmälan görs, samt

5) de uppgifter och utredningar som ska ingå i ansökan och anmälan.

58 b §
Tillståndsplikt för tillfällig upplagring av explosiva varor

Tillfällig upplagring av explosiva varor för sprängnings- och brytningsarbeten får endast ske med Säkerhets- och kemikalieverkets tillstånd.

Verksamhetsutövaren ska ansöka om sådant tillstånd som avses i 1 mom. hos Säkerhets- och kemikalieverket. I ansökan ska det ingå uppgifter och utredningar om den planerade verksamheten och säkerhetsarrangemangen.

Verksamhetsutövaren ska göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för betydande ändringar i den verksamhet som avses i 1 mom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om

1) tillståndsförfarandet i fråga om tillfällig upplagring av explosiva varor,

2) när det ska ansökas om tillstånd för eller göras en anmälan om betydande ändringar i verksamheten,

3) hur tillstånd söks,

4) hur anmälan görs,

5) de uppgifter och utredningar som ska ingå i ansökan och anmälan, samt

6) hur länge tillfällig upplagring får pågå och de största tillåtna mängderna explosiva varor.

59 §
Beviljande av tillstånd som gäller explosiva varor och behandling av ändringsanmälningar

Tillstånd enligt 58, 58 a och 58 b § beviljas, om verksamhetsutövaren visar att verksamheten uppfyller säkerhetskraven enligt 2 kap. Tillståndet kan förenas med de villkor som behövs för att säkerhetskraven ska uppfyllas.

Efter att ha fått en sådan ändringsanmälan som avses i 58 § 3 mom., 58 a § 3 mom. eller 58 b § 3 mom. fattar Säkerhets- och kemikalieverket beslut i saken, där verket kan ställa sådana villkor för verksamheten som behövs för att säkerhetskraven enligt 2 kap. ska uppfyllas.

59 a §
Tillsyn och inspektion som avser tillverkning och upplagring av explosiva varor

Säkerhets- och kemikalieverket ska övervaka det tekniska genomförandet av produktionsanläggningar som bedriver i 58 § avsedd tillverkning och upplagring av explosiva varor, av mobila aggregat som avses i 58 a § och av tillfällig upplagring av explosiva varor enligt 58 b §, samt övervaka att deras verksamhetsprinciper, verksamhetssätt och ledningssystem stämmer överens med kraven och fungerar. Säkerhets- och kemikalieverket ska planmässigt, systematiskt och med bestämda intervaller inspektera de övervakade produktionsanläggningarna i den omfattning deras verksamhet förutsätter enligt riskbedömningen.

Det tekniska genomförandet, verksamhetsprinciperna och ledningssystemen vid produktionsanläggningar som bedriver hantering och upplagring av explosiva varor, för mobila aggregat enligt 58 a § samt för tillfällig upplagring av explosiva varor enligt 58 b § ska inspekteras vid en ibruktagandeinspektion före ibruktagandet samt regelbundet enligt tillsynsprogrammet.

Verksamhetsutövaren är skyldig att lämna alla behövliga uppgifter och vidta alla åtgärder som behövs för genomförandet av inspektionerna.

Säkerhets- och kemikalieverket kan i sitt tillståndsbeslut, efter att ha hört den berörda räddningsmyndigheten, godkänna att ibruktagningsinspektionen av tillfällig upplagring av explosiva varor ersätts med en inspektion som utförs av räddningsmyndigheten.

Närmare bestämmelser om inspektionernas innehåll, tidsfrister och tidpunkter samt om anmälningar till andra myndigheter och om det praktiska genomförandet av inspektionerna i övrigt utfärdas genom förordning av statsrådet.

60 §
Tillsynsplan och tillsynsprogram

Säkerhets- och kemikalieverket ska utarbeta en tillsynsplan för produktionsanläggningar som bedriver i 58 § avsedd tillverkning och upplagring av explosiva varor, för mobila aggregat som avses i 58 a § och för tillfällig upplagring av explosiva varor enligt 58 b §. Tillsynsplanen ska omfatta de allmänna målen för tillsynsverksamheten för förebyggande av person-, miljö- och förmögenhetsskada som orsakas av produktionsanläggningar.

Säkerhets- och kemikalieverket ska för produktionsanläggningar som bedriver tillverkning och upplagring av explosiva varor, för mobila aggregat som avses i 58 a § och för tillfällig upplagring av explosiva varor enligt 58 b § utarbeta ett tillsynsprogram för den regelbundna tillsynen, där inspektionsintervallerna för olika anläggnings- och aggregattyper fastställs.

Närmare bestämmelser om innehållet i och utarbetandet av tillsynsplaner och tillsynsprogram utfärdas genom förordning av statsrådet.

63 §
Upplagring i samband med handel

Angående upplagring i samband med handel av sådana fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar av liten farlighetsgrad som godkänts för enskild konsumtion ska det i stället för den tillståndsansökan som avses i 58 § göras en anmälan till räddningsmyndigheten innan upplagringen inleds.


Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om i 1 mom. avsedda fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar av liten farlighetsgrad som godkänts för enskild konsumtion samt om anmälningsförfarandet i fråga om upplagring av sådana varor i samband med handel, om hur anmälan görs och om de tidsfrister som ska iakttas, om de uppgifter och utredningar som ska ingå i anmälan samt om det beslut som fattas på basis av en anmälan.

64 §
Tillsyn och inspektion av upplagring i samband med handel

Räddningsmyndigheten ska övervaka att det tekniska genomförandet och verksamhetssätten vid sådan upplagring som avses i 63 § stämmer överens med kraven och fungerar samt att upplagringen stämmer överens med bestämmelserna och det beslut som avses i 63 § 3 mom.

Räddningsmyndigheten ska inspektera att verksamhetssätten och det tekniska genomförandet vid ett sådant lager som avses i 1 mom. stämmer överens med kraven.

Räddningsmyndigheten ska planmässigt, systematiskt och med bestämda intervaller inspektera sådana lager som avses i 1 mom. i den omfattning deras verksamhet förutsätter enligt riskbedömningen. Inspektionerna ska tas in i den tillsynsplan som avses i 79 § i räddningslagen.

Närmare bestämmelser om tillsynens och inspektionernas innehåll, anmälningar till andra myndigheter och det praktiska genomförandet av tillsynen och inspektionerna i övrigt utfärdas genom förordning av statsrådet.

64 a §
Upplagring av patroner för skjutvapen, tändhattar och krut i affärer

Upplagring av patroner för skjutvapen, tändhattar och krut i affärer får ske utan sådant tillstånd som avses i 58 §, om verksamhetsutövaren har tillstånd enligt skjutvapenlagen för handel med skjutvapen och patroner till skjutvapen.

79 §
Anmälan om sprängningsarbete

Sprängningsarbeten ska anmälas till polisen innan de inleds. Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet, om de uppgifter som krävs i anmälan och om tidsfristerna för anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Polisen kan på basis av en anmälan besluta om sådana begränsningar i den tilltänkta användningen av de explosiva varorna som behövs för en säker behandling av dem och vid behov bestämma om de försiktighetsåtgärder som användningen förutsätter. Polisen kan förbjuda användningen, om användningen på den tilltänkta platsen vid den tilltänkta tidpunkten kan anses orsaka uppenbar risk för person-, miljö- eller egendomsskada.

81 §
Anmälan om användning av explosiva varor eller farliga kemikalier som specialeffekter

Explosiva varor eller farliga kemikalier får användas som specialeffekter vid sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster (530/1999), om en anmälan om detta har gjorts till räddningsmyndigheten senast 14 dygn innan tillställningen arrangeras.

I anmälan ska en ansvarig person namnges, som ska ha sådan kompetens för specialeffekter som avses i lagen om laddare.

Den ansvariga personen ska se till att explosiva varor eller farliga kemikalier i samband med de tillställningar som avses i 1 mom. används i enlighet med bestämmelserna och de begränsningar och villkor som räddningsmyndigheten har ställt.

Räddningsmyndigheten kan på basis av en anmälan besluta om sådana begränsningar i och villkor för den tilltänkta användningen som behövs för en säker hantering av specialeffekterna. Räddningsmyndigheten kan förbjuda användningen, om användningen på den tilltänkta platsen vid den tilltänkta tidpunkten kan anses medföra uppenbar risk för person-, miljö- eller egendomsskada.

Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet, om de uppgifter som krävs i anmälan, om tidsfristerna för anmälan och om den ansvariga personens uppgifter utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

82 §
Begränsningar i fråga om överlåtelse av explosiva varor

Explosiva varor får överlåtas till

1) den som har tillstånd att tillverka eller upplagra explosiva varor,

2) en verksamhetsutövare som utför sprängnings- och brytningsarbeten som näringsverksamhet och som i sin tjänst har en i lagen om laddare avsedd laddare.

Den som tar emot explosiva varor i enlighet med 1 mom. ska ha ett överföringsintyg.

Det är förbjudet att överlåta explosiva varor till berusade och personer under 18 år.

Närmare bestämmelser om överlåtelse och begränsningarna i fråga om överlåtelse av explosiva varor utfärdas genom förordning av statsrådet.

82 a §
Begränsningar i fråga om överlåtelse av pyrotekniska artiklar

Pyrotekniska artiklar får överlåtas till

1) en i 81 § avsedd användare av specialeffekter,

2) en i 93 § avsedd verksamhetsutövare som svarar för tillverkning eller import av fyrverkeripjäser,

3) en i 94 § avsedd arrangör av ett fyrverkeri.

Pyrotekniska artiklar får dessutom överlåtas till en verksamhetsutövare som i sitt arbete eller sin näringsverksamhet behöver pyrotekniska artiklar. Det krävs dessutom att verksamhetsutövaren i sin tjänst har en specialist som har tillräckliga kunskaper om säker användning och hantering av de pyrotekniska artiklar som överlåts samt en av tillverkaren eller importören eller en organisation som dessa bemyndigat anordnad produktspecifik utbildning som klarlägger egenskaperna och riskfaktorerna hos samt detaljerna kring installationen, underhållet och förstöringen av pyrotekniska artiklar.

Närmare bestämmelser om överlåtelse och begränsningarna i fråga om överlåtelse av pyrotekniska artiklar samt om utbildningen av, kompetenskraven för och konstaterande av kompetensen hos specialister som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

84 §
Innehav av explosiva varor

Explosiva varor får innehas endast av dem till vilka sådana får överlåtas enligt 82, 82 a eller 83 §.

85 §
Överlåtelse av explosiva varor till polisen och gränsbevakningsväsendet

Oberoende av 82, 82 a, 83, 83 a och 84 § får explosiva varor överlåtas i polisens och gränsbevakningsväsendets besittning.

91 §
Användningen av fyrverkeripjäser

Fyrverkeripjäser ska användas så att användningen inte medför risk för skada på person och egendom.

Vid användning av fyrverkeripjäser är det obligatoriskt att använda skyddsglasögon. Avvikelse från detta får göras om fyrverkeripjäserna medför endast mycket liten risk. Bestämmelser om hurdana fyrverkeripjäser som får användas utan obligatoriska skyddsglasögon får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Användningen av fyrverkeripjäser ska på förhand anmälas till räddningsmyndigheten. Räddningsmyndigheten kan på basis av anmälan fatta beslut i saken, där det för användningen kan ställas behövliga villkor eller där användningen av fyrverkeripjäser kan förbjudas, om den medför särskild fara.

Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas att fyrverkeripjäser vid en viss tidpunkt får användas utan att anmälan görs till räddningsmyndigheten.

94 a §
Skyldigheter för arrangörer av fyrverkerier

Arrangörer av fyrverkerier ska genom systematiskt agerande säkerställa att de fyrverkeripjäser som används och avfyringsanordningarna för dem är funktionellt pålitliga.

Arrangörer av fyrverkerier ska genomföra tillräckliga provskjutningar av varje parti för att försäkra sig om att fyrverkeripjäserna är säkra. Protokollen från kvalitetsövervakningen ska bevaras ett år.

Arrangörer av fyrverkerier ska ha skriftliga anvisningar för hur de behövliga skyddsavstånden för varje artikel bestäms vid fyrverkerierna.

12 a kap.

Kungörelse och information om tillståndsärenden

104 a §
Anmärkningar och åsikter

Innan ett tillståndsärende som gäller omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier eller tillverkning och upplagring av explosiva varor avgörs ska Säkerhets- och kemikalieverket ge den berörda allmänheten möjlighet att framställa anmärkningar med anledning av ärendet.

Allmänheten ska ges möjlighet att framföra sin åsikt i tillståndsärenden som gäller omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier eller tillverkning och upplagring av explosiva varor.

En med hänsyn till ärendets natur tillräcklig tidsfrist ska bestämmas för framställande av anmärkningar och framförande av åsikter.

104 b §
Information om tillståndsansökningar

Säkerhets- och kemikalieverket ska informera om en tillståndsansökan genom att i minst 30 dagar kungöra ansökan på de berörda kommunernas anslagstavlor i enlighet med lagen om offentliga kungörelser (34/1925). Kungörelsen ska också publiceras på tillståndsmyndighetens webbplats, och då får trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet verksamhetsutövarens namn och uppgifter om verksamhetsställets placering ingå i kungörelsen. Dessutom ska information om kungörelsen publiceras i åtminstone en tidning med allmän spridning inom verkningsområdet, om inte ärendet är av ringa betydelse eller annonsering annars är uppenbart onödigt.

Den berörda allmänheten ska underrättas särskilt om kungörelsen. Om fler än trettio kända personer ska informeras om ansökan eller om antalet personer är okänt, kan information om saken ges i en sådan tidning där mottagaren bäst kan väntas få informationen.

En samfällighets ickekonstituerade delägarlag informeras om ansökan genom delgivning till en sådan företrädare för samfälligheten som avses i 26 § 4 mom. i lagen om samfälligheter (758/1989). Om en sådan företrädare inte har utsetts, delges någon av delägarna och dessutom lämnas information om ansökan i enlighet med 1 mom. i denna paragraf genom kungörelse i tidning.

Närmare bestämmelser om kungörelsen, dess innehåll och publiceringen av den samt om annan information om tillståndsansökningar får utfärdas genom förordning av statsrådet.

104 c §
Hörande

Utöver vad som föreskrivs i förvaltningslagen ska sökanden och den berörda allmänheten ges möjlighet att avge bemötande när det gäller sådana krav och utredningar i utlåtanden och anmärkningar som kan påverka hur ärendet avgörs. Med anledning av bemötandet ska sökanden eller den berörda allmänheten ges möjlighet att avge genmäle, om bemötandet kan påverka hur ärendet avgörs.

104 d §
Information och hörande i försvarsförvaltningen

Inom försvarsförvaltningens verksamhet får avvikelse göras från vad som i detta kapitel föreskrivs om kungörelser och information, om de förutsättningar för handlingssekretess som anges i 24 § 1 mom. 10 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) uppfylls, eller om en avvikelse annars är nödvändig med hänsyn till försvarets karaktär eller särskilda uppgifter.

115 §
Tillsynsmyndigheter

Räddningsmyndigheterna övervakar att denna lag följs, när det är fråga om

1) liten industriell hantering och upplagring eller förvaring av farliga kemikalier, om inte verksamheten utgör en del av en sådan funktionell helhet som avses i 23 § 2 mom., i vilket fall tillsynen av verksamheten ska utövas av Säkerhets- och kemikalieverket,

2) upplagring i samband med handel av sådana fyrverkeripjäser som har godkänts för enskild konsumtion och andra pyrotekniska artiklar av liten farlighetsgrad eller överlåtelse av dem för enskild konsumtion,

3) användningen av explosiva varor och farliga kemikalier för specialeffekter vid sådana tillställningar som nämns i 81 §.

Polisen övervakar att denna lag följs, när det är fråga om

1) användning, överföring samt överlåtelse och därmed sammanhängande förvaring av explosiva varor,

2) upplagring av patroner för skjutvapen, tändhattar och krut i affärer,

3) förstöring av explosiva varor,

4) fyrverkerier.


123 §
Administrativa tvångsmedel

En tillsynsmyndighet kan förena ett förbud eller åläggande som den har gett med stöd av denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande, på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

125 §
Brott mot bestämmelserna om explosiva varor

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med denna lag eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den bryter mot

1) en verksamhetsutövares allmänna skyldigheter enligt 7—20, 26 a eller 133 §,

2) tillståndsskyldigheten enligt 23, 37, 58, 58 a eller 58 b § eller skyldigheten att fastställa ett område som upplagsområde enligt 33 §,

3) anmälningsskyldigheten enligt 23, 24, 63, 79, 81, 91, 93, 94, 97, 101, 133 eller 134 §,

4) skyldigheten att begränsa och förebygga olyckor enligt 28, 30—32, 41—44 eller 62 § eller den skyldighet att anmäla olyckor som avses i 98 §,

5) skyldigheten enligt 5 kap. som gäller tillverkning, import eller utsläppande på marknaden av en produkt som avses i 46—49 § eller motsvarande skyldighet enligt 67—69 eller 69 a § som gäller explosiva varor,

6) kvalitetsövervakningsskyldigheten enligt 71 §, skyldigheterna enligt 91 § som gäller användningen av fyrverkeripjäser, skyldigheterna enligt 93 § för en verksamhetsutövare som svarar för tillverkningen eller importen av fyrverkeripjäser eller skyldigheterna enligt 94 och 94 a § för en arrangör av fyrverkerier,

7) tillståndsskyldigheten enligt 73 § i fråga om import av explosiva varor samt skyldigheterna enligt 74 § som gäller överföring, 75 § som gäller transitering, 77 § som gäller märkning, 78 § som gäller användning, 82, 82 a, 83 eller 83 a § som gäller överlåtelse eller 84 § som gäller innehav, bokföringsskyldigheten enligt 86 § eller skyldigheterna enligt 88—90 § som gäller förstöring,

8) besiktningsskyldigheten enligt 38 §, installations- eller underhållsskyldigheten enligt 53 §, besiktnings-, reparations- eller urbruktagningsskyldigheten enligt 54 §, skyldigheterna enligt 55 § som gäller installations-, service- eller besiktningsverksamhet eller skyldigheterna enligt 103 § som gäller utförande av besiktningsorgansuppgifter,

9) skyldigheterna enligt 29, 39, 56, 61, 65, 81, 93, 94 eller 112 § att utse ansvarig person eller skyldigheterna enligt 29, 39, 56, 61, 65, 81 eller 95 § för en ansvarig person,

10) skyldigheterna enligt 35 eller 36 § som gäller förvaring av farliga kemikalier eller skyldigheterna enligt 66 § som gäller upplagring av explosiva varor eller enligt 87 § som gäller förvaring av explosiva varor,

11) ett villkor eller en begränsning som har ställts med stöd av 25, 34, 36, 37, 55, 59, 63, 70, 73, 79, 81, 91, 93, 94, 97 eller 100 § eller ett förbud som meddelats med stöd av 79, 81, 91 eller 97 §,

12) ett förbud som meddelats med stöd av 83 § eller en föreskrift eller ett förbud som meddelats med stöd av 92 §,

13) ett förbud som meddelats med stöd av 106, 109 eller 111 § eller en skyldighet som påförts med stöd av 105—108 eller 110 §, eller

14) skyldigheten enligt 117 eller 121 § att lämna uppgifter,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om explosiva varor dömas till böter.

126 a §
Verkställande av beslut trots ändringssökande

Av grundad anledning och förutsatt att verkställigheten inte gör ändringssökandet onödigt får Säkerhets- och kemikalieverket i ett tillståndsbeslut på sökandens begäran förordna att verksamheten trots ändringssökande får inledas i enlighet med tillståndsbeslutet, om sökanden ställer godtagbar säkerhet för återställande av miljön eller för ersättning av de förluster av förmåner eller de kostnader som en upphävning av tillståndsbeslutet eller en ändring av tillståndsvillkoren kan medföra. Kravet på ställande av säkerhet gäller inte staten eller dess inrättningar och inte heller kommuner och samkommuner. Säkerhets- och kemikalieverket kan vid behov förordna om inskränkningar i verkställigheten av tillståndsbeslutet och om tidpunkten för inledande av verkställigheten.

128 a §
Information till Europeiska kommissionen om produktionsanläggningar och storolyckor

Säkerhets- och kemikalieverket ska förse Europeiska kommissionen med följande information om sådana produktionsanläggningar på finländskt territorium som kan orsaka storolyckor:

1) verksamhetsutövarens namn eller firma och produktionsanläggningens fullständiga adress,

2) den eller de aktiviteter som bedrivs vid produktionsanläggningen.

Säkerhets- och kemikalieverket ska också informera Europeiska kommissionen om storolyckor som inträffat på finländskt territorium.

Det som föreskrivs i 1—2 mom. gäller inte explosiva varor som är avsedda för försvarsmaktens militära verksamhet och inte heller upplagring och industriell hantering av farliga kemikalier i objekt som ska hållas hemliga med tanke på rikets säkerhet samt vid militära övningar, på övningsområden och vid fredsbevarande operationer.

Närmare bestämmelser om innehållet i den information om produktionsanläggningar och storolyckor som ska lämnas och om förfarandet när informationen lämnas utfärdas genom förordning av statsrådet.

130 §
Register

Säkerhets- och kemikalieverket för med tanke på tillsynen över och utvecklingen av hanteringen av farliga kemikalier och explosiva varor register över de tillsynsobjekt som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag.

I registret kan det införas uppgifter om

1) tillsynsobjektens namn,

2) arten av tillsynsobjektens verksamhet samt mängderna farliga kemikalier och explosiva varor,

3) beslut och tillstånd som gäller tillsynsobjekten samt besiktningar, granskningar och inspektioner som gjorts i dem,

4) namnet på och ansvarsområdena för ansvariga personer och personer som ansvarar för verksamheten.

Räddningsmyndigheten ska lämna registret uppgifterna om de anmälningspliktiga objekt där farliga kemikalier upplagras och hanteras industriellt. Vidare ska räddningsmyndigheten till registret sända de externa räddningsplaner som avses 48 § i räddningslagen och datum för övningar enligt dem samt rapporter över övningarna i fråga om sådana produktionsanläggningar som övervakas av Säkerhets- och kemikalieverket.

På utlämnande av uppgifter tillämpas vad som föreskrivs om detta någon annanstans i lag. Bestämmelser om utlämnande och bevarande av personuppgifter samt om rätten att ta del av uppgifter som finns i registret finns i personuppgiftslagen (532/1999) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifterna i registret ska kontrolleras och onödiga uppgifter utplånas i samband med kontrollen.

Närmare bestämmelser om registret, sändande av uppgifter till registret och användningen av registret utfärdas genom förordning av statsrådet.

134 §
Ändring som gäller verksamhetsutövare eller ansvariga personer

Om en produktionsanläggning eller någon del av den övergår till en ny verksamhetsutövare eller om den person som ansvarar för produktionsanläggningen byts ut, ska den nya verksamhetsutövaren anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet, om de uppgifter som krävs i anmälan och om tidsfristerna för anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

Trots vad som föreskrivs i 82 § 1 mom. får explosiva varor överlåtas till en sådan laddare som avses i lagen om laddare till och med den 31 maj 2020, förutsatt att laddaren har ett sådant överföringsintyg som avses i 74 §.

RP 275/2014
EkUB 26/2014
RSv 262/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU (32012L0018); EUT nr L 197, 24.7.2012, s. 1

  Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.