356/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om matchningsjustering vid solvensberäkning enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 kap. 15 § i försäkringsbolagslagen (521/2008), sådan den lyder i lag 303/2015:

1 §
Användningsvillkor för matchningsjustering

Matchningsjustering kan användas på den del av försäkringsbeståndet som uppfyller följande villkor:

1) placeringar som täcker försäkringsförpliktelser ska bestå av masskuldebrev eller av tillgångsposter med likartade kassaflöden under hela den tid försäkringsförpliktelserna antas bestå, med undantag av väsentliga avvikelser i fråga om kassaflödena,

2) placeringar som ingår i en portfölj ska specificeras, förvaltas separat från försäkringsbolagets övriga placeringar och de får inte användas för att täcka förluster till följd av företagets övriga verksamhet,

3) de förväntade inkomstkassaflödena för de placeringar som täcker de berörda försäkringsförpliktelserna ska vara väl förutsebara och motsvara de förväntade utgiftskassaflöden i samma valuta som beror på reglering av försäkringsförpliktelserna, och en eventuell bristande motsvarighet i kassaflödena får inte orsaka väsentliga risker till det försäkringsrörelse eller återförsäkringsrörelse, som matchningsjusteringen användas på,

4) emittenter av tillgångsposter eller tredjeparter får inte ändra kassaflödena för de placeringar som täcker försäkringsförpliktelser på ett sådant sätt att säkerheten försämras,

5) inga nya försäkringspremier betalas till avtal som motsvarar försäkringsförpliktelser,

6) till försäkringsförpliktelserna ska endast livsfalls-, kostnads-, omprövnings- och dödsfallsrisk hänföra sig,

7) den bästa skattningen av förpliktelser som inbegriper dödsfallsrisk ska inte öka mer än fem procent till följd av dödsfallsriskstressen,

8) de avtal som motsvarar försäkringsförpliktelser ska inte innehålla optioner för försäkringstagaren eller dessa avtal ska endast omfatta rätt att återköpa försäkringen, och försäkringarnas återköpsvärde får vid den tidpunkt då återköpsrätten kan användas inte överskrida värdet enligt 10 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen av de placeringar som täcker försäkringsförpliktelserna, och

9) förpliktelserna enligt försäkringsavtal ska inte delas i olika delar när en försäkringsbeståndsdel enligt detta moment upprättas.

Matchningsjustering kan inte användas om volatilitetsjustering eller de övergångsbestämmelser som avses i 10 § i lagen om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen (304/2015) tillämpas.

2 §
Beräkning av matchningsjustering

I enlighet med principerna nedan beräknas matchningsjusteringen av den relevanta riskfria räntesatsen för varje valuta och med hänsyn till de försäkringsbeståndsdelar som avses i 1 §.

Matchningsjusteringen är lika stor som skillnaden mellan följande poster:

1) den effektiva årsräntan beräknad som en diskontoränta, som vid användning på kassaflödena för en försäkringsbeståndsdel enligt 1 § ger ett lika stort värde som värdet enligt 10 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen av den placeringsportfölj som avses i 1 § 1 mom.,

2) den effektiva årsräntan beräknad som en diskontoränta, som vid användning på kassaflödena för en försäkringsbeståndsdel enligt 1 § ger ett värde som är lika stort som värdet av den bästa skattningen enligt 10 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen av denna försäkringsbeståndsdel, när tidsvärdet beaktas genom användning av riskfri basräntesats enligt 10 kap. 7 § i försäkringsbolagslagen.

Matchningsjusteringen inbegriper inte den grundläggande räntedifferens som publiceras av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och som framställer försäkringsbolagets återstående risker.

3 §
Bestämmelser om beräkning av grundläggande räntedifferens

Trots bestämmelserna i 2 § 2 mom. ska den grundläggande räntedifferensen höjas vid behov för att säkerställa att matchningsjusteringen av tillgångsposter som inte har en god kreditklass inte överskrider matchningsjusteringen av sådana tillgångsposter av god kreditklass som har likadan varaktighet och tillgångspostklass.

Externa kreditklassificeringar ska användas vid beräkning av matchningsjustering enligt de förutsättningar som fastställs i avdelning I kapitlen I och V i kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EU) 2015/35.

Den grundläggande räntedifferens som avses i 2 § 3 mom. är lika stor som summan av följande poster:

1) den kreditmarginal som motsvarar sannolikheten för att emittenten av tillgångsposterna blir insolvent,

2) den kreditmarginal som motsvarar den förväntade förlusten om klassificeringen av tillgångsposterna sänks.

Den sannolikhet för insolvens som avses i 2 mom. 1 punkten bygger på sådan långvarig statistik över insolvens som är av betydelse för tillgångsposten med tanke på dess varaktighet, kreditklass och tillgångspostklass.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1.

  Helsingfors den 20 mars 2015

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Konsultativ tjänsteman
Juha Jokinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.