355/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en verksamhetsplan för försäkringsbolag

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 19 § i försäkringsbolagslagen (521/2008), 6 § 5 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och 20 § 4 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), av dem 6 § 5 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag sådant det lyder i lag 524/2008 och 20 § 4 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag sådant det lyder i lag 525/2008:

1 §
Verksamhetsplan för skadeförsäkringsbolag under bildning

Av den verksamhetsplan som fogas till ansökan om koncession för skadeförsäkringsbolag under bildning ska framgå

1) de försäkringsklasser och klassgrupper i vilka den verksamhet som bolaget ämnar bedriva ingår,

2) huvudprinciperna för avgiven återförsäkring,

3) en kalkyl över kostnaderna för bildande av administrationen och försäljningsorganisationen samt de medel som avsetts för finansieringen av dem,

4) en redogörelse för i vilken kommun i Finland bolagets huvudkontor ska grundas,

5) de primärkapitalposter som det minimikapitalkrav som avses i 11 kap. 4 § 4 mom. i försäkringsbolagslagen (521/2008) består av,

6) i fråga om riskerna i skadeförsäkringsklass 18 "Turistassistans" som avses i 9 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008), de resurser som den som tillhandahåller den utlovade assistansen har till sitt förfogande.

En verksamhetsplan för skadeförsäkringsbolag under bildning ska dessutom innehålla följande uppgifter om de tre första räkenskapsperioderna:

1) en beräkning av andra förvaltningskostnader än kostnaderna för bildandet, särskilt av de allmänna kostnaderna och arvodena,

2) en prognos av utvecklingen av balansräkningen enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen,

3) uppskattningar som bygger på prognosen av utvecklingen av balansräkningen enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen av det framtida solvenskapitalkravet enligt 11 kap. i försäkringsbolagslagen samt använd beräkningsmetod,

4) uppskattningar som bygger på prognosen av utvecklingen av balansräkningen enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen av det framtida minimikapitalkravet enligt 11 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen samt använd beräkningsmetod,

5) uppskattningar av de medel som är avsedda för att täcka försäkringstekniska avsättningar samt av de kapitalbasmedel som är avsedda för att uppfylla solvenskapitalkravet och minimikapitalkravet.

2 §
Utvidgning av koncessionen för inhemska skadeförsäkringsbolag

Bestämmelserna i 1 § om verksamhetsplanen vid ansökan om koncession för ett skadeförsäkringsbolag under bildning gäller på motsvarande sätt den verksamhetsplan som täcker en planerad utvidgning av verksamheten och som ska fogas till ansökan om utvidgning av koncessionen för ett skadeförsäkringsbolag som avses i 1 kap. 15 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen.

3 §
Verksamhetsplan för att i Finland etablera en filial till ett skadeförsäkringsbolag från tredjeland

Av en verksamhetsplan för en filial till ett sådant försäkringsbolag från tredjeland enligt 2 § 2 punkten i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) som bedriver skadeförsäkringsverksamhet, nedan skadeförsäkringsbolag från tredjeland, ska framgå

1) de försäkringsklasser och klassgrupper i vilka den verksamhet som bolaget ämnar bedriva genom sin filial i Finland ingår,

2) huvudprinciperna för avgiven återförsäkring,

3) en kalkyl över kostnaderna för bildande av administrationen och försäljningsorganisationen samt en redogörelse för att de medel som behövs för ändamålet är disponibla i Finland,

4) i fråga om riskerna i skadeförsäkringsklass 18 "Turistassistans" som avses i 9 § i lagen om försäkringsklasser, de resurser som den som tillhandahåller den utlovade assistansen har till sitt förfogande.

En verksamhetsplan ska dessutom innehålla följande uppgifter om de tre första räkenskapsperioderna:

1) en beräkning av andra förvaltningskostnader än kostnaderna för bildandet, särskilt av de allmänna kostnaderna och arvodena,

2) en prognos av utvecklingen av balansräkningen enligt 31 § 1 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag,

3) uppskattningar, som bygger på prognosen av utvecklingen av balansräkningen, av det framtida solvenskapitalkravet enligt 31 § 2 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag samt använd beräkningsmetod,

4) uppskattningar, som bygger på prognosen av utvecklingen av balansräkningen, av det framtida minimikapitalkravet enligt 31 § 2 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag samt använd beräkningsmetod,

5) uppskattningar av de medel som är avsedda för att täcka försäkringstekniska avsättningar samt av de kapitalbasmedel som är avsedda för att uppfylla minimikapitalkravet och solvenskapitalkravet,

6) läget för företagets medräkningsbara kapitalbasmedel och medräkningsbara primärkapitalmedel som hänför sig till det solvenskapitalkrav och det minimikapitalkrav som avses i 31 § 2 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag.

4 §
Utvidgning av koncessionen för en filial till ett skadeförsäkringsbolag från tredjeland

Bestämmelserna i 3 § om verksamhetsplanen vid ansökan om koncession i Finland för en filial till ett skadeförsäkringsbolag från tredjeland gäller på motsvarande sätt den verksamhetsplan som ska fogas till ansökan om utvidgning av en koncession för en filial och som täcker en planerad utvidgning av verksamheten.

5 §
Verksamhetsplan för återförsäkringsbolag

På verksamhetsplanen för återförsäkringsbolag tillämpas vad som i 1—4 § bestäms om verksamhetsplanen för skadeförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag från tredjeland, med undantag för 1 § 1 mom. 6 punkten och 3 § 1 mom. 4 punkten.

Av verksamhetsplanen för återförsäkringsbolag ska dessutom framgå

1) om bolaget ämnar bedriva återförsäkring av skadeförsäkringar, återförsäkring av livförsäkringar eller alla typer av återförsäkringsverksamhet, och

2) de slag av återförsäkringsåtgärder som återförsäkringsbolaget avser att avtala om med försäkringstagare som tecknat återförsäkring.

6 §
Verksamhetsplan för livförsäkringsbolag under bildning

Av den verksamhetsplan som fogas till ansökan om koncession för ett livförsäkringsbolag under bildning ska framgå

1) de försäkringsklasser och klassgrupper i vilka den verksamhet som bolaget ämnar bedriva ingår,

2) huvudprinciperna för avgiven återförsäkring,

3) en kalkyl över kostnaderna för bildande av administrationen och försäljningsorganisationen samt de medel som avsetts för finansieringen av dem,

4) en redogörelse för i vilken kommun i Finland bolagets huvudkontor ska grundas,

5) de primärkapitalposter som det minimikapitalkrav som avses i 11 kap. 4 § 4 mom. i försäkringsbolagslagen består av.

En verksamhetsplan ska dessutom innehålla följande uppgifter om de tre första räkenskapsperioderna:

1) en prognos av utvecklingen av balansräkningen enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen, inklusive en uppskattning av inkomster och utgifter för direktförsäkring samt för mottagen och avgiven återförsäkring,

2) uppskattningar som bygger på prognosen av utvecklingen av balansräkningen enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen av det framtida solvenskapitalkravet enligt 11 kap. i försäkringsbolagslagen samt använd beräkningsmetod,

3) uppskattningar som bygger på prognosen av utvecklingen av balansräkningen enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen av det framtida minimikapitalkravet enligt 11 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen samt använd beräkningsmetod,

4) uppskattningar av de medel som är avsedda för att täcka försäkringstekniska avsättningar samt av de kapitalbasmedel som är avsedda för att uppfylla solvenskapitalkravet och minimikapitalkravet.

7 §
Utvidgning av koncessionen för inhemska livförsäkringsbolag

Bestämmelserna i 6 § om verksamhetsplanen vid ansökan om koncession för ett livförsäkringsbolag under bildning gäller på motsvarande sätt den verksamhetsplan som täcker en planerad utvidgning av verksamheten och som ska fogas till ansökan om utvidgning av koncessionen för ett livförsäkringsbolag som avses i 1 kap. 15 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen.

8 §
Verksamhetsplan för att i Finland etablera en filial till ett livförsäkringsbolag från tredjeland

Av den verksamhetsplan för en filial till ett sådant försäkringsbolag från tredjeland enligt i 2 § 2 punkten i lagen om utländska försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsverksamhet, nedan livförsäkringsbolag från tredjeland, som bolaget ska foga till sin ansökan om koncession ska framgå

1) de försäkringsklasser och klassgrupper i vilka den verksamhet som bolaget ämnar bedriva genom sin filial i Finland ingår,

2) huvudprinciperna för avgiven återförsäkring,

3) en kalkyl över kostnaderna för bildande av administrationen och försäljningsorganisationen samt en redogörelse för att de medel som behövs för ändamålet är disponibla i Finland.

En verksamhetsplan ska dessutom innehålla följande uppgifter om de tre första räkenskapsperioderna:

1) en prognos av utvecklingen av balansräkningen enligt 31 § 1 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag, inklusive en uppskattning av de inkomster och utgifter som hänför sig till direktförsäkringsverksamhet, mottagna återförsäkringar och avgivna återförsäkringar,

2) uppskattningar, som bygger på prognosen av utvecklingen av balansräkningen, av det framtida solvenskapitalkravet enligt 31 § 2 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag samt använd beräkningsmetod,

3) uppskattningar, som bygger på prognosen av utvecklingen av balansräkningen, av det framtida minimikapitalkravet enligt 31 § 2 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag samt använd beräkningsmetod,

4) uppskattningar av de medel som är avsedda för att täcka försäkringstekniska avsättningar samt av de kapitalbasmedel som är avsedda för att uppfylla minimikapitalkravet och solvenskapitalkravet,

5) läget för företagets medräkningsbara kapitalbasmedel och medräkningsbara primärkapitalmedel som hänför sig till det solvenskapitalkrav och det minimikapitalkrav som avses i 31 § 2 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag.

9 §
Utvidgning av koncessionen för en filial till ett livförsäkringsbolag från tredjeland

Bestämmelserna i 8 § om verksamhetsplanen vid ansökan om koncession i Finland för en filial till ett livförsäkringsbolag från tredjeland gäller på motsvarande sätt den verksamhetsplan som ska fogas till ansökan om utvidgning av en koncession för en filial och som täcker en planerad utvidgning av verksamheten.

10 §
Verksamhetsplan för arbetspensionsförsäkringsbolag under bildning

Av den verksamhetsplan som fogas till ansökan om koncession för ett arbetspensionsförsäkringsbolag under bildning ska framgå

1) huvudprinciperna för avgiven återförsäkring,

2) bolagets grundkapital och den del därav som ska betalas i pengar,

3) en kalkyl över kostnaderna för bildande av administrationen och försäljningsorganisationen samt de medel som avsetts för finansieringen av dem,

4) en redogörelse för i vilken kommun i Finland bolagets huvudkontor ska grundas,

5) en redogörelse för tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av arten och omfattningen av bolagets verksamhet,

6) en redogörelse för de beräkningsgrunder som ska iakttas.

Arbetspensionsförsäkringsbolag under bildning ska dessutom till sin verksamhetsplan foga följande uppgifter eller redogörelser separat för var och en av de tre första räkenskapsperioderna:

1) en beräkning av andra förvaltningskostnader än kostnaderna för bildandet, särskilt av de allmänna kostnaderna och arvodena,

2) en resultaträknings- och balansräkningsprognos och en uppskattning av likviditeten under var och en av de räkenskapsperioder som verksamhetsplanen omfattar,

3) en uppskattning av tillgångarna, solvenskapitalbeloppet och de poster som räknas till solvenskapitalet.

Om den första räkenskapsperiod som avses i 2 mom. är kortare än ett år, ska verksamhetsplanen omfatta denna kortare räkenskapsperiod och de tre följande räkenskapsperioderna.

Verksamhetsplanen ska innehålla en redogörelse för sådana betydande bindningar mellan arbetspensionsförsäkringsbolaget och någon annan sammanslutning eller en fysisk person som avses i 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen.

11 §
Utvidgning av koncessionen för arbetspensionsförsäkringsbolag

Bestämmelserna i 10 § om verksamhetsplanen vid ansökan om koncession för ett arbetspensionsförsäkringsbolag under bildning gäller på motsvarande sätt den verksamhetsplan som täcker en planerad utvidgning av verksamheten och som ska fogas till den ansökan om utvidgning av koncessionen som avses i 6 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997).

I den verksamhetsplan som gäller en utvidgning av koncessionen ska dessutom ges en redogörelse för att bolagets verksamhetskapital under var och en av de räkenskapsperioder som verksamhetsplanen omfattar och som följer på utvidgningen av koncessionen är tillräckligt för bolagets hela verksamhet.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1

  Helsingfors den 20 mars 2015

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Konsultativ tjänsteman
Juha Jokinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.