351/2015

Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015

Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor (903/2014):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på beredning, samordning, förvaltning och kontroll av de nationella programmen och de nationella genomförandeprogrammen för fonderna inom området för inrikes frågor enligt lagen om fonderna inom området för inrikes frågor (903/2014) samt på understöd (stöd) som beviljas ur dessa fonder.

2 kap.

Nationella genomförandeprogram och förvaltningen av fonderna inom området för inrikes frågor

2 §
Innehållet i nationella genomförandeprogram

Det nationella genomförandeprogrammet innehåller utöver det som nämns i 4 § i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor dessutom en beskrivning åtminstone av:

1) programmets beredningsskeden och de aktörer som deltagit i beredningen,

2) samarbetet med de parter som förvaltar finansieringsinstrument och finansieringsprogram för samordning av instrumenten och programmen inom ramen för fonden inom området för inrikes frågor och övriga finansieringsinstrument och finansieringsprogram inom Europeiska unionen som är av betydelse med tanke på fondens målsättningar.

Det nationella genomförandeprogrammet för asyl-, migrations- och integrationsfonden innehåller vid behov dessutom en förteckning över de grupper av personer som omfattas av de åtgärder som ska genomföras i enlighet med de nationella målsättningarna samt de kvalitativa och kvantitativa mål och indikatorer genom vilka uppfyllandet av målen av åtgärderna kan följas upp och som beskriver resultat och verkningar av användningen av det stöd som beviljas ur de anslag som avses i artiklarna 17 och 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (asyl-, migrations- och integrationsfondsförordningen).

3 §
Den ansvariga myndighetens uppgifter

Utöver de uppgifter som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (den horisontella förordningen), i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor samt i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1042/2014 om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende på utnämning av ansvariga myndigheter, deras förvaltnings- och kontrollansvar samt revisionsmyndigheternas ställning och skyldigheter, ska den ansvariga myndigheten:

1) regelbundet utvärdera och utföra eller låta utföra utvärderingar av verkningarna och uppfyllandet av målen för det nationella genomförandeprogrammet i den omfattning som den finner bäst,

2) med hjälp av de mål och indikatorer som anges i det nationella genomförandeprogrammet följa hur målen för användningen av det stöd som beviljas ur de anslag som avses i artiklarna 17 och 18 i asyl-, migrations- och integrationsfondsförordningen uppfylls.

4 §
Revisionsmyndighetens uppgifter

Utöver de uppgifter som anges i den horisontella förordningen, i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor och i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1042/2014 om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende på utnämning av ansvariga myndigheter, deras förvaltnings- och kontrollansvar samt revisionsmyndigheternas ställning och skyldigheter, ska revisionsmyndigheten som ett sådant revisionsorgan som avses i artikel 26 i den horisontella förordningen även ge ett utlåtande om huruvida den ansvariga myndigheten uppfyller utnämningskriterierna, övervaka att den ansvariga myndigheten uppfyller utnämningskriterierna samt vidta åtgärder om den ansvariga myndigheten inte längre uppfyller utnämningskriterierna.

5 §
Övervakningskommitténs uppgifter

Övervakningskommittén ska stödja verksamheten vid den ansvariga myndigheten. För skötseln av de uppgifter som anges i 8 § i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor ska övervakningskommittén:

1) behandla utkast till nationellt program, till nationellt genomförandeprogram, till ändringar av dem samt stödja samordningen av programberedningen,

2) delta i inriktandet av programarbetet,

3) behandla den ansvariga myndighetens förslag till stödberättigande projekt och verksamhet, ge den ansvariga myndigheten utlåtanden om finansieringen av projektet eller verksamheten samt stödja samordningen av projekt eller projektgrupper,

4) behandla de uppgifter i fråga om ansökan om utbetalning som avses i artikel 44 i den horisontella förordningen, den rapport om genomförandet som avses i artikel 54 i förordningen samt den utvärderingsrapport som avses i artikel 57 i förordningen vilka ska ges in till Europeiska kommissionen,

5) behandla i 3 § 1 punkten avsedd utvärdering som gäller det nationella genomförandeprogrammet,

6) behandla i 37 § avsedd plan för användning av tekniskt bistånd.

6 §
Övervakningskommitténs sammansättning

I övervakningskommittén för det nationella programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden ingår representanter för inrikesministeriet samt en representant för utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Polisstyrelsen, Migrationsverket, delegationen för etniska relationer, landskapet Åland och Finlands Kommunförbund rf. I övervakningskommittén ingår också en representant för förläggningarna för asylsökande, en för närings-, trafik- och miljöcentralerna och en för arbetsmarknads- och näringsorganisationerna samt representanter för de organisationer för det civila samhället som är centrala med tanke på målen för fonden.

I övervakningskommittén för det nationella programmet för fonden för inre säkerhet ingår representanter för inrikesministeriet samt en representant för utrikesministeriet, justitieministeriet, finansministeriet, Polisstyrelsen, Migrationsverket, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och landskapet Åland och en representant för centrala organisationer som stöder brottsoffer, en för organisationer för förebyggande av konflikter och en för organisationer inom räddningsbranschen. I övervakningskommittén ingår dessutom en representant för räddningsverken.

De som utses till medlemmar av övervakningskommittén ska ha en sådan ställning att de på ett heltäckande sätt representerar den bransch som deras egen organisation hör till. Övervakningskommitténs ordförande och vice ordförande är anställda vid den ansvariga myndigheten.

3 kap.

Förutsättningar för stöd, stödets maximibelopp, stödformer och stödberättigande kostnader

7 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

Utöver de förutsättningar som föreskrivs i 12 och 15 § i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor förutsätts det vid beviljande av stöd för projekt eller verksamhet att:

1) projektet eller verksamheten inte har beviljats annat stöd ur Europeiska unionens budget,

2) projektet eller verksamheten genomförs inom den tid som har bestämts i stödbeslutet (tidsfrist för genomförande av projektet eller verksamheten) och i enlighet med den budget och den plan som har godkänts genom stödbeslutet,

3) stödmottagaren har en separat bokföring över projektet eller verksamheten, om inte projektet eller verksamheten ingår i den bokföring som stödmottagaren har i enlighet med bokföringslagen (1336/1997), varvid stödmottagaren ska ha en separat bokföring över projektet eller verksamheten så att det utan svårighet är möjligt att övervaka projektet eller verksamheten. 

8 §
Inkomster av projektet eller verksamheten

Det projekt eller den verksamhet som stöds får inte generera vinst.

Stödmottagaren ska i sin ansökan uppge alla inkomster som projektet eller verksamheten genererar under projektets eller verksamhetens gång eller en uppskattning av dessa.

Stödmottagaren ska i sin ansökan om utbetalning uppge de inkomster som har uppstått under tiden för genomförandet av projektet eller verksamheten. Inkomsterna beaktas i samband med utbetalningen av den sista stödposten. Om stödmottagaren eller den som stödet överförs till har anvisat egna medel för projektet eller verksamheten, anses dessa medel inte utgöra sådan annan offentlig eller privat finansiering som inverkar på det stödbelopp som betalas ut och som avses i 21 § 1 mom. 3 punkten i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor.

Paragrafens 3 mom. tillämpas inte på engångsersättningar.

Inkomsterna av projektet eller verksamheten kan inte bestå av frivilligarbete, naturaprestationer eller av annan kalkylerad finansiering.

9 §
Överföring av stöd

Om stöd avses bli överfört i enlighet med 13 § i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor, ska det avtal som ingås mellan stödmottagaren och dem till vilka stödet överförs innehålla uppgifter om avtalsparterna, om vars och ens andelar av åtgärderna och kostnaderna för genomförandet av projektet eller verksamheten samt om beloppet av det stöd som ska överföras och om hur den som stödet överförs till ska delta i täckandet av kostnaderna för projektet om stödet inte täcker alla de godtagbara kostnaderna för projektet eller verksamheten. I avtalet ska dessutom ingå en beskrivning av förfarandena för offentlig upphandling, bokföringsskyldigheten samt förfarandet vid tillsyn över och lämnande av uppgifter om användningen av stödet. Dessutom ska i avtalet tas upp övriga behövliga förfaranden, genom vilka stödmottagaren kan säkerställa att projektet eller verksamheten genomförs i enlighet med stödbeslutet. I avtalet ska ingå en redogörelse för namnteckningsrätten för den som stödet överförs till. Stödmottagaren svarar gentemot den ansvariga myndigheten för genomförandet av projektet eller verksamheten.

Om nya parter ämnar ansluta sig till projektet eller verksamheten efter att beslut om att stöda projektet eller verksamheten fattats, ska stödmottagaren omedelbart sända en ansökan om ändring av stödbeslutet till den ansvariga myndigheten.

10 §
Stödets maximibelopp

I ett projekt utgör stödbeloppet högst 75 procent av projektets godtagbara totala kostnader.

I sådana på behörigt sätt motiverade undantagsfall som avses i artikel 16.5 i den horisontella förordningen och som kan anges närmare i det nationella genomförandeprogrammet samt för särskilda åtgärder kan stöd dock beviljas för högst 90 procent av projektets godtagbara totala kostnader. För de åtgärder som avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering och om upphävande av rådets beslut 2007/125/RIF kan dessutom stöd beviljas för högst 90 procent av projektets eller verksamhetens godtagbara totala kostnader.

Driftsstöd, stöd som beviljas ur de anslag som avses i artiklarna 17 och 18 i asyl-, migrations- och integrationsfondsförordningen samt tekniskt bistånd får täcka alla godtagbara kostnader för projektet eller verksamheten.

11 §
Stödformer

Beslut om stödformen för ett projekt eller en verksamhet fattas av den ansvariga myndigheten. Beslutet fattas för hela den tid projektet eller verksamheten genomförs och beslutet gäller stödmottagaren och samtliga mottagare av överfört stöd. Kostnader kan ersättas:

1) på basis av faktiska och betalda godtagbara kostnader,

2) som standardiserade skalor av enhetskostnader,

3) så att en andel av kostnaderna för projektet eller verksamheten ersätts som en procentuell andel av lönekostnaderna för projektets eller verksamhetens personal,

4) som engångsersättning.

Indirekta kostnader kan, med undantag av de kostnader som ersätts med tekniskt bistånd, ersättas enbart som en procentuell andel av lönekostnaderna för projektets eller verksamhetens personal enligt vad som föreskrivs i 24 eller 25 §.

På basis av enbart faktiska och betalda godtagbara kostnader kan kostnader ersättas enligt följande:

1) kostnader för vilka beviljas driftsstöd,

2) kostnader för tekniskt bistånd,

3) kostnader som i sin helhet uppstår inom ett projekt eller en verksamhet som genomförs som offentlig upphandling.

12 §
Förutsättningar för stödberättigande

Den utgift eller den del av en utgift (kostnad) för ett stödberättigande projekt eller en stödberättigande verksamhet som är behövlig för genomförandet, som är rimlig till sitt belopp och som avses i den horisontella förordningen berättigar till stöd om den:

1) är anpassad till det nationella programmet och det nationella genomförandeprogrammet,

2) är förenlig med det stödbeslut som gäller projektet eller verksamheten,

3) har uppstått under tiden för genomförandet av projektet eller verksamheten, med undantag av kostnader för den revision av projektet eller verksamheten som den ansvariga myndigheten förutsätter,

4) utgör faktisk kostnad för stödmottagaren eller för den som stödet överförs till,

5) kan styrkas med bokföringsverifikat,

6) med undantag av de stödformer som anges nedan i 4 kap. motsvarar det bokföringsmaterial och de verifikat som stödmottagaren har i sin besittning.

Bestämmelserna i 1 mom. 1–3 punkten tillämpas inte på kostnader för tekniskt bistånd.

En kostnad är inte stödberättigande till den del stödmottagaren har fått eller har rätt att få ersättning för kostnaden från annat håll.

Stödmottagaren ska sköta informationen och kommunikationen i fråga om projektet eller verksamheten i enlighet med bestämmelserna i artikel 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1048/2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten och informationsåtgärder för mottagare i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.

Den ansvariga myndigheten kan bevilja stöd för sådana stödberättigande kostnader som har uppstått innan stödbeslutet fattats, men efter att stödansökan har blivit anhängig, om det för ett ändamålsenligt genomförande har krävts att projektet eller verksamheten har inletts innan stödbeslutet har fattats.

13 §
Stödberättigande kostnader för projekt eller verksamhet

Den ansvariga myndigheten kan bevilja stöd för följande stödberättigande direkta kostnader:

1) kostnader för löner och ersättningar samt lagstadgade kostnader i anslutning till dem,

2) resekostnader,

3) kostnader för anskaffning av köptjänster,

4) kostnader för anläggningstillgångar och fast egendom,

5) andra specificerade kostnader som direkt följer av genomförande av projektet eller verksamheten.

Dessutom kan den ansvariga myndigheten bevilja stöd för stödberättigande indirekta kostnader.

Den ansvariga myndigheten kan dessutom bevilja driftsstöd för de kostnader som anges i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG.

Om en kostnad som grundar sig på ett och samma verifikat fördelas som kostnader för fler än ett stödberättigande projekt eller en stödberättigande verksamhet, får de understödda andelarna tillsammans inte överskrida hela kostnaden.

14 §
Lönekostnader

Som lönekostnader som ska stödas kan sådana lönekostnader godkännas som föranleds av arbete som krävs för att ett projekt eller en verksamhet ska kunna genomföras samt kostnader som baserar sig på lag eller på tjänste- eller arbetskollektivavtal. Lönerna är stödberättigande endast till den del de inte överskrider den lön som stödmottagaren i allmänhet betalar för motsvarande uppgift. Resultatpremier, naturaförmåner och bonusar är inte stödberättigande.

Semesterlöner och semesterersättningar är stödberättigande kostnader när de har tjänats in under tiden för genomförandet av projektet eller verksamheten på det sätt som anges i semesterlagen (162/2005).

Om det arbete som utförs för att genomföra ett projekt eller en verksamhet upptar endast en del av personens arbetstid, är det en förutsättning för att lönekostnader ska ersättas som stödberättigande kostnader för en deltidsanställd person att det har förts godtagbar arbetstidsbokföring över arbetet per timme och över det totala antalet arbetstimmar som har utförts för att genomföra projektet eller verksamheten. Arbetstidsbokföringen ska vara godkänd av arbetstagaren och arbetsgivaren.

Stödmottagaren ska genom ett skriftligt beslut utse de personer som ska genomföra projektet eller verksamheten.

15 §
Resekostnader

Resekostnader är stödberättigande till den del de inte överskrider beloppet av reseersättning som ska betalas enligt det tjänste- eller arbetskollektivavtal som tillämpas på stödmottagaren.

Om det tjänste- eller arbetskollektivavtal som tillämpas på stödmottagaren inte innehåller bestämmelser om ersättning av resekostnader eller om inget tjänste- eller kollektivavtal tillämpas på stödmottagaren, är resekostnaderna stödberättigande enligt statens gällande resereglemente, som ingår i statens tjänste- och arbetskollektivavtal.

16 §
Små anskaffningar

Vid upphandling som underskrider det nationella tröskelvärdet enligt lagen om offentlig upphandling (348/2007) ska upphandlingarnas öppenhet, en jämlik och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivare samt marknadens funktion säkerställas.

I syfte att bedöma kostnadernas skälighet ska stödmottagaren vid upphandling som överskrider 10 000 euro på ett ändamålsenligt sätt begära ett tillräckligt antal anbud.

Om kostnadernas skälighet inte har utretts i enlighet med 2 mom., ska stödmottagaren vid upphandling som överskrider 3 000 euro utreda den normala prisnivån i syfte att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses priser som tillämpas allmänt av de varu- eller tjänsteleverantörer vars leveranser eller tjänster i allmänhet används vid motsvarande upphandling på orten.

Om det av skäl som är oberoende av stödmottagaren inte har varit möjligt att begära anbud eller utreda den normala prisnivån, ska stödmottagaren på något annat sätt kunna visa att kostnaderna för upphandlingen är skäliga.

En upphandling får inte delas upp eller beräknas med exceptionella metoder eller upphandlingar annars kombineras på ett artificiellt sätt i syfte att undgå tillämpning av bestämmelserna i denna förordning.

17 §
Bebyggda markområden, byggnader eller konstruktioner och stödberättigande i fråga om kostnader för anskaffning av dem

Bebyggda markområden, byggnader och konstruktioner ska till sina tekniska egenskaper vara ändamålsenliga för den planerade användningen.

Stödberättigande är endast den andel av kostnaderna för anskaffningen av ett bebyggt markområde, en byggnad och en konstruktion vilken motsvarar användningen inom projektet eller verksamheten.

Anskaffningskostnaderna är inte stödberättigande, om de bebyggda markområdena, byggnaderna eller konstruktionerna tidigare har anskaffats med stöd som har beviljats ur Europeiska unionens budget.

Kostnaderna för anskaffningen av ett bebyggt markområde kan vara stödberättigande till högst 10 procent av projektets eller verksamhetens godtagbara totala kostnader.

När den ansvariga myndigheten kräver det, ska den som ansöker om stöd inhämta en oberoende experts utlåtande om att kostnaderna för anskaffningen inte överskrider det verkliga värdet på det bebyggda markområde, byggnaden eller konstruktionen.

18 §
Maskiner och anordningar och stödberättigande kostnader för dem

Maskiner och anordningar ska till sina tekniska egenskaper vara ändamålsenliga för den planerade användningen.

Endast den andel av kostnaderna för anskaffningen av maskinen eller anordningen som motsvarar användningen inom projektet eller verksamheten är stödberättigande.

Anskaffningspriset för en maskin eller anordning som köps begagnad får inte överstiga maskinens eller anordningens verkliga värde. Maskinens och anordningens återstående användningstid ska vara tillräcklig i förhållande till målet för investeringen.

Anskaffningskostnaderna är inte stödberättigande, om maskinen eller anordningen tidigare har anskaffats med stöd som har beviljats ur Europeiska unionens budget.

I stället för att maskiner och anordningar anskaffas kan de hyras för tiden för genomförandet av projektet eller verksamheten. Förvaltnings-, finansierings-, försäkrings-, reparations- och underhållskostnader som orsakas av hyrning samt andra motsvarande kostnader ersätts inte som stödberättigande kostnader.

19 §
Avskrivningar på anläggningstillgångar och fast egendom

Om kostnaderna för förvärv av anläggningstillgångar eller fast egendom antecknas som avskrivningar i budgeten för projektet eller verksamheten, ska den andel av avskrivningarna som motsvarar anläggningstillgångarnas eller den fasta egendomens användningstid och användning inom projektet eller verksamheten antecknas i budgeten.

Om anläggningstillgångar eller fast egendom köps innan genomförandet av projektet eller verksamheten inleds, men används för projektet eller verksamheten, är anskaffningskostnaderna stödberättigande enbart på basis av avskrivningarna.

Avskrivningar på anläggningstillgångar och fast egendom är inte stödberättigande kostnader när den egendom som är föremål för avskrivningarna tidigare har anskaffats med stöd som har beviljats ur Europeiska unionens budget.

Avskrivningarna beräknas enligt gällande bokföringsbestämmelser och bokföringsföreskrifter.

20 §
Kostnader som inte omfattas av stödet

Stöd beviljas inte:

1) för kostnader som föranleds av sökandens normala verksamhet, med undantag av de kostnader för vilka det beviljas verksamhetsstöd,

2) för kostnader som orsakas enbart av traktering och underhållning,

3) för frivilligarbete, naturaprestationer eller andra kalkylmässiga kostnader med undantag av de standardiserade skalor av enhetskostnader som avses i 26 §,

4) för anskaffning av obebyggd mark,

5) eventuella dröjsmålsräntor och andra räntekostnader, serviceavgifter för kontotransaktioner, valutaväxlingsavgifter, kursförluster eller andra finansieringskostnader som projektet eller verksamheten orsakar stödmottagaren,

6) böter, felparkeringsavgifter, ordningsavgifter, eller andra lagbaserade ekonomiska påföljder eller rättegångskostnader.

21 §
Stödberättigande i fråga om mervärdesskatt

Stöd beviljas inte för mervärdesskatt som inte är en slutlig kostnad för den som ansöker om stöd. Mervärdesskatten på ett projekt eller en verksamhet är en stödberättigande kostnad, om den som ansöker om stöd visar upp en utredning från Skatteförvaltningen eller någon annan tillräcklig utredning om att det inte är möjligt att få återbäring av mervärdesskatten för kostnaderna för projektet eller verksamheten.

22 §
Stödberättigande kostnader som ersätts med tekniskt bistånd

Tekniskt bistånd kan användas för sådana stödberättigande kostnader som gäller de uppgifter som den ansvariga myndigheten ska sköta enligt 5 § i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor. På tekniskt bistånd tillämpas inte bestämmelserna i 27—36 §.

Av de kostnader som ersätts med tekniskt bistånd är de som föranleds av sådan verksamhet som avses i artikel 20 i den horisontella förordningen stödberättigande. Med tekniskt bistånd kan ovannämnd verksamhet finansieras också i fråga om tidigare och senare programperioder. Tekniskt bistånd kan användas för ersättande av kostnader och utgifter för det datasystem för fonderna inom området för inrikes frågor som förvaltas av inrikesministeriet.

De kostnader som ersätts med tekniskt bistånd är stödberättigande från ingången av programperioden.

4 kap.

Engångsersättning, kostnader som ersätts enligt ett procenttal samt standardiserade skalor av enhetskostnader

23 §
Engångsersättning

Den ansvariga myndigheten kan besluta att stöd för projekt eller verksamhet ska beviljas som engångsersättning. Stödmottagaren ska då verifiera att de resultat som nåtts eller de åtgärder som vidtagits inom projektet eller verksamheten är förenliga med stödbeslutet.

Det stöd som beviljas som engångsersättning kan uppgå till högst 10 000 euro.

För bestämmande av stödets storlek ska den som ansöker om stöd lämna en detaljerad budget för projektet eller verksamheten med motivering i samband med ansökan om engångsersättning.

I ett stödbeslut om engångsersättning ska de resultat som ska nås eller de åtgärder som ska vidtas i projektet eller verksamheten och de handlingar som behövs för att verifiera genomförandet specificeras så att man innan stödet betalas ut kan försäkra sig om att projektet eller verksamheten har genomförts i enlighet med stödbeslutet.

Projekt eller verksamhet som stöds genom engångsersättning kan ändras endast när det gäller tidsfristen för genomförandet.

24 §
Kostnader som ersätts enligt ett procenttal

I 11 § 1 mom. 3 punkten avsedda kostnader inom ett projekt eller en verksamhet som ersätts enligt ett procenttal är:

1) resekostnader,

2) kontorskostnader,

3) avgifter för personalens deltagande i utbildning och seminarier,

4) kostnader för personalens företagshälsovård,

5) kostnader för lokaler och maskiner samt anordningar som ställts till förfogande för personalen,

6) kostnader för den styrgrupp som avses nedan i 34 §.

Av kostnaderna enligt 1 mom. kan 17 procent ersättas av de lönekostnader för projektets eller verksamhetens personal som avses i 14 §.

Andra kostnader för projektet eller verksamheten än kostnader enligt 1 mom. ersätts på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader. Dessa kostnader ska kunna verifieras med bokföringsverifikat. Sådana kostnader för projektet eller verksamheten är:

1) lönekostnader för personalen,

2) köpta tjänster som behövs för det innehållsmässiga genomförandet,

3) kostnader för information och kommunikation,

4) revisionskostnader,

5) anskaffnings-, leasing-, avskrivnings- och hyreskostnader för maskiner och anordningar som behövs för det innehållsmässiga genomförandet,

6) anskaffnings-, hyres- och arrendekostnader för byggnader och markområden som behövs för det innehållsmässiga genomförandet,

7) materiella och immateriella anskaffningar som behövs för det innehållsmässiga genomförandet,

8) hyreskostnader för lokaler som används för det innehållsmässiga genomförandet,

9) små anskaffningar för det innehållsmässiga genomförandet.

25 §
Vissa fall där kostnader ersätts enligt ett procenttal

I fråga om projekt eller verksamhet som på grund av innehållet i projektet eller verksamheten föranleder särskilt höga resekostnader kan den ansvariga myndigheten av välgrundad anledning besluta att som ersättningsbara kostnader godkänna 15 procent av lönekostnaderna för projektets eller verksamhetens personal enligt 14 §. En procentuell ersättning kan betalas för följande kostnader inom projektet eller verksamheten:

1) kontorskostnader,

2) avgifter för personalens deltagande i utbildning och seminarier,

3) kostnader för personalens företagshälsovård,

4) kostnader för lokaler och maskiner samt anordningar som ställts till förfogande för personalen,

5) kostnader för styrgruppen.

Andra kostnader för projektet eller verksamheten än kostnader enligt 1 mom. ersätts på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader. Dessa kostnader ska kunna verifieras med bokföringsverifikat. Sådana kostnader för projektet eller verksamheten är:

1) resekostnader,

2) lönekostnader för personalen,

3) köpta tjänster som behövs för det innehållsmässiga genomförandet,

4) kostnader för information och kommunikation,

5) revisionskostnader,

6) anskaffnings-, leasing-, avskrivnings- och hyreskostnader för maskiner och anordningar som behövs för det innehållsmässiga genomförandet,

7) anskaffnings-, hyres- och arrendekostnader för byggnader och markområden som behövs för det innehållsmässiga genomförandet,

8) materiella och immateriella anskaffningar som behövs för det innehållsmässiga genomförandet,

9) hyreskostnader för lokaler som används för det innehållsmässiga genomförandet,

10) små anskaffningar för det innehållsmässiga genomförandet.

26 §
Standardiserade skalor av enhetskostnader

Den ansvariga myndigheten kan ur de anslag som avses i artikel 17 i asyl-, migrations- och integrationsfondsförordningen bevilja ersättning till kommuner enligt följande:

1) som ett tillägg till den kalkylerade ersättning för kostnader som avses i 45 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), på basis av de personer som har tagits emot inom den i 90 § i utlänningslagen (301/2004) avsedda flyktingkvoten eller som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 112—114 § i utlänningslagen och som har anvisats till en kommun,

2) när den till en kommun börjar anvisa sådana personer som har tagits emot i Finland inom den flyktingkvot som avses i 90 § i utlänningslagen eller ökar antalet personer som ska anvisas till kommunen, förutsatt att kommunen har fattat beslut om att påbörja anvisandet eller att öka antalet personer,

3) för de kostnader som orsakas en kommun av beredskap för att till kommunen anvisa personer som har tagits emot i Finland inom den flyktingkvot som avses i 90 § i utlänningslagen, förutsatt att kommunen har gjort upp ett sådant program för integrationsfrämjande som avses i 32 § i lagen om främjande av integration samt ingått ett sådant avtal som avses i 41 § i den lagen.

Den ansvariga myndigheten fastställer årligen separat beloppen på de ersättningar som avses i 1 mom. 1—3 punkten.

5 kap.

Beviljande och utbetalning av stöd

27 §
Ansökan om stöd

Stöd kan beviljas för ett projekt eller en verksamhet som har en ändamålsenlig budget och plan. I ansökan ska ingå:

1) uppgifter om den som ansöker om stöd, om den sökandes organisation och om projektets eller verksamhetens kontaktpersoner samt, med undantag av offentligrättsliga samfund, uppgifter om sökandens ekonomiska situation,

2) projektets eller verksamhetens namn och specificerade innehåll samt tiden för genomförande av projektet eller verksamheten,

3) hur en överföring av eventuellt stöd enligt 13 § i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor påverkar genomförandet av projektet eller verksamheten, vilka aktörer som deltar i projektet eller verksamheten, hur ansvaret fördelas mellan olika aktörer vid genomförandet av projektet eller verksamheten samt eventuella avtalsarrangemang,

4) den stödform som söks,

5) en budget för genomförande av projektet eller verksamheten som innehåller kostnadsspecifikationer samt en plan,

6) en specifikation av samfinansieringen av projektet eller verksamheten, med undantag av driftsstöd och stöd som beviljas ur de anslag som avses i artiklarna 17 och 18 i asyl-, migrations- och integrationsfondsförordningen,

7) stödbelopp och stödtyp i fråga om det stöd som söks ur fonderna inom området för inrikes frågor,

8) information om projektets eller verksamhetens målsättningar, åtgärder, tidtabell, resultatmål och verkningar,

9) en beskrivning av hur det rapporteras om hur projektet eller verksamheten framskrider och om projektets eller verksamhetens resultat samt av hur det informeras om resultaten,

10) en redogörelse för hur den verksamhet som ansökan gäller kommer att fortsätta efter det att stödet för projektet eller verksamheten har upphört, om inte detta på grund av verksamhetens art är onödigt, samt en redogörelse för hur resultaten från tidigare stödda projekt eller verksamheter som är av betydelse för projektet eller verksamheten har beaktats vid beredningen,

11) en anmälan om annan finansiering som har erhållits eller sökts för projektet eller verksamheten och som beviljas ur Europeiska unionens budget,

12) förslag till styrgrupp för projektet eller verksamheten,

13) eventuella handlingar som rör anskaffningar som överskrider det nationella tröskelvärdet och som gäller de upphandlingar som avses i lagen om offentlig upphandling,

14) andra uppgifter som den ansvariga myndigheten kräver.

Den ansvariga myndigheten ska separat bestämma en tidsfrist för stödansökan.

28 §
Stödbeslutet

I stödbeslutet ska nämnas:

1) stödmottagaren,

2) det projekt eller den verksamhet som beviljas stöd,

3) tiden för genomförande av projektet eller verksamheten,

4) användningstiden i fråga om den egendom som förvärvas,

5) maximibeloppet av stöd både i procent och i euro,

6) stödform och stödtyp,

7) godtagbara kostnader, med undantag av engångsersättning, och vid behov hur de fördelas mellan olika åtgärder och kostnadsslag inom projektet eller verksamheten,

8) tidpunkten för utbetalningen av stödet och villkoren och förfarandet för utbetalningen,

9) de grunder för återkrav av stöd som anges i statsunderstödslagen (688/2001),

10) andra villkor för stöd.

I ett stödbeslut ska det tas in, med undantag av engångsersättning, ett villkor om stödmottagarens skyldighet att underrätta den ansvariga myndigheten om inkomsterna av projektet eller verksamheten och ett villkor om stödmottagarens skyldighet att bevara handlingarna och om bevaringstiden.

Stöd kan beviljas för högst tre år i sänder. För särskilda åtgärder kan stöd dock beviljas högst för den stödberättigande tiden för kostnaderna enligt artikel 17.3 a i den horisontella förordningen.

Giltighetstiden för ett stödbeslut kan förlängas på ansökan, om det finns särskilda skäl för en förlängning. Ansökan ska göras senast en månad innan tiden för genomförande av projektet eller verksamheten löper ut. Giltighetstiden får, med undantag av det stöd som beviljas för särskilda åtgärder, inte förlängas så att den överstiger tre år.

29 §
Ansökan om utbetalning

Utbetalning av stöd ska sökas inom den tid som anges i stödbeslutet.

Till den del kostnaderna ersätts på basis av faktiska och betalda kostnader eller enligt standardiserade skalor av enhetskostnader, ska det till ansökan om utbetalning fogas en utredning om de kostnader som projektet eller verksamheten föranleder samt om hur projektet eller verksamheten finansieras och om hur projektet eller verksamheten framskrider. Av utredningen ska kostnadernas samband med bokföringen framgå. Till ansökan om utbetalning ska det fogas en huvudboksrapport som grundar sig på projektets eller verksamhetens bokföringsuppgifter eller någon annan tillförlitlig rapport från ekonomiförvaltningen samt annat behövligt material för granskning av utgifter och finansiering av projektet eller verksamheten.

Med avvikelse från 2 mom. ska det till en ansökan som gäller utbetalning av stöd som betalas som engångsersättning fogas en utredning om hur projektet eller verksamheten har genomförts och om dess resultat eller de åtgärder som vidtagits. Dessutom ska övriga handlingar som behövs för att verifiera resultat eller vidtagna åtgärder inom projektet eller verksamheten lämnas in.

30 §
Utbetalning av stöd

En förutsättning för utbetalning av stöd för faktiska och betalda stödberättigande kostnader, med undantag av förskott, är att det lämnas en specificerad verifikation över de godtagbara kostnaderna eller en handling som uppfyller motsvarande förutsättningar. Stöd betalas inte förrän kostnaden har antecknats i stödmottagarens bokföring som en kostnad för projektet eller verksamheten och kostnaden är slutlig. En kostnad är slutlig, om stödmottagaren inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på grundval av den. En förutsättning för utbetalning av stöd är dessutom att den stödberättigande kostnaden är faktisk och kan verifieras.

Före ansökan om utbetalning av den sista stödposten ska alla de godtagbara kostnader som projektet eller verksamheten har orsakat vara betalda. En förutsättning för utbetalning av den sista stödposten är att det till den ansvariga myndigheten har lämnats en godtagbar utredning om genomförandet av projektet eller verksamheten, om de uppnådda resultaten, om intäkterna av projektet eller verksamheten och om revision som utförts för tiden för genomförande.

En förutsättning för utbetalning av stöd i fråga om standardiserade skalor av enhetskostnader är utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. att det föreligger grunder för beviljande av ersättning och att dessa kan verifieras.

Med avvikelse från 1—3 mom. är det en förutsättning för utbetalning av stöd i fråga om det stöd som betalas som engångsersättning, med undantag av förskott, att de resultat eller åtgärder som utgör grund för stödet har uppnåtts eller genomförts helt och hållet i enlighet med stödbeslutet, att de kan verifieras och att en godtagbar utredning om genomförandet av projektet eller verksamheten och om de uppnådda resultaten har lämnats till den ansvariga myndigheten.

Med undantag av förskottet betalas av stödet högst en sådan andel av de faktiska godtagbara kostnaderna som motsvarar stödprocenten. Det sammanlagda stödbelopp som ska betalas ut beräknas i enlighet med 21 § 1 eller 2 mom. i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor.

31 §
Stödposter

Stöd för projekt eller verksamhet betalas i högst sju poster.

Med avvikelse från 1 mom. betalas engångsersättning i högst två poster och stöd för särskilda åtgärder i högst fjorton poster.

32 §
Förskott och utbetalning av förskott

För projekt eller verksamhet kan förskott betalas i enlighet med de förutsättningar som anges i 20 § i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor.

Förskottsbeloppet kan vara högst 30 procent av det stöd som beviljats för projektet eller verksamheten. Förskott ska sökas särskilt och behovet av det ska motiveras. Som förskott betalas den första stödposten. Förskott kan betalas endast en gång. Till offentligrättsliga samfund kan förskott betalas endast om det finns särskilda skäl till det.

33 §
Ändring av godkänd budget eller plan

Om en budget eller plan som har godkänts genom stödbeslutet behöver ändras, ska stödmottagaren lämna en ansökan om ändring till den ansvariga myndigheten innan ändringen genomförs eller medför kostnader. Ansökan ska dock lämnas till den ansvariga myndigheten senast en månad innan tidsfristen för genomförande av projektet eller verksamheten löper ut. I ansökan ska en motivering till ändringen anges.

Den ansvariga myndigheten kan på ansökan ändra en godkänd budget eller plan, om förutsättningarna för beviljande av stöd fortfarande uppfylls och ändringen är nödvändig för ett ändamålsenligt genomförande av projektet eller verksamheten.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

34 §
Styrgrupp

Projektet eller verksamheten ska ha en styrgrupp. Sökandens förslag till styrgrupp kan godkännas av den ansvariga myndigheten genom stödbeslutet. I styrgruppen ska det finnas ett tillräckligt antal experter med hänsyn till projektets eller verksamhetens omfattning och natur.

Styrgruppens uppgift är att i enlighet med den godkända planen och tiden för genomförande av projektet eller verksamheten styra och följa det innehållsmässiga genomförandet av projektet eller verksamheten samt att styra och följa finansieringen, kostnaderna och ändringar av planen. Styrgruppen ska behandla ansökningar om ändring av stödbeslut samt ansökningar om utbetalning av den sista stödposten.

Den ansvariga myndigheten kan vara representerad i projektets eller verksamhetens styrgrupp. Även om den ansvariga myndigheten inte är representerad i projektets eller verksamhetens styrgrupp har en representant för den ansvariga myndigheten rätt att närvara och yttra sig i styrgruppen vid behandling av ett ärende som gäller projektet eller verksamheten.

Det ska föras protokoll över styrgruppens möten. Protokollen ska sändas till den ansvariga myndigheten.

35 §
Skyldighet att bevara handlingar

Bokföringen och material i anslutning till den samt övriga handlingar som gäller genomförande av projektet eller verksamheten ska bevaras så att materialet och handlingarna kan granskas utan svårigheter.

Om det någon annanstans i nationell lagstiftning krävs längre bevaringstid än vad som föreskrivs i 18 § i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor, ska den längre bevaringstiden iakttas.

36 §
Uppföljning

Den ansvariga myndigheten ska följa hur projektet eller verksamheten genomförs och vidta behövliga åtgärder, om projektet eller verksamheten inte framskrider enligt villkoren i stödbeslutet.

37 §
Fastställande och ändring av planen för användning av tekniskt bistånd

En plan för användning av tekniskt bistånd ska fastställas av den ansvariga myndigheten före utgången av året före det kalenderår som planen gäller.

Innan planen fastställs ska den ansvariga myndigheten lämna den till övervakningskommittéerna för behandling.

Den fastställda planen kan efter fastställandet ändras i enlighet med förfarandet i 2 mom. före utgången av det kalenderår som planen gäller. Obetydliga ändringar av planen lämnas dock inte till utvärderingskommittéerna för behandling.

38 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2015.

Helsingfors den 2 april 2015

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Konsultativ tjänsteman
Maarit Nikander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.