344/2015

Utfärdad i Helsingfors den 27 mars 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 16 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), 4 § 6 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) och 9 § 4 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 16 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket sådant det lyder i lag 1356/2014 och 9 § 4 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen sådant det lyder i lag 195/2013:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller de yttre och inre gränserna för bas- och jordbruksskiften i fråga om följande arealbaserade stöd:

1) de stöd som avses i artiklarna 21—35, 43—47, 50 och 52—55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, nedan stödförordningen,

2) de stöd som avses i artiklarna 17.1 d, 28, 29 och 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

3) de stöd för växtproduktion som avses i 9 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde eller annat område som jordbrukaren odlar och besitter och som avgränsas av en kommungräns, en gräns för äganderätt, en stödregionsgräns, en gräns för ett avtalsområde, ett vattendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en väg eller en skog eller någon annan motsvarande gräns,

2) jordbruksskifte ett enhetligt område på vilket en växtart eller en blandning av flera växtarter odlas i ett visst syfte eller som betraktas som en i 3 § 1 punkten i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015) avsedd icke odlad åker som sköts, eller som tillfälligt inte odlas eller som tillfälligt används för annat än jordbruk,

3) kantdike ett dike som avgränsar ett basskifte,

4) utfallsdike en grävd öppen fåra som samlar upp vatten från gräns-, teg- och täckdiken i torrläggningsområdet samt från det ovanförliggande avrinningsområdet och avleder det från torrläggningsområdet.

3 §
Basskifte

Ett basskifte kan bara vara i en jordbrukares besittning åt gången. Ett basskifte kan dock vara i flera jordbrukares eller personers besittning, om det är fråga om samfällda betesområden, skiften i gemensamt bruk eller på växtföljden baserade regelbundna årliga byten av jordbruksskiften mellan gårdsbruksenheter. Ett skifte i gemensamt bruk kan med beaktande av artikel 17.4 andra stycket i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor, nedan kontrollförordningen, och artikel 5.2 c i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor, nedan administrationsförordningen, inte i stödansökan uppges som en i artikel 46 i stödförordningen avsedd areal med ekologiskt fokus inom ramen för förgröningsstödet.

Ett basskifte kan avgränsas enligt markanvändningsslag, rätt till programbaserade ersättningar till jordbrukare, rätt till stöd, en sådan permanent gräsmark på Naturaområde som avses i 6 a § 1 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) eller någon annan motsvarande gräns.

Basskiftena införs i åkerskiftesregistret i digitaliserad form. Ett basskiftes digitaliserade areal är den maximala stödberättigande areal som avses i artikel 5.2 a och b i administrationsförordningen. Bestämmelser om skyldigheten att i stödansökan rätta sådana förhandsifyllda uppgifter om basskiften som gäller den maximala arealen, läget eller gränser finns i artikel 17.5 andra stycket i kontrollförordningen. Den maximala stödberättigande arealen kan också ändras till följd av resultaten av kontroller och uppdateringar av åkerskiftesregistret.

Skiften för vilka stöd inte söks och som är mindre än 0,05 hektar behöver inte uppges i den årliga stödansökan, om skiftenas totala areal är högst en hektar. De som ansöker om stöd ska emellertid i stödansökan uppge om de besitter sådana skiften.

4 §
Jordbruksskifte

Ett jodbruksskifte är högst så stort som ett basskifte. Ett jordbruksskifte hör alltid till ett enda basskifte. Av bär-, frukt- och köksväxter kan det bildas ett jordbruksskifte för varje växtgrupp, om olika växtarter som hör till samma grupp odlas bredvid varandra så att arealen för en enskild växtart är mindre än 0,05 hektar. Ett sådant jordbruksskifte kan inte bildas av en växtgrupp, om det på en del av skiftet utförs en skiftesspecifik åtgärd som avses i 24 eller 26 § i statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015). Ett enda jordbruksskifte kan också bildas av en avtalsareal som avses i 40 § i statsrådets förordning om miljöersättning.

5 §
Godkännande av ett kantdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Ett högst tre meter brett kantdike som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder kan godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte fram till gränsen för basskiftet. Härvid går gränsen för basskiftet mitt i kantdiket. Om kantdiket är över tre meter brett går gränsen för åkerns basskifte längs gränsen mellan kantdiket och åkern, dvs. dikeskanten.

Den sammanlagda bredden av kantdiket, mätt från basskiftesgränsen till kanten av växtbeståndet på jordbruksskiftet, och den icke odlade dikesrenen får vara högst två meter. Med icke odlad dikesren avses en dikesren på vilken det inte växer sådana kulturväxter som odlas på jordbruksskiftet.

Med avvikelse från 2 mom. kan det godkännas att en dikesren som uppfyller villkoren i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren, en i genomsnitt högst tre meter bred skyddsremsa eller ett annat område som uppfyller villkoren för miljöstöd för jordbruket eller miljöersättning och som finns längs ett vattendrag eller ett kantdike som klassificerats som utfallsdike utgör en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte.

6 §
Godkännande av ett tegdike som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte

Ett tegdike som utgör en del av traditionella jordbruks- och markanvändningsmetoder och de icke odlade dikesrenarna kan godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte, om den sammanlagda bredden av diket och dikesrenarna är högst tre meter. Med tegdike avses ett dike som ligger inom ett basskifte och som i huvudsak endast avleder vatten som samlats på basskiftet samt behövs för åkerns grundtorrläggning.

7 §
Utelämnande av områden med träd och buskar från arealen av ett basskifte

Träd och buskar ska inte räknas till arealen av ett basskifte. De ska dock inte utelämnas om det är fråga om

1) permanenta grödor som avses i artikel 4.1 g i stödförordningen,

2) vedartade växter som avses i 5 § 3 mom. i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) eller sådana i 5 § 4 mom. i den förordningen avsedda lövbuskar och plantor av lövträd på permanent betes- eller gräsmark som är lämpliga som föda för produktionsdjur,

3) träd och trädgrupper som avses i 14 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren, eller

4) jordbruksskiften som omfattas av ett sådant 20-årigt avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som avses i 10 § i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995), av ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som avses i 41 eller 49 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 (366/2007) eller av ett miljöavtal som avses i 36 eller 37 § i statsrådets förordning om miljöersättning.

Om det i ett dike eller på en icke odlad dikesren inom ett basskifte växer träd eller buskar som är högre än 1,5 meter ska dessa områden inte räknas till arealen av basskiftet. Permanent betes- eller gräsmark som avses i 1 mom. 2 punkten, träd och trädgrupper som avses i 1 mom. 3 punkten och avtal som avses i 1 mom. 4 punkten och omfattar arealer som även inkluderar diken och icke odlade dikesrenar ska dock inte utelämnas från arealen av ett basskifte.

8 §
Sådana skydds- och mångfaldsremsor på ett jordbruksskifte som uppfyller villkoren för miljöersättning

I genomsnitt högst tre meter breda skydds- och mångfaldsremsor som uppfyller villkoren för miljöersättning godkänns som en del av arealen av ett jordbruksskifte. Om en skyddsremsa är mer än tre meter bred, ska den avskiljas till ett separat jordbruksskifte. En skyddsremsa kan då vara högst tio meter bred.

9 §
Odlingstekniska vändtegar och skötsel- och körgångar för trädgårdsväxter

I genomsnitt högst tre meter breda vändtegar som utgör en del av det normala sättet att odla en växt och som lämnats av nödvändiga odlingstekniska skäl kan godkännas som en del av arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte. Om en vändteg som har inrättats av odlingstekniska skäl är bredare än tre meter, ska den avskiljas till ett separat jordbruksskifte. Även odlingstekniska vändtegar som finns längs ett vattendrag eller ett kantdike som klassificerats som utfallsdike kan godkännas som en del av den stödberättigande arealen av ett basskifte och ett jordbruksskifte, om vändtegen och en dikesren som avses i 11 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren eller vändtegen och en skyddsremsa som avses i 18 § 4 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning är högst tre meter breda. Vändtegen ska finnas på skiftet eller på kanten av det.

Odlingstekniska vändtegar kan inte godkännas som en del av den stödberättigande arealen om det är fråga om odling av stråsäd, oljeväxter, vallväxter eller proteingrödor. Vändtegen ska då avskiljas till ett separat jordbruksskifte.

När det gäller mångåriga trädgårdsväxter kan skötselgångar som utgör en del av sättet att odla växterna och körgångar som behövs för att odlings- och skördemaskiner ska kunna ta sig fram godkännas som en del av arealen av ett jordbruksskifte. Skötsel- och körgångarna ska vara nödvändiga för odlingen av växten i fråga och ändamålsenliga med tanke på storlek, placering och antal.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser (329/2007).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingfors den 27 mars 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.