342/2015

Utfärdad i Helsingfors den 26 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om läkemedelstaxa

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om läkemedelstaxa (713/2013) 2 § och

fogas till 3 § ett nytt 3 mom., till 4 § ett nytt 4 mom. samt till bilagan en ny 6 a-punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) receptläkemedel ett läkemedel som får expedieras från apotek endast mot recept,

2) egenvårdsläkemedel ett läkemedel som får expedieras från apotek utan recept,

3) leveransparti läkemedelsförpackningar som expedieras på samma gång mot samma recept,

4) dosdispenserat läkemedel ett läkemedel som patienten använder regelbundet och som apoteket dispenserar maskinellt eller manuellt och expedierar till patienten i form av läkemedelssatser förpackade i doser.

3 §
Pris på receptläkemedel

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. är den expeditionsavgift per leveransparti som läggs till minutförsäljningspriset på dosdispenserade läkemedel 0,18 euro för varje påbörjad behandlingsvecka.

4 §
Pris på egenvårdsläkemedel

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 mom. är den expeditionsavgift per leveransparti som läggs till minutförsäljningspriset på dosdispenserade egenvårdsläkemedel som expedieras mot recept 0,18 euro för varje påbörjad behandlingsvecka.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

Helsingfors den 26 mars 2015

Social-och hälsovårdsminister
Laura Räty

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Ruuhonen

Bilaga

Pris på arbeten vid recepturen


6 a. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 punkten är den expeditionsavgift per leveransparti som läggs till det pris på dosdispenserade läkemedel som bestäms enligt 1–5 punkten 0,18 euro för varje påbörjad behandlingsvecka.


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.