338/2015

Utfärdad i Helsingfors den 26 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av 2 a § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare (1407/2006) 2 a §, sådan den lyder i förordning 1135/2008, som följer:

2 a §
Förfallodagarna för stipendiaters arbetspensionsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringspremie

Förfallodagarna för stipendiaters arbetspensionsförsäkringsavgift är den 15 dagen i mars, juni, september och december.

Om försäkringen gäller i högst sex månader, kan hela arbetspensionsförsäkringsavgiften tas ut på en gång på en av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt bestämd förfallodag.

När en försäkring tecknas eller fortsätter efter ett avbrott enligt 10 b § i lagen om pension för lantbruksföretagare, bestämmer Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förfallodagarna för den arbetspensionsförsäkringsavgift som ska betalas för det innevarande året och tiden före det. Samma förfarande ska iakttas när stipendiaten försäkras med stöd av 12 a § 2 och 3 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. Arbetspensionsförsäkringsavgiften förfaller omedelbart till betalning när försäkringen upphör eller avbryts i enlighet med 10 b § i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Om arbetsinkomsten eller försäkringstiden för en försäkring som fastställts i enlighet med 10 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare ändras med stöd av 10 d § i den lagen, bestämmer Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förfallodagarna för arbetspensionsförsäkringsavgiften från tidpunkten för ändringen.

En stipendiats grupplivförsäkringspremie förfaller till betalning samtidigt med arbetspensionsförsäkringsavgiften.

I fråga om förfallodagen för stipendiaters arbetspensionsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringspremie tillämpas vad som i 5 § 2 mom. i lagen om skuldebrev bestäms om uppskjutande av förfallodag.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

Helsingfors den 26 mars 2015

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Regeringssekreterare
Hanna Tossavainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.