325/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av yrkeshögskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i yrkeshögskolelagen (932/2014) 14 §, 29 § 2 mom. samt 30 och 32 §,

av dem 29 § 2 mom. sådant det lyder i lag 257/2015 samt 30 och 32 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 257/2015, och

fogas till 29 §, sådan den lyder i lag 257/2015, ett nytt 3 mom. och lagen en ny 30 a § som följer:

14 §
Undervisningsplaner och målsatta tider för studierna

Yrkeshögskolan beslutar om undervisningsplanerna.

Studier som leder till en yrkeshögskoleexamen ska till sin längd motsvara heltidsstudier på minst tre och högst fyra läsår. Av särskilda skäl får en utbildning vara längre än så. Studier som leder till en högre yrkeshögskoleexamen ska till sin längd motsvara heltidsstudier på minst ett och högst ett och ett halvt läsår. Yrkeshögskolan ska ordna de studier som leder till en examen och studiehandledningen så att en heltidsstuderande kan slutföra studierna inom en tid som motsvarar deras omfattning (målsatt tid).

Den målsatta tiden för studier inom den yrkespedagogiska lärarutbildningen är ett år.

29 §
Läsår och terminer samt inskrivning

De som har antagits som studerande och meddelat att de tar emot studieplatsen ska på det sätt som yrkeshögskolan bestämmer anmäla sig till yrkeshögskolan, varefter de antecknas som studerande. De studerande ska varje läsår på det sätt som yrkeshögskolan bestämmer anmäla sig som närvarande eller frånvarande.

En studerande kan efter att ha tagit emot en studieplats anmäla sig som frånvarande, om han eller hon under det första läsåret

1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),

2) är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller

3) är oförmögen att inleda sina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

30 §
Studierätt

En studerande har rätt att genomföra de studier som leder till yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen på det sätt som bestäms i yrkeshögskolans examensstadga och i undervisningsplanen.

En heltidsstuderande har rätt att slutföra de studier som avses i 1 mom. inom en tid som är ett år längre än den målsatta tiden. När det gäller andra studerande bestäms det i yrkeshögskolans examensstadga om grunderna för maximistudietiden för de studier som avses i 1 mom.

Yrkespedagogiska lärarutbildningsstudier får slutföras inom en tid som är ett år längre än den målsatta tiden. Lärarutbildningsstudier som är avsedda att genomföras på deltid ska slutföras på tre år.

I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte frånvaro som beror på fullgörande av tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor eller på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte heller annan frånvaro på högst två terminer under vilka den studerande har anmält sig som frånvarande enligt 29 §.

En studerande anses inleda studier för examen vid den tidpunkt då han eller hon tar emot en studieplats vid yrkeshögskolan.

En överflyttande studerandes rätt att avlägga examen bestäms på basis av examen enligt den studierätt som erhållits vid överflyttandet. I den tid det tar att avlägga examen inräknas också sådana närvaro- och frånvaroperioder som den studerande har utnyttjat för studier enligt den studierätt som ligger till grund för överflyttandet.

30 a §
Fortsatt studierätt

Yrkeshögskolan beviljar på ansökan en studerande som inte har slutfört sina studier inom den tid som föreskrivs i 30 § extra tid för slutförande av studierna, om den studerande lägger fram en målinriktad och genomförbar plan. I planen ska den studerande specificera de studier som ska slutföras och ange en tidtabell för avläggande av examen.

Studierätten förlängs, om den studerande med beaktande av antalet och omfattningen av gällande och återstående studieprestationer samt tidigare beslut om beviljande av extra tid har möjlighet att slutföra studierna inom skälig tid. När yrkeshögskolan behandlar en ansökan om extra tid för slutförande av studier ska den beakta den studerandes livssituation.

32 §
Förlust av studierätten

En studerande som inte har anmält sig på det sätt som föreskrivs i 29 § eller inte har slutfört sina studier inom den tid som föreskrivs i 30 § eller inom den extra tid som beviljats enligt 30 a § och en studerande som inte har beviljats extra tid för att slutföra studierna, förlorar sin studierätt. Om den studerande senare vill inleda sina studier eller fortsätta dem, ska han eller hon ansöka om förnyad studierätt hos yrkeshögskolan. Den studerande kan göra ansökan utan att delta i den antagning av studerande som avses i 28 §.

När en överflyttande studerande tar emot en ny studierätt förlorar han eller hon samtidigt den studierätt som låg till grund för överflyttandet.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På studerande som inlett sina studier före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, med undantag av studerande som avses i 30 § 6 mom. och 32 § 2 mom.

RP 243/2014
KuUB 23/2014
RSv 324/2014

Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.