321/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 125 och 128 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 128 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1232/2009, samt

ändras rubriken för 125 § och 125 § 4 mom. samt 128 a § 3 mom.,

sådana de lyder, rubriken för 125 § och 125 § 4 mom. i lag 990/2008 och 128 a § 3 mom. i lag 1232/2009, som följer:

125 §
Ansvarsskuld och diversifiering av placeringar

Vid diversifiering av pensionsanstaltens placeringstillgångar ska lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015) iakttas.

128 a §
Särskilda bestämmelser om revision i pensionsanstalten

En berättelse om revisorns granskning enligt 1 mom. ska lämnas till pensionsanstaltens styrelse.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 279/2014
ShUB 46/2014
RSv 305/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.