320/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 193 a § 2 mom. och 201 §, sådana de lyder i lag 1233/2009, och

ändras 184 § 1 mom. 10 punkten, 193 a § 3 mom. och 208 § 1 och 2 mom.,

av dem 193 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 1233/2009 och 208 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 445/2012, som följer:

184 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall


10) sköta de ärenden som enligt lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015) hör till styrelsens uppgifter, och


193 a §
Särskilda bestämmelser om revision i pensionskassan

En berättelse om revisorns granskning enligt 1 mom. ska lämnas till pensionskassans styrelse.


208 §
Beräkning av solvensgräns och solvenskapital

Pensionskassans solvensgräns beräknas enligt lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar.

Med pensionskassans solvenskapital avses det belopp med vilket pensionskassans tillgångar ska anses överstiga pensionskassans skulder och andra därmed jämförbara åtaganden med iakttagande av 16 a § 5 och 8—10 punkten, 16 b §, 16 c § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., 16 d § 2, 4, 5 och 6 punkten samt 16 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997). Som ansvarsskuld som hör till skulderna används den försäkringstekniska ansvarsskulden enligt 202 § i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 279/2014
ShUB 46/2014
RSv 305/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.