313/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom., sådana de lyder i lag 171/2014, som följer:

4 §
Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgift i % av avgiftsgrunden
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen (610/2014) balansomslutning 0,00284
kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,00284
andra betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut än institut för elektroniska pengar omsättning 0,25
institut för elektroniska pengar enligt lagen om betalningsinstitut balansomslutning 0,00284
skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) balansomslutning x 4 0,00284
livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen balansomslutning 0,00284
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen balansomslutning 0,00284
arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) balansomslutning 0,00284
försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) balansomslutning x 4 0,00284
pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser balansomslutning 0,00284
pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning 0,00284
sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor balansomslutning x 4 0,00284
annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än pensionskassa eller sjukkassa balansomslutning 0,00284
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) balansomslutning 0,00284
Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) balansomslutning x 0,4 0,00284
arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfonden balansomslutning 0,00284
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen och Miljöförsäkringscentralen samt stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) balansomslutning x 4 0,00284
statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), den kommunala pensionsanstalten Keva enligt lagen om kommunala pensioner (549/2003) och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond enligt kyrkolagen (1054/1993) balansomslutning x 0,4 0,00284
filialer till utländska EES-kreditinstitut balansomslutning 0,00095
filialer till tredjeländers kreditinstitut balansomslutning 0,00284
filialer till andra utländska betalningsinstitut än betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES omsättning 0,11
filialer till utländska betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES balansomslutning 0,00095
fondbolag enligt lagen om placeringsfonder de av fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0022
tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning kapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning 0,34
auktoriserade AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder de av AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0022
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller anknytande tjänster enligt 3 kap. 3 § i den lagen omsättningen från dessa funktioner 0,34
företag som med auktorisation i Finland förvaltar både placeringsfonder och AIF-fonder de av företaget i Finland förvaltade placeringsfondernas och AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0022
börser enligt lagen om handel med finansiella instrument samt andra clearingorganisationer enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet än värdepapperscentraler omsättning 1,30 %, avgiften är dock minst 50 000 euro
andra värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012) än sådana som avses i 6 kap. 1 § 3—5 mom. i den lagen omsättning 0,34
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 mom. i lagen om investeringstjänster omsättning 0,11
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor medlemsavgiftsintäkter 0,66
filialer till utländska EES-värdepappersföretag omsättning 0,15
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer omsättning 0,34
filialer till utländska EES-fondbolag som inte förvaltar en placeringsfond i Finland omsättning 0,15
filialer till utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0018
utländska EES-fondbolag som inte har filial i Finland och som förvaltar en placeringsfond i Finland de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0018
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder etablerade i en EES-stat eller ett tredjeland de av AIF-förvaltaren utomlands förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0011
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som inte förvaltar AIF-fonder i Finland omsättning 0,15
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder i Finland de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0018
EES-baserade AIF-förvaltare som inte har filial i Finland och som förvaltar AIF-fonder i Finland de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0018
filialer till AIF-förvaltare etablerade i tredjeland omsättning 0,34
filialer till tredjeländers försäkringsbolag premieintäkter 0,03

5 §
Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift

Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver proportionell avgift enligt 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
affärsbank enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt spar-bankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 6 000
annat kreditinstitut 2 000
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto 9 000
betalningsinstitut 2 000
försäkringsbolag 6 000
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen 2 000
försäkringsföreningar 1 000
pensionsstiftelser och pensionskassor 1 200
andra försäkringskassor än pensionskassor 800
arbetslöshetskassor 6 000
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden 6 000
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna 1 200
statens pensionsfond, den kommunala pensionsanstalten Keva och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond 15 000
filialer till tredjeländers kreditinstitut 3 000
filialer till utländska EES-kreditinstitut 2 000
fondbolag 4 000
företag som är auktoriserade AIF-förvaltare 4 000
företag som är auktoriserade som AIF-förvaltare och fondbolag 6 000
företag som är auktoriserade som fondbolag och som är registreringsskyldiga enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 4 500
andra värdepappersföretag än sådana som avses i 6 kap 1 § 3—5 mom. i lagen om investeringstjänster 6 000
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 3—5 mom. i lagen om investeringstjänster 1 000
filialer till utländska EES-värdepappersföretag 2 000
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer 3 000
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES 1 000
filialer till utländska EES-fondbolag 2 000
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare 2 000
filialer till AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeland 3 000
filialer till tredjeländers försäkringsbolag 3 000


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 344/2014
EkUB 30/2014
RSv 304/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1.

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.