312/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 2 § 1 mom. 7 punkten och 14 punkten underpunkt a—d, 17 § 2 mom., 18 § e, g och h-punkten samt 20 § 2 mom.,

av dem 2 § 1 mom. 7 punkten sådan den lyder i lag 984/2013, 2 § 1 mom. 14 punkten underpunkt a—d och 17 § 2 mom. sådana de lyder i lag 886/2008 samt 18 § h-punkten sådan den lyder i lag 622/2014, samt

fogas till 21 §, sådan den lyder i lag 622/2014, ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


7) företag i försäkringsbranschen försäkringsbolag, försäkringsholdingsammanslutningar och tjänsteföretag som avses i försäkringsbolagslagen och i lagen om försäkringsföreningar samt captivebolag och specialföretag som avses i försäkringsbolagslagen,


14) centrala tillsynsmyndigheter

a) utländska tillsynsmyndigheter som är samordnande tillsynsmyndigheter för ett finans- och försäkringskonglomerat,

b) andra utländska tillsynsmyndigheter som svarar för den gruppbaserade tillsynen över utländska kreditinstitut och värdepappersföretag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat eller för grupptillsynen över utländska försäkringsbolag som hör till konglomeratet,

c) utländska tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen över sådana till ett finans- och försäkringskonglomerat hörande reglerade utländska företag som gruppbaserad tillsyn eller grupptillsyn som avses i b-punkten inte tillämpas på,

d) andra tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen över reglerade utländska företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat än sådana som avses i a—c-punkten, om de tillsynsmyndigheter som avses i a—c-punkten enhälligt så beslutar.


17 §
Tillämpningsområdet för tillsynen över den ekonomiska ställningen

Ett företag som hör till ett konglomerat kan, enligt vad Finansinspektionen beslutar, vid tillämpningen av bestämmelserna i 18—21 och 23 § lämnas obeaktat, om tillämpningen av bestämmelserna inte är behövlig för uppnående av syftet med tillsynen över konglomeratet. Innan Finansinspektionen fattar beslutet ska den begära ett utlåtande om saken av de andra centrala tillsynsmyndigheterna. Ett företag som hör till ett sådant kreditinstituts eller värdepappersföretags finansiella företagsgrupp som hör till ett konglomerat och ett företag som omfattas av grupptillsynen över försäkringsbolag som hör till ett konglomerat kan dessutom, även utan beslut av Finansinspektionen, lämnas obeaktat om det på grund av dess ringa betydelse har lämnats obeaktat i samband med den gruppbaserade tillsynen eller grupptillsynen.

18 §
Beräkning av kapitalbasen och minimibeloppet av kapitalbasen i företag som hör till ett konglomerat

Med kapitalbas och minimibeloppet av kapitalbasen i ett företag som hör till ett konglomerat avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel


e) medräkningsbara kapitalbasmedel enligt 12 kap. i försäkringsbolagslagen som uppfyller solvenskapitalkravet och solvenskapitalkravet, när det är fråga om ett finländskt liv- eller skadeförsäkringsbolag eller ett annat än i g-punkten avsett utländskt liv- eller skadeförsäkringsföretag eller återförsäkringsföretag,


g) kapitalbasmedel och solvenskapitalkravet enligt bestämmelserna i försäkringsföretagets hemstat, när det är fråga om ett utländskt försäkringsföretag vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller det är fråga om ett annat utländskt försäkringsföretag, vars hemstat förutsätter att dylika företag har koncession och ställer sådana krav på dess verksamhet som motsvarar de finska kraven i fråga om solvens; om dylika krav tillämpas i staten i fråga på försäkringsföretag men inte på återförsäkringsföretag, kan kapitalbasmedlen och solvenskapitalkravet för ett återförsäkringsföretag beräknas som om det var fråga om ett försäkringsföretag i staten i fråga,

h) medräkningsbara kapitalbasmedel enligt 12 kap. i försäkringsbolagslagen som uppfyller solvenskapitalkravet och det kapitalbaskrav som avses i 10 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, när det är fråga om en försäkringsholdingsammanslutning eller ett tjänsteföretag som avses i 2 § 1 mom. 7 punkten i denna lag eller om ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut, en AIF-förvaltare, ett förvaringsinstitut eller ett särskilt förvaringsinstitut som betraktas som företag i försäkringsbranschen enligt 2 § 3 mom. eller om ett sådant konglomerats holdingföretag där försäkringsbranschens andel beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är större än finansbranschens andel,


20 §
Allmänna principer som tillämpas vid beräkningen av ett konglomerats kapitaltäckningskrav

Om den sammanräknade kapitalbasen i de företag som hör till samma bransch i konglomeratet överskrider det sammanräknade minimibeloppet av kapitalbasen som krävs av dessa företag, får av denna sammanräknade kapitalbas, till den del det sammanräknade minimibeloppet av kapitalbasen överskrids, vid beräkningen av kapitaltäckningen för konglomeratet beaktas endast den kapitalbas som uppfyller både de krav som ställs på kapitalbasen i kreditinstitutslagen och de krav som ställs på de medräkningsbara kapitalbasmedlen i försäkringsbolagslagen. Vad som i detta moment föreskrivs om kapitalbas och minimibeloppet av kapitalbasen tillämpas på motsvarande sätt på den konsoliderade kapitalbasen och på gruppens kapitalbasmedel enligt 26 kap. i försäkringsbolagslagen samt på minimibeloppet av den konsoliderade kapitalbasen och på solvenskapitalkravet enligt 26 kap. i försäkringsbolagslagen i fråga om företag som hör till ett sådant företags konsolideringsgrupp som hör till ett konglomerat eller som omfattas av grupptillsynen över ett försäkringsbolag som hör till ett konglomerat.


21 §
Exponeringar mot kunder

Placeringsobjekt enligt 6 kap. 20 c § i försäkringsbolagslagen vilka bestämmer fondförsäkringars värdeutveckling utgör inte exponeringar mot kunder.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 344/2014
EkUB 30/2014
RSv 304/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1.

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.