309/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., 11 § 2 mom., 15 §, 16 d § 7 punkten och 16 e § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 1046/2014, 11 § 2 mom. i lag 983/2013, 15 § i lag 524/2008 samt 16 d § 7 punkten och 16 e § 1 mom. i lag 442/2012, samt

fogas till lagen nya 5 b, 9 g och 13 b §, till 16 e §, sådan den lyder i lag 442/2012, ett nytt 3 mom., till lagen en ny 16 f § och en ny 31 §, i stället för den 31 § som upphävts genom lag 524/2008, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 2 a, 3—5 och 11 a §, 13 § 1 mom. samt 14—19 och 25 §, 2 kap. 1 a §, 3 § 1—5 mom., 4 och 5 §, 6 § 2 och 3 mom., 7 och 9 b §, 10 § 1 mom. 3 punkten samt 12, 16, 17, 18 a, 18 b, 19 och 20 §, 3 kap., 4 kap. 2—6 §, 5 kap. 3 § och 22 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 6 kap. 1—5, 7—12, 12 a, 14—18 och 20 a—20 c §, 21 § 3 och 5 punkten och 22 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 19 §, 8 a kap., 9 kap. 1—5, 5 a—5 d och 7—12 § och 13 § 2 punkten, 10—13 och 13 a kap., 14 kap. 5 §, 16 kap. 2 § 2, 4 och 6 mom., 5 § 3 mom., 6 § 4 mom. samt 8—10 och 13 §, 17 kap. 2 § 3 mom., 19 kap. 10 § 1 och 2 mom., 20 kap. 10 § 1 och 2 mom., 21 kap. 6 och 7 §, 12 § 1 och 2 mom. och 17—21 §, 23 kap. 9 § 2 och 3 mom. och 31 § 3 mom., 24 kap., 25 kap. 1 §, 3 § 2 mom., 4—7 §, 16 § 1 mom. samt 25—27 §, 26 kap. eller 31 kap. 1 § 4 mom. samt 2 och 10 § i försäkringsbolagslagen.


2 kap.

Bildande av arbetspensionsförsäkringsbolag

5 b §
Betalning i pengar, apport, indrivning och följder

Bestämmelserna om betalning i pengar, apport och följderna av betalningsdröjsmål i 2 kap. 5—7 § i aktiebolagslagen (624/2006) tillämpas också på arbetspensionsförsäkringsbolag. Med avvikelse från nämnda 6 § i det kapitlet ska

1) grundfonden i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag betalas i pengar,

2) av aktierna i ett arbetspensionsförsäkringsaktiebolag och av garantiandelarna och grundfonden i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag i pengar betalas sammanlagt minst hälften av det grundkapital som anges i 6 § 1 mom. i denna lag.

9 g §
Skyldighet att anmäla förändringar i styrelsens sammansättning till Finansinspektionen

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar i styrelsens sammansättning. Av anmälan ska framgå att styrelseledamöterna uppfyller kraven i 9 e §.

11 §
Verkställande direktör

Verkställande direktören ska vara väl ansedd och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och företagsledning. Ett arbetspensionsförsäkringsbolags ansvariga försäkringsmatematiker enligt 6 kap. 19 § i försäkringsbolagslagen får inte vara bolagets verkställande direktör.


5 kap.

Revision

13 b §
Särskilda bestämmelser om revision av arbetspensionsförsäkringsbolag

Den fortlöpande granskning under räkenskapsperioden som utförs av ett arbetspensionsförsäkringsbolags revisor ska i en omfattning som kan anses tillräcklig utsträckas till ansvarsskulden enligt 14 § och till solvenskapitalet enligt 16 §, samt till placeringsverksamheten, till försäkrings- och ersättningsverksamheten samt till interna affärstransaktioner mellan arbetspensionsförsäkringsbolaget och företag som hör till samma koncern.

En berättelse om revisorns granskning enligt 1 mom. ska avges till bolagets styrelse.

Bolagets styrelse och förvaltningsråd ska minst en gång per år vid sitt sammanträde höra revisorn om bolagets ekonomiska ställning och interna kontroll samt om övriga omständigheter som framkommit vid revisionen.

15 §
Beloppet av den ansvarsskuld som ska täckas och täckning för ansvarsskulden

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska täcka ansvarsskulden enligt 14 § så som bestäms i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.

Beloppet av den ansvarsskuld som ska täckas fås genom att följande poster dras av från den ansvarsskuld som avses i 14 §:

1) i fråga om avgiven återförsäkringsverksamhet återförsäkringsgivarnas andel, vilken får vara sammanlagt högst 20 procent av totalbeloppet av ansvarsskulden,

2) en andel som motsvarar erhållen återförsäkringsverksamhet till ett belopp av motsvarande depåfordringar inom återförsäkring,

3) fordringar som baserar sig på regressrätt, samt

4) utgifter som hänför sig till anskaffningen av försäkringar och som har aktiverats bland aktiva i balansräkningen.

Återförsäkrarens andel enligt 2 mom. 1 punkten får dock inte dras av om återförsäkringsgivaren har försatts i likvidation eller i konkurs eller om det i övrigt är sannolikt att återförsäkraren inte kan svara för sina förbindelser. Finansinspektionen kan dessutom av särskilda tillsynsrelaterade skäl för högst två år begränsa rätten för ett enskilt arbetspensionsförsäkringsbolag att dra av en andel som motsvarar avgiven återförsäkringsverksamhet vid täckningen av ansvarsskulden.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska utöver ansvarsskulden täcka skulden för ansvarsfördelningen enligt 183 § i lagen om pension för arbetstagare, skulden för ansvarsfördelningen enligt 142 § i lagen om pension för företagare och skulder som följer av premierna.

Utöver vad som bestäms i 1—4 mom. ska ett arbetspensionsförsäkringsbolag förteckna de fordringar vilkas innehavare har i 1 eller 3 § i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992) avsedd förmånsrätt på grund av panträtt eller annan förmånsrätt till arbetspensionsförsäkringsbolagets tillgångar.

Till den täckningsförteckning som avses i 19 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden ska fogas en förteckning i vilken antecknas

1) i 5 mom. avsedda sakrättsligt skyddade fordringar, och

2) de tillgångar till vilka den förmånsrätt som avses i 1 punkten hänför sig.

16 d §
Poster som ska dras av från solvenskapitalet

Från solvenskapitalet ska följande poster dras av:


7) det verkliga värdet av sådana aktier, andelar, riskdebenturer, kapitallån och andra poster som kan jämställas med eget kapital i ett kreditinstitut eller finansiellt institut och i ett annat försäkringsbolag och som ägs av bolaget, om det mellan arbetspensionsförsäkringsbolaget och företaget finns en sådan betydande bindning som avses i 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen.

16 e §
Finansinspektionens befogenheter

Finansinspektionen kan kräva att värdet av de i solvenskapitalet ingående poster som avses i 16 a § skrivs ned i den solvenskapitalberäkning som avses i 16 f §, om marknadsvärdet av dessa poster har förändrats i betydande utsträckning mellan tidpunkten för granskningen och tidpunkten för uträkningen eller det i övrigt är behövligt för att en korrekt bild ska fås av bolagets finansiella ställning.


Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om poster som enligt 16 a—16 d § ska hänföras till och dras av från solvenskapitalet samt om vilka uppgifter som ska framgå av planer som avses i 20 §.

16 f §
Beräkning av solvenskapitalet

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska till Finansinspektionen ge in en beräkning varav framgår huruvida solvenskapitalkraven har uppfyllts.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur solvenskapitalberäkningen ska upprättas och när den ska ges in.

31 §
Finansinspektionens tillsynsuppgifter

Finansinspektionen övervakar att arbetspensionsförsäkringsbolagen iakttar lagstiftningen om försäkringsverksamhet samt god försäkringssed.

Finansinspektionen ska särskilt övervaka att arbetspensionsförsäkringsbolagens solvens och de omständigheter som inverkar på den har ordnats på ett sätt som tryggar de försäkrade förmånerna och att bolagets förvaltnings- och styrsystem är tillräckliga och tillförlitliga. Dessutom ska Finansinspektionen utöva tillsyn över arbetspensionsförsäkringsbolagens marknadsföring och användning av avtalsvillkor.

Finansinspektionen ska också övervaka finländska försäkringsholdingsammanslutningar med iakttagande av vad som föreskrivs i försäkringsbolagslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 344/2014
EkUB 30/2014
RSv 304/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1.

Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.