305/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 29 § 3 mom., 30 a, 33 och 34 §,

sådana de lyder, 29 § 3 mom. samt 33 och 34 § i lag 525/2008 och 30 a § i lag 418/2004,

ändras 2 § 1 mom. 6 a- och 7 punkten, 3, 7 och 10 §, 15 § 2 och 3 mom., 19 § 1 mom., 20 § 1 mom., 28 §, 29 § 1 och 2 mom., 30, 31, 32, 35, 36 och 39 §, 40 § 3 mom., 46, 47, 47 b, 47 g och 65—67 § samt 79 § 4 mom. 10 punkten,

av dem 2 § 1 mom. 6 a-punkten, 3 och 10 §, 15 § 2 mom., 28 §, 29 § 1 och 2 mom., 30, 31, 32 och 39 §, 40 § 3 mom., 46, 47 b, 47 g, 65 och 66 § samt 79 § 4 mom. 10 punkten sådana de lyder i lag 525/2008, 2 § 1 mom. 7 punkten sådan den lyder i lag 637/2000, 7 och 47 § sådana de lyder i lagarna 525/2008 och 895/2008, 15 § 3 mom. sådant det lyder i lag 189/2014, 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag 982/2013, 20 § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 525/2008 och 982/2013 samt 67 § sådan den lyder i lag 359/2002, samt

fogas till lagen en ny 32 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


6 a) återförsäkring verksamhet som består i att överta risker som överlåts av ett utländskt EES-försäkringsbolag eller av ett försäkringsbolag eller återförsäkringsbolag i tredjeland,

7) hemstat vid skadeförsäkring den stat där det försäkringsbolag som försäkrar risken har sin bolagsrättsliga hemort, vid livförsäkring den stat där det försäkringsbolag som svarar för åtagandet har sin bolagsrättsliga hemort och vid återförsäkring den stat där återförsäkringsbolaget har sin bolagsrättsliga hemort,


3 §
Verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på

1) verksamhet som avses i lagen om försäkringsförmedling (570/2005), och inte heller på

2) sådan koassuransverksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), nedan Solvens II -direktivet, i vilken ett utländskt EES-försäkringsbolag deltar från ett utländskt driftställe i annan egenskap än ledande försäkringsgivare.

7 §
En filials etableringsanmälan

Ett utländskt EES-försäkringsbolag kan bedriva försäkringsrörelse i Finland med stöd av etableringsrätten efter att den myndighet i hemstaten som svarar för försäkringstillsynen har gjort en anmälan om detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla tillräckliga uppgifter om den tilltänkta filialens affärsverksamhet, förvaltning och generalagent. Etablering av en filial i Finland betraktas som bedrivande av försäkringsverksamhet med stöd av etableringsrätten.

Dessutom behövs ett intyg av försäkringstillsynsmyndigheten i bolagets hemstat över att försäkringsbolaget uppfyller de kapitalkrav för försäkringsbolag som ställs i Solvens II -direktivet, med beaktande av den planerade verksamheten.

10 §
Anmälan om inledande av fritt tillhandahållande av försäkringstjänster

Innan ett utländskt EES-försäkringsbolag kan bedriva direkt försäkringsverksamhet i Finland som fritt tillhandahållande av tjänster, ska Finansinspektionen av försäkringstillsynsmyndigheten i försäkringsbolagets hemstat få en anmälan till vilken ska fogas

1) ett intyg över att försäkringsbolaget uppfyller de kapitalkrav för försäkringsbolag som ställs i Solvens II -direktivet, med beaktande av den planerade verksamheten,

2) utredning om vilka försäkringsklasser den verksamhet som bolaget med stöd av sin koncession har rätt att bedriva omfattar, samt

3) utredning om de risker som den tilltänkta verksamheten gäller.

15 §
Hemstatens myndighets behörighet i Finland

Finansinspektionen kan på begäran av den myndighet som i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten förbjuda bolaget att avyttra eller pantsätta egendom som bolaget innehar i Finland eller förbjuda bolaget att betala försäkringens återköpsvärde till försäkringstagarna, om försäkringsbolaget enligt den tillsynsmyndigheten i sin hemstat inte uppfyller Solvens II -direktivets krav på försäkringstekniska avsättningar och solvens.

Finansinspektionen kan på begäran av den myndighet som i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten begränsa EES-försäkringsbolagets rätt att använda tillgångar som innehas av kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (610/2014), fondbolag och fondföretag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999), AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012) och livförsäkringsbolag som avses i försäkringsbolagslagen (521/2008) och vilka hänför sig till EES-försäkringsbolagets tilläggspensionsverksamhet, eller helt och hållet förbjuda EES-försäkringsbolaget att använda nämnda tillgångar, om EES-försäkringsbolaget enligt den tillsynsmyndigheten i bolagets hemstat inte uppfyller Solvens II -direktivets krav på försäkringstekniska avsättningar och solvens.

19 §
Koncession

Koncession ska beviljas om

1) det utifrån den verksamhetsplan som avses i 20 § och annan utredning om den planerade försäkringsverksamheten den bedömningen kan göras att försäkringsbolaget från ett tredjeland i sin verksamhet kommer att iaktta sunda och försiktiga affärsprinciper,

2) generalagenten uppfyller kraven enligt 24 §,

3) den bedömningen kan göras att försäkringsbolaget från ett tredjeland uppfyller kraven på företagsstyrningssystem enligt 34 a § samt kraven som gäller ansvarig försäkringsmatematiker och aktuariefunktion enligt 37 §,

4) filialen har ett startkapital enligt 28 § och säkerhet har ställts enligt 29 §, samt om

5) den bedömningen kan göras att filialen uppfyller solvenskraven enligt 31 § när verksamheten inleds.


20 §
Handlingar som ska fogas till koncessionsansökan

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska till sin koncessionsansökan foga följande handlingar och utredningar:

1) bolagsordningen eller motsvarande stadgar samt en förteckning över styrelseledamöterna och bolagets högsta ledning samt en utredning om att bolaget uppfyller de krav som ställs på bolagsstyrelsen i 6 kap. i försäkringsbolagslagen,

2) en utredning om hurdan försäkringsverksamhet bolaget bedriver i sin hemstat,

3) ett besked av den myndighet som i bolagets hemstat utövar tillsyn över försäkringsverksamheten om huruvida bolaget under de tre senaste åren har förbjudits att bevilja nya försäkringar eller om andra allvarliga tvångsmedel har vidtagits mot bolaget under nämnda tid,

4) en verksamhetsplan för den verksamhet som bedrivs i Finland,

5) en sådan ansökan om godkännande av generalagent som avses i 25 §, inklusive bilagor,

5 a) en utredning om att bolaget uppfyller de krav på ett företagsstyrningssystem som föreskrivs i 34 a § och de krav på ansvarig försäkringsmatematiker och aktuariefunktion som föreskrivs i 37 §,

6) en utredning om att de handlingar som inlämnats på bolagets vägnar har upprättats enligt lagarna i bolagets hemstat och att de har utfärdats av en behörig person,

7) ett intyg om att filialen har det startkapital som avses i 28 § och att säkerhet som avses i 29 § har ställts, och

8) en utredning om att filialen när verksamheten inleds uppfyller solvenskraven enligt 31 §.


28 §
Filialens startkapital

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska för den direkta försäkringsverksamhet som bolaget bedriver i Finland här ha tillgångar som uppgår till minst

1) 3 000 000 euro vid bedrivande av livförsäkringsverksamhet och försäkringsverksamhet i skadeförsäkringsklasserna 10—16, samt

2) 2 000 000 euro vid bedrivande av annan försäkringsverksamhet än sådan som avses i 1 punkten.

Ett sådant försäkringsbolag från tredjeland som i Finland enbart bedriver återförsäkringsverksamhet ska här ha tillgångar som uppgår till minst 3 000 000 euro. Tredjelands captivebolag för återförsäkring ska dock ha tillgångar i Finland som uppgår till minst 1 000 000 euro.

I denna lag avses med filialens startkapital det minimibelopp av tillgångar som avses i 1 och 2 mom.

29 §
Säkerhet

Av startkapitalet för en filial till försäkringsbolag från tredjeland som bedriver direkt försäkringsverksamhet ska på villkor som Finansinspektionen bestämmer minst hälften sättas in som säkerhet i en finländsk inlåningsbank eller på ett utländskt kreditinstituts filial i Finland.

Medan verksamheten pågår ska värdet av säkerheten alltid uppgå till minst en fjärdedel av minimikapitalkravet enligt 11 kap. 4 § 3 mom. i försäkringsbolagslagen.


30 §
Ansvarsskuld och försäkringstekniska avsättningar i bokföringen och solvensberäkningen

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska för sin försäkringsverksamhet i Finland beräkna ansvarsskulden och de försäkringstekniska avsättningarna i bokföringen och solvensberäkningen i enlighet med 2 och 3 mom.

I en filials bokföring och bokslut består ansvarsskulden av premieansvar och ersättningsansvar, i enlighet med 9 kap. 2 och 3 § i försäkringsbolagslagen.

Vid solvensberäkningen för en filial ska de försäkringstekniska avsättningarna beräknas i enlighet med 10 kap. i försäkringsbolagslagen.

31 §
Solvenskrav för filialer till försäkringsbolag från tredjeland

En filials kapitalbasmedel beräknas utifrån filialens tillgångar och skulder i enlighet med 12 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen. För beräkning av kapitalbasmedlen ska filialens tillgångar och skulder värderas enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen. På filialens kapitalbasmedel tillämpas i övrigt vad som i 12 kap. i försäkringsbolagslagen föreskrivs om kapitalbasmedel.

Solvenskapitalkravet och minimikapitalkravet för försäkringsverksamhet som bedrivs av försäkringsbolag från tredjeland i Finland ska beräknas i enlighet med 11 kap. i försäkringsbolagslagen.

Kapitalbasmedlen för en filial till ett försäkringsbolag från tredjeland ska fortlöpande kvalitativt och kvantitativt uppfylla kapitalkraven enligt 2 mom.

De kapitalbasmedel som uppfyller solvenskapitalkravet ska till minst ett belopp motsvarande minimikapitalkravet finnas i Finland och överskjutande del i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det medräkningsbara primärkapitalet enligt 12 kap. 11 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen ska för att uppfylla minimikapitalkravet uppgå till minst hälften av det som föreskrivs i 11 kap. 4 § 3 och 4 mom. i försäkringsbolagslagen. I primärkapitalet inräknas säkerhet enligt 29 § i denna lag.

32 §
Ansökan om avvikelse från solvensbestämmelserna

Ett försäkringsbolag från tredjeland som har ansökt om eller beviljats koncession i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utöver Finland kan på förhand ansöka om Finansinspektionens samtycke till att

1) det solvenskapitalkrav som avses i 31 § ska beräknas på grundval av hela den affärsverksamhet som försäkringsbolagets filialer bedriver inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) den säkerhet som avses i 29 § ska deponeras endast i en av de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där försäkringsbolaget bedriver försäkringsverksamhet, och

3) det primärkapital som uppflyller minimikapitalkravet får placeras i vilken som helst av de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där försäkringsbolaget bedriver verksamhet.

Ett försäkringsbolag från tredjeland ska göra ansökan till Finansinspektionen och dessutom till de behöriga tillsynsmyndigheterna i de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där försäkringsbolaget har ansökt om eller beviljats koncession. I ansökan ska den myndighet anges som i fortsättningen ska utöva tillsyn över solvensen för den totala försäkringsverksamhet som utövas av de filialer som försäkringsbolaget har etablerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och försäkringsbolagets val av myndighet ska motiveras. Den säkerhet som avses i 29 § ska deponeras i den medlemsstat där den myndighet som utövar tillsyn över solvensen är belägen.

32 a §
Finansinspektionens samtycke till avvikelse från solvensbestämmelserna

Finansinspektionen kan ge sitt samtycke till ett förfarande enligt 32 § 1 mom. endast om förfarandet godkänns av alla de behöriga tillsynsmyndigheter som ansökan ska riktas till. Om Finansinspektionen på grundval av ansökan kommer att utöva tillsyn över solvensen för den totala verksamhet som bedrivs av filialer till försäkringsbolaget från tredjeland, ska den informera de övriga behöriga tillsynsmyndigheterna om saken.

Finansinspektionen kan återkalla sitt samtycke. Finansinspektionen ska då be de behöriga tillsynsmyndigheterna i de övriga EES-staterna att handla på samma sätt. Finansinspektionen ska återkalla sitt samtycke på begäran av den behöriga tillsynsmyndigheten i en annan EES-stat.

35 §
Beräkningsgrunder

Vad som i försäkringsbolagslagen föreskrivs om beräkningsgrunder gäller också filialer till ett försäkringsbolag från tredjeland.

36 §
Placering av tillgångar

Vad som i 6 kap. 20 a—20 c § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om placering av tillgångar gäller också verksamhet som utländska försäkringsbolags filialer bedriver i Finland.

39 §
Uppgifter som ska tillställas Finansinspektionen

En filial till ett försäkringsbolag från tredjeland ska för tillsynen till Finansinspektionen ge in behövliga uppgifter om filialens finansiella ställning och om andra sådana delområden som avses i 25 kap. 3 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen. Av de tillställda uppgifterna ska framgå arten och omfattningen av försäkringsbolagets affärsverksamhet samt de risker som är förenade med den. Informationen ska vara jämförbar och enhetlig under olika tider. Informationen ska presenteras i en konsekvent och lättbegriplig form. Försäkringsbolag från tredjeländer ska ha ändamålsenliga system samt skriftliga verkasamhetsprinciper och förfaranden som dess styrelse har godkänt och som bolaget använder och iakttar för att säkerställa att de tillställda uppgifterna hela tiden är uppdaterade.

En filial till ett livförsäkringsbolag ska dessutom till Finansinspektionen ge in en redogörelse för beräkningen av ansvarsskulden enligt 30 § 2 mom. samt en analys av försäkringsverksamheten. Redogörelsen och analysen ska göras i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter.

Försäkringsbolaget från tredjeland ska årligen till Finansinspektionen ge in en redogörelse för filialens verksamhet. Till redogörelsen ska fogas ett intyg över att tillgångar som motsvarar filialens startkapital samt den deponerade säkerheten motsvarar kraven i 28 och 29 §. Försäkringsbolaget från tredjeland ska visa att filialen uppfyller kravet på försäkringstekniska avsättningar enligt 30 § 3 mom., solvenskravet enligt 31 § och kravet på placering av tillgångar enligt 36 §. Redogörelsen ska göras upp på det sätt som Finansinspektionen bestämmer och ges in inom den tid som Finansinspektionen bestämmer.

40 §
Filialens bokslut och verksamhetsberättelse

Utöver vad som föreskrivs i denna lag tillämpas på en filials bokslut och verksamhetsberättelse 8 kap. 4 § 5—7 mom., 7 och 8 §, 9 § 1 mom. 1—3 punkten och 2 och 3 mom., 10, 11, 13—19 och 28—30 § i försäkringsbolagslagen. Vad som i de nämnda lagrummen föreskrivs om aktier och aktiekapital gäller också garantiandelar och garantikapital samt övriga bolagsandelar och det startkapital som bildas av dem.


46 §
Plan för återställande av en sund finansiell ställning, kortfristig finansieringsplan och höjning av kapitalkravet

Om en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har etablerat i Finland inte uppfyller minimikapitalkravet enligt 31 §, ska bolaget i enlighet med 25 kap. 6 och 7 § i försäkringsbolagslagen upprätta en kortfristig finansieringsplan. Dessutom tillämpas bestämmelserna i 8 § i det kapitlet om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse.

Om en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har etablerat i Finland inte uppfyller solvenskapitalkravet enligt 31 §, ska bolaget i enlighet med 25 kap. 5 och 7 § i försäkringsbolagslagen upprätta en plan för återställande av en sund finansiell ställning.

Om Finansinspektionen annars anser att de försäkrade förmånerna är hotade hos en filial som ett försäkringsbolag från tredjeland har etablerat i Finland, kan Finansinspektionen kräva att filialen för godkännande ger in en plan för återställande av en sund finansiell ställning till Finansinspektionen.

Finansinspektionen kan i enlighet med 25 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen fastställa en höjning av kapitalkravet för en filial till ett försäkringsbolag från tredjeland.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter de planer som avses i denna paragraf ska innehålla.

47 §
Förbud att överlåta och pantsätta egendom

I syfte att trygga de försäkrade förmånerna kan Finansinspektionen förbjuda ett försäkringsbolag från tredjeland att överlåta eller pantsätta sin egendom i Finland, om

1) försäkringsbolagets filial i Finland inte uppfyller kraven enligt 30 § i fråga om ansvarsskuld eller försäkringstekniska avsättningar,

2) försäkringsbolagets filial i Finland inte uppfyller minimikapitalkravet enligt 31 §,

3) försäkringsbolagets filial i Finland inte uppfyller solvenskapitalkravet enligt 31 § och Finansinspektionen har anledning att anta att filialens finansiella ställning ytterligare kommer att försvagas eller om Finansinspektionen anser att filialen håller på att komma i en sådan situation, samt om

4) försäkringsbolaget inte har iakttagit Finansinspektionens uppmaning med stöd av denna lag att komplettera de tillgångar som motsvarar filialens startkapital eller den säkerhet som bolaget har ställt.

På de villkor som anges i 1 mom. kan Finansinspektionen också förbjuda försäkringsbolaget att betala försäkringens återköpsvärde till försäkringstagarna. Vad som i denna lag föreskrivs om förbud att överlåta och pantsätta egendom tillämpas också på förbudsbeslutet.

Ett förbud att överlåta och pantsätta egendom i ett försäkringsbolag från tredjeland får gälla i högst tre månader. Finansinspektionen kan av särskilda skäl besluta om förlängning av förbudet med högst tre månader.

Av Finansinspektionens beslut enligt 1 mom. ska framgå beslutsdatum, vilken egendom överlåtelse- och pantsättningsförbudet gäller, förbudets giltighetstid, det ombud som med stöd av 5 mom. har förordnats att övervaka att förbudet iakttas samt vilken inverkan ett överklagande har på beslutets verkställbarhet.

Finansinspektionen ska tillsätta ett i 29 § i lagen om Finansinspektionen avsett ombud vid filialen för ett försäkringsbolag från tredjeland. Ombudet ska övervaka att bolaget iakttar förbudet att överlåta och pantsätta egendom. Ombudet har utöver de befogenheter som framgår av den nämnda paragrafen rätt att besluta om samtycke till rättshandlingar enligt 25 kap. 13 § i försäkringsbolagslagen.

På förbud att överlåta och pantsätta egendom i ett försäkringsbolag från tredjeland tillämpas dessutom vad som i 24 kap. och 25 kap. 12—21 § i försäkringsbolagslagen föreskrivs om förbud för ett finländskt försäkringsbolag att överlåta och pantsätta egendom.

47 b §
Tillämplig lagstiftning

På schweiziska skadeförsäkringsbolags verksamhet i Finland ska, med de undantag som nämns i 2 och 3 mom., tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om försäkringsbolag från tredjeland.

På schweiziska skadeförsäkringsbolags startkapital och solvenskrav ska schweizisk lag tillämpas.

På schweiziska skadeförsäkringsbolag tillämpas inte 20 § 1 mom. 2, 3 och 6—8 punkten, 28, 29, 31, 32, 32 a, 45 och 46 §, 47 § 2—5 mom. eller 51 § i denna lag.

47 g §
Överlåtelse av försäkringsbeståndet

Om det övertagande bolaget vid en sådan överlåtelse av försäkringsbeståndet som avses i 66 § är ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag som har en filial i Finland ska Finansinspektionen, innan den ger sitt samtycke till att försäkringsbeståndet överlåts, hos den schweiziska myndighet som svarar för försäkringstillsynen inhämta bekräftelse på att det övertagande bolaget är tillräckligt solvent med beaktande av det försäkringsbestånd som ska överlåtas.

Om det övertagande bolaget vid en överlåtelse enligt 1 mom. är ett finländskt skadeförsäkringsbolag, ska Finansinspektionen på begäran ge den schweiziska försäkringstillsynsmyndigheten bekräftelse på att det övertagande bolaget är tillräckligt solvent med beaktande av det försäkringsbestånd som ska överlåtas.

Ett schweiziskt skadeförsäkringsbolag med en filial i Finland kan med Finansinspektionens samtycke helt eller delvis överta ett finländskt försäkringsbolags försäkringsbestånd. Finansinspektionen ska då innan den ger sitt samtycke inhämta bekräftelse enligt 1 mom. På sådan överlåtelse av försäkringsbeståndet som avses i detta moment tillämpas i övrigt 21 kap. 1—5, 8—12 och 14—16 § i försäkringsbolagslagen, om inte Finansinspektionen medger dispens från detta. Bestämmelserna i 8—10 § i det kapitlet tillämpas dock enbart på det överlåtande försäkringsbolaget.

65 §
Överlåtelse av ett utländskt EES-försäkringsbolags försäkringsbestånd

Ett utländskt EES-försäkringsbolag får överlåta försäkringsbeståndet enligt försäkringsavtal som ingåtts på basis av etableringsrätten eller rätten att fritt tillhandahålla försäkringstjänster till ett finländskt försäkringsbolag eller till ett annat utländskt EES-försäkringsbolag, om den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i det överlåtande bolagets hemstat ger sitt samtycke till detta.

Finansinspektionen ger på begäran av ett utländskt EES-försäkringsbolag samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet, om

1) den risk som täcks av ett skadeförsäkringsavtal finns i Finland,

2) den som har tecknat en livförsäkring varaktigt bor i Finland, eller

3) den som har tecknat en livförsäkring är en juridisk person och den juridiska personens driftställe till vilket avtalet hänför sig är beläget i Finland.

Om det övertagande bolaget är ett finländskt försäkringsbolag, ska Finansinspektionen dessutom ge den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i det överlåtande bolagets hemstat ett utlåtande om huruvida det övertagande bolaget uppfyller solvenskapitalkravet enligt 11 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen.

Finansinspektionen ska besluta om samtycke enligt 2 mom. eller utlåtande enligt 3 mom. inom tre månader efter att begäran inkom från den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i det utländska EES-försäkringsbolagets hemstat. I annat fall anses Finansinspektionen ha gett samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet eller bekräftat att försäkringsbolaget uppfyller solvenskapitalkravet.

66 §
Överlåtelse av försäkringsbeståndet i försäkringsbolag från tredjeländer

Ett försäkringsbolag från tredjeland får med samtycke av Finansinspektionen överlåta försäkringsbeståndet enligt försäkringsavtal som ingåtts av dess filial i Finland till ett finländskt försäkringsbolag eller till ett sådant utländskt EES-försäkringsbolag eller tredjelands försäkringsbolag som har en filial i Finland.

Finansinspektionen ska innan samtycke ges inhämta samtycke av den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om

1) den risk som ett skadeförsäkringsavtal täcker finns i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 3 kap. 7 § i försäkringsbolagslagen,

2) den som har tecknat en livförsäkring varaktigt bor i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

3) den som har tecknat en livförsäkring är en juridisk person och den juridiska personen har det driftställe som avtalet hänför sig till i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det övertagande bolaget är ett utländskt EES-försäkringsbolag ska Finansinspektionen innan den ger sitt samtycke, hos den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i bolagets hemstat inhämta bekräftelse på att det övertagande bolaget, med beaktande av det försäkringsbestånd som ska överlåtas, uppfyller de kapitalkrav som i Solvens II -direktivet ställs på försäkringsbolag.

Om det övertagande bolaget är ett annat försäkringsbolag från tredjeland som har en filial i Finland och solvensövervakningen av den direkta försäkringsverksamhet som det övertagande bolaget bedriver inom hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet sköts av den myndighet som svarar för försäkringstillsynen i en annan EES-stat än Finland, ska Finansinspektionen hos denna myndighet inhämta bekräftelse på att det övertagande bolaget med beaktande av det försäkringsbestånd som ska överlåtas är tillräckligt solvent.

67 §
Tidsfrist för erhållande av samtycke eller bekräftelse

Om Finansinspektionen inte inom tre månader efter att begäran anlänt till mottagaren har fått svar från de EES-staters myndigheter som svarar för försäkringstillsynen och av vilka Finansinspektionen med stöd av 66 § har begärt bekräftelse eller samtycke, anses dessa ha bekräftat att det övertagande bolaget är tillräckligt solvent eller på motsvarande sätt ha gett sitt samtycke till överlåtelse av försäkringsbeståndet.

79 §
Sekretess

Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. har ett utländskt försäkringsbolag rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretessen


10) till ett företag som hör till samma koncern som det utländska försäkringsbolaget, samma försäkringsgrupp enligt 26 kap. i försäkringsbolagslagen som det utländska försäkringsbolaget eller till ett företag som hör till samma finans- och försäkringskonglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) som det utländska försäkringsbolaget, för kundbetjäning och annan skötsel av kundrelationer, marknadsföring, grupptillsyn samt konglomeratets riskhantering; vad som ovan i denna punkt föreskrivs om utlämnande av uppgifter gäller inte känsliga uppgifter enligt 11 § i personuppgiftslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

En ansökan om koncession som gjorts av ett försäkringsbolag från tredjeland och som var anhängig när denna lag trädde i kraft ska inom ett år från lagens ikraftträdande kompletteras så att den stämmer överens med kraven i denna lag.

RP 344/2014
EkUB 30/2014
RSv 304/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1.

Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.