304/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen

Lagen om ändring av försäkringsbolagslagen (303/2015), nedan ändringslagen, träder i kraft den 1 januari 2016.

Försäkringsbolagslagens (521/2008) 2 kap. 1 a § tillämpas på försäkringsbolag som bildas efter att ändringslagen trätt i kraft.

En koncessionsansökan som är anhängig när ändringslagen träder i kraft ska inom ett år från ikraftträdandet kompletteras så att den motsvarar kraven i försäkringsbolagslagen.

2 §
Upphävande av en förordning av social- och hälsovårdsministeriet

Genom ändringslagen upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsplan för försäkringsbolag (621/2008).

3 §
Tillämpning av bestämmelserna om Finansinspektionens behörighet innan ändringslagen träder i kraft

Finansinspektionen har från och med den 1 april 2015 befogenhet att godkänna

1) tilläggskapital i enlighet med 12 kap. 6 § i ändringslagen,

2) klassificering av poster i kapitalbasmedlen i enlighet med 12 kap. 7 § i ändringslagen,

3) bolagsspecifika parametrar i enlighet med 11 kap. 17 § i ändringslagen,

4) fullständiga och partiella interna modeller i enlighet med 11 kap. 21 § i ändringslagen,

5) bildande av specialföretag i Finland i enlighet med 2 kap. 18 b § i ändringslagen,

6) en mellanliggande försäkringsholdingsammanslutnings tilläggskapital i enlighet med 26 kap. 22 § i ändringslagen,

7) interna modeller för en grupp i enlighet med 26 kap. 28 och 32 § i ändringslagen,

8) användning av matchningsjustering på riskfria räntesatser i enlighet med 10 kap. 8 § i ändringslagen,

9) användning av övergångsåtgärder för riskfria räntesatser i enlighet med 11 § i denna lag,

10) användning av övergångsåtgärder för försäkringstekniska avsättningar som avses i 10 kap. i ändringslagen, i enlighet med 12 § i denna lag.

Finansinspektionen har från och med den 1 april 2015 befogenhet att

1) bestämma nivån och tillämpningsområdet för grupptillsynen i enlighet med 26 kap. 3—10 samt 40 och 42 § i ändringslagen,

2) utse grupptillsynsmyndighet i enlighet med 26 kap. 6 § i ändringslagen,

3) tillsätta ett tillsynskollegium i enlighet med 26 kap. 45 § i ändringslagen och 65 b § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Finansinspektionen har från och med den 1 juli 2015 befogenhet att

1) besluta om avdrag av ägarintresse i enlighet med 26 kap. 24 § i ändringslagen,

2) besluta om val av metod för solvensberäkning i enlighet med 26 kap. 15 § i ändringslagen,

3) vid behov besluta om likvärdighet i enlighet med 26 kap. 23 och 51 § i ändringslagen,

4) bevilja försäkrings- och återförsäkringsföretag tillstånd att i enlighet med 26 kap. 34 § i ändringslagen tillämpa bestämmelserna i 36 och 37 § i det kapitlet,

5) fatta beslut enligt 26 kap. 53 och 54 § i ändringslagen,

6) vid behov besluta om användningen av övergångsåtgärder i enlighet med 5—10 § i denna lag.

Finansinspektionen ska behandla försäkrings- och återförsäkringsföretagens ansökningar om godkännande och tillstånd i enlighet med 1 och 3 mom. Finansinspektionens beslut med anledning av ansökningar om godkännande och tillstånd tillämpas inte före den 1 januari 2016.

4 §
Utjämningsbelopp

Ett skadeförsäkringsbolag ska sänka den överskjutande delen av utjämningsbeloppets maximibelopp ned till det maximibelopp som avses i 9 kap. 5 a § i försäkringsbolagslagen och ett livförsäkringsbolag ska avveckla sitt utjämningsbelopp inom högst tio år efter det att ändringslagen har trätt i kraft. Bolaget ska upprätta en plan för sänkning och avveckling av utjämningsbeloppet och inhämta Finansinspektionens fastställelse av planen. I planen ska i rimlig utsträckning beaktas hur utjämningsbeloppet har uppkommit.

Ett livförsäkringsbolags utjämningsbelopp anses under övergångsperioden höra till det ersättningsansvar som anges i 9 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen.

5 §
Försäkringsbolag som avslutar sin verksamhet

På ett försäkringsbolag som innan ändringslagen trädde i kraft har slutat bevilja nya försäkringar kan de bestämmelser tillämpas som gällde vid ikraftträdandet, om

1) försäkringsbolaget förvaltar endast försäkringsbeståndet i syfte att avsluta sin verksamhet senast den 31 december 2018, eller om

2) ett likvidationsförfarande enligt 23 kap. i försäkringsbolagslagen har tillämpats på försäkringsbolaget innan ändringslagen trädde i kraft och en likvidator har utsetts.

Om Finansinspektionen av grundad anledning konstaterar att framsteg inte har gjorts vad gäller avslutande av verksamheten, ska tillämpning av ändringslagen på försäkringsbolaget påbörjas senast

1) den 1 januari 2019 i de fall som avses i 1 mom. 1 punkten, och

2) den 1 januari 2021 i de fall som avses i 1 mom. 2 punkten.

Om ett försäkringsföretag hör till en sådan grupp som avses i 26 kap. i försäkringsbolagslagen, kan övergångsbestämmelsen i 1 mom. tillämpas på företaget endast om förfarandet används i fråga om samtliga försäkringsföretag som hör till gruppen.

Försäkringsbolaget ska meddela Finansinspektionen om det vill omfattas av ett förfarande som avses i 1 mom. Försäkringsbolaget ska varje år rapportera till Finansinspektionen vilka åtgärder det vidtagit samt vilka framsteg det gjort för att avsluta verksamheten.

Finansinspektionen ska upprätta en förteckning över de försäkringsbolag som omfattas av det förfarande som avses i 1 mom. och för kännedom sända förteckningen till de myndigheter som svarar för försäkringstillsynen i de övriga medlemsstaterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

6 §
Sändande av information

Den tid inom vilken ett försäkringsbolag ska offentliggöra information som avses i 8 a kap. i försäkringsbolagslagen samt sända information som avses i 25 kap. 3 § varje år eller med längre intervaller, ska förkortas med två veckor per räkenskapsperiod så att den är

1) högst 20 veckor från utgången av företagets räkenskapsperiod, om räkenskapsperioden upphör den 30 juni 2016 eller därefter men före den 1 januari 2017, och

2) högst 14 veckor från utgången av företagets räkenskapsperiod, om räkenskapsperioden upphör den 30 juni 2019 eller därefter men före den 1 januari 2020.

Den tid inom vilken försäkrings- och återförsäkringsföretag kvartalsvis ska sända information som avses i 25 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen ska förkortas med en vecka per räkenskapsperiod så att den är

1) högst åtta veckor den 1 januari 2016 eller därefter men före det kvartal som slutar den 1 januari 2017, och

2) högst fem veckor den 1 januari 2019 eller därefter men före det kvartal som slutar den 1 januari 2020.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska tillämpas på gruppnivå, i fråga om 26 kap. 44 § och 48 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen, på försäkringsföretag med ägarintresse, på försäkringsholdingsammanslutningar och på moderföretag i ett sådant finans- och försäkringskonglomerat som avses i 3 § 1 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), varvid de tider som anges 1 och 2 mom. i denna paragraf förlängs med sex veckor.

7 §
Klassificering av kapitalbasmedel

Med avvikelse från klassificeringen av kapitalbasmedel enligt 12 kap. i försäkringsbolagslagen ska en tillgångspost som ingår i primärkapitalet placeras i nivå 1 för en tid av högst 10 år från ändringslagens ikraftträdande, om

1) tillgången inte i enlighet med 12 kap. i försäkringsbolagslagen klassificeras som hörande till nivå 1 eller 2 för kapitalbasmedel,

2) tillgången har förvärvats innan ändringslagen trädde i kraft,

3) tillgången eller en del av den har kunnat räknas som en del av verksamhetskapitalet enligt 11 kap. i försäkringsbolagslagen, i den lydelse kapitlet hade vid ändringslagens ikraftträdande, och om

4) tillgången hör till de poster som avses i 11 kap. 4 § 1, 2 eller 3 mom. i försäkringsbolagslagen, i den lydelse de hade vid ändringslagens ikraftträdande.

Med avvikelse från klassificeringen av kapitalbasmedel enligt 11 kap. i försäkringsbolagslagen kan en tillgångspost som ingår i primärkapitalet placeras i nivå 2 för en tid av högst 10 år från ändringslagens ikraftträdande, om

1) tillgången har förvärvats före ändringslagens ikraftträdande,

2) tillgången eller en del av den har kunnat räknas som en del av verksamhetskapitalet enligt 11 kap. i försäkringsbolagslagen, i den lydelse kapitlet hade vid ändringslagens ikraftträdande,

3) tillgången hör till de poster som avses i 11 kap. 4 § 4 mom. i försäkringsbolagslagen, i den lydelse momentet hade vid ändringslagens ikraftträdande.

8 §
Koncentrationsrisk och räntemarginalrisk

Vid beräkning av kapitalkravet för räntemarginalrisk som avses i 11 kap. 12 § 2 mom. 4 punkten i försäkringsbolagslagen i enlighet med avdelning I kapitel V avsnitt 5 underavsnitt 5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II), nedan kommissionens förordning, eller vid beräkning av kapitalkravet för marknadsriskkoncentrationer som avses i 11 kap. 12 § 2 mom. 6 punkten i försäkringsbolagslagen i enlighet med avdelning I kapitel V avsnitt 5 underavsnitt 6 i kommissionens förordning, ska följande parametrar användas för sådana fordringar på EU-medlemstaters regeringar eller centralbanker som anges i en annan valuta än respektive lands valuta:

1) till utgången av 2017 samma parametrar som vid beräkning av fordringarna i respektive lands egen valuta,

2) år 2018 standardparametrarna för fordran i fråga, sänkta med 80 procent, och

3) år 2019 standardparametrarna för fordran i fråga, sänkta med 50 procent.

9 §
Aktiekursrisk

Vid beräkning av kapitalkravet för aktier som försäkringsbolaget har förvärvat den dag ändringslagen trädde i kraft eller tidigare och vilka är av typ 1 enligt artikel 168 i kommissionens förordning samt på vilka ska tillämpas den beräkningsmetod som avses i artikel 169.1 b i kommissionens förordning, kan försäkringsbolaget tillämpa anpassning.

Anpassningen beräknas utifrån det vägda medelvärdet av följande tal:

1) parametern enligt artikel 170.1 a i kommissionens förordning,

2) parametern enligt artikel 169.1 a i kommissionens förordning.

Vikten för den parameter som avses i 2 mom. 2 punkten ska ökas åtminstone linjärt i slutet av varje år från värdet noll under det år som inleds den 1 januari 2016 till värdet ett den 1 januari 2023.

Bestämmelser om beräkningen av kapitalkravet enligt denna paragraf finns dessutom i artikel 173 i kommissionens förordning.

10 §
Uppfyllelse av solvenskapitalkravet

Om ett försäkringsbolag inte uppfyller det solvenskapitalkrav som avses i 11 kap. i försäkringsbolagslagen under år 2016 men uppfyller kraven på verksamhetskapital enligt de bestämmelser som gällde vid ändringslagens ikraftträdande, ska försäkringsbolaget vidta åtgärder för att öka sina kapitalbasmedel enligt 12 kap. i försäkringsbolagslagen eller för att sänka sin riskprofil så att försäkringsbolaget uppfyller solvenskapitalkravet senast den 31 december 2017. På försäkringsbolaget ska då inte tillämpas de tidsfrister som anges i 25 kap. 5 § 3 och 4 mom. i försäkringsbolagslagen.

Ett försäkringsbolag enligt 1 mom. ska var tredje månad sända en rapport av vilken det framgår vilka åtgärder som vidtagits och de framsteg som gjorts för att öka de medräkningsbara kapitalbasmedlen i enlighet med solvenskapitalkravet eller för att sänka riskprofilen.

Om rapporten enligt Finansinspektionens åsikt visar att några betydande framsteg inte har gjorts när det gäller ökningen av de medräkningsbara kapitalbasmedlen eller sänkningen av riskprofilen, ska Finansinspektionen återkalla den övergångstid som avses i 1 mom.

11 §
Justering av räntesatsen för livförsäkring

Ett livförsäkringsbolag kan med Finansinspektionens förhandssamtycke justera räntesatsen enligt 10 kap. 7 § i försäkringsbolagslagen högst till och med den 1 januari 2032, om försäkringsbolaget inte tillämpar övergångsbestämmelsen för försäkringstekniska avsättningar enligt 12 § i denna lag.

En räntesats som anpassats genom justering kan användas i fråga om en sådan del av försäkringsbeståndet som omfattar försäkringsavtal vilka har ingåtts senast innan ändringslagen trädde i kraft, med undantag för sådant förnyande av avtal som gjorts den 1 januari 2016 eller därefter, och i fråga om vilken matchningsjustering enligt 10 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen inte används.

För justeringar som avses i 1 mom. ska för varje valuta beräknas skillnaden mellan följande tal:

1) den diskonteringsränta för försäkringstekniska avsättningar som försäkringsbolaget använder dagen före ändringslagens ikraftträdande, och

2) den ränta som tillämpad på försäkringsbeståndets kassaflöden ger samma värde som den bästa skattningen enligt 10 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen, då i beräkningen har beaktats en volatilitetsjustering enligt 8 § i det kapitlet, om bolaget använder sådan justering.

Beloppet av den justering som avses i 1 mom. ska beräknas som en andel av den skillnad som avses i 3 mom. Andelen ska minskas linjärt i slutet av varje år från 100 procent det år som inleds den 1 januari 2016 till 0 procent den 1 januari 2032.

Den del av försäkringsbeståndet på vilken den genom en justering som avses ovan anpassade räntesatsen används får inte tas med i beräkningen av volatilitetsjusteringen enligt 10 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen.

Om försäkringbolaget använder en justering enligt denna paragraf ska bolaget offentliggöra detta i sin rapport enligt 8 a kap. 1 § i försäkringsbolagslagen. Av rapporten ska framgå vilken relevans användningen av den anpassade räntesatsen har för bolagets finansiella ställning.

Om försäkringsbolaget observerar att det inte uppfyller solvenskapitalkravet utan att använda en justering enligt denna paragraf, ska det omedelbart underrätta Finansinspektionen om saken. Inom två månader efter det att försäkringsbolaget observerat att solvenskapitalkravet inte uppfylls ska bolaget upprätta en plan varav framgår vilka åtgärder bolaget kommer att vidta för att öka de medräkningsbara kapitalbasmedlen enligt 12 kap. i försäkringsbolagslagen eller sänka riskprofilen för att försäkringsbolaget ska uppfylla solvenskapitalkravet senast det datum som anges i 1 mom. Planen kan vid behov uppdateras i ett senare skede.

Ett försäkringsbolag enligt 7 mom. ska årligen till Finansinspektionen sända en rapport där de vidtagna åtgärderna presenteras. Av rapporten ska också framgå vilka framsteg som gjorts för att målet ska nås. Om försäkringsbolaget har vidtagit åtgärder för att sänka sin riskprofil i syfte att minska solvenskapitalkravet, ska dessa åtgärder och vilka framsteg som gjorts också framgå av rapporten. Om Finansinspektionen konstaterar att det enligt vad som framgår av rapporten är orealistiskt att bolaget kommer att uppfylla solvenskapitalkravet det datum som anges i 1 mom., ska Finansinspektionen återkalla försäkringsbolagets rätt att utnyttja den justering av räntesatsen som avses i denna paragraf.

12 §
Avdrag för försäkringstekniska avsättningar under övergångsperioden

Med Finansinspektionens förhandssamtycke får ett försäkringsbolag utnyttja ett avdrag på försäkringstekniska avsättningar enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen högst till och med den 1 januari 2032, om bolaget inte utnyttjar den justering av räntesatsen som anges i 11 §. Avdraget kan utnyttjas separat på varje grupp av försäkringsförpliktelser som avses i 10 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen.

För avdrag som avses i 1 mom. beräknas skillnaden mellan följande poster:

1) de försäkringstekniska avsättningarna beräknade enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen vid ändringslagens ikraftträdande, med beaktande av volatilitetsjusteringen enligt 10 kap. 8 §, om försäkringsbolaget utnyttjar en sådan; från de sålunda beräknade försäkringstekniska avsättningarna dras av fordringar som är baserade på återförsäkringsavtal och fordringar på specialföretag,

2) ansvarsskulden i bokföringen beräknad enligt 9 kap. i försäkringsbolagslagen utan utjämningsbelopp dagen före ändringslagens ikraftträdande i enlighet med då gällande bestämmelser och beräkningsgrunderna för bolagets ansvarsskuld i bokföringen; från den sålunda beräknade ansvarsskulden i bokföringen dras av fordringar som är baserade på återförsäkringsavtal.

Beloppet av det avdrag som avses i 1 mom. beräknas som en andel av den skillnad som avses i 2 mom. Andelens maximibelopp minskar linjärt i slutet av varje år från 100 procent det år som inleds den 1 januari 2016 till 0 procent den 1 januari 2032.

Med Finansinspektionens förhandssamtycke eller på yrkande av Finansinspektionen kan beräkningen enligt 2 mom. göras om

1) med 24 månaders intervaller, eller

2) oftare än enligt 1 punkten om försäkringsbolagets riskprofil har ändrats väsentligt.

Finansinspektionen kan minska avdraget som beräknats enligt 2—4 mom., om utnyttjande av avdraget fullt ut leder till lägre försäkringstekniska avsättningar än en beräkning enligt de bestämmelser som gällde vid ändringslagens ikraftträdande och beräkningsgrunderna för bolagets ansvarsskuld i bokföringen.

Om försäkringbolaget utnyttjar ett avdrag som avses i denna paragraf ska bolaget offentliggöra detta i sin rapport som avses i 8 a kap. 1 § i försäkringsbolagslagen. Av rapporten ska också framgå vilken relevans utnyttjandet av avdraget har för bolagets finansiella situation.

Om försäkringsbolaget observerar att det inte uppfyller solvenskapitalkravet utan att utnyttja ett avdrag enligt denna paragraf ska det omedelbart underrätta Finansinspektionen om saken. Inom två månader efter det att försäkringsbolaget observerat att solvenskapitalkravet inte uppfylls ska bolaget upprätta en plan varav framgår vilka åtgärder bolaget kommer att vidta för att öka de medräkningsbara kapitalbasmedlen enligt 12 kap. i försäkringsbolagslagen eller sänka riskprofilen för att försäkringsbolaget ska uppfylla solvenskapitalkravet senast det datum som anges i 1 mom. Planen kan vid behov uppdateras i ett senare skede.

Ett försäkringsbolag enligt 7 mom. ska årligen till Finansinspektionen sända en rapport där de vidtagna åtgärderna presenteras. Av rapporten ska också framgå vilka framsteg som gjorts för att målet ska nås. Om försäkringsbolaget har vidtagit åtgärder för att sänka sin riskprofil i syfte att minska solvenskapitalkravet, ska dessa åtgärder och vilka framsteg som gjorts också framgå av rapporten. Om Finansinspektionen konstaterar att det enligt vad som framgår av rapporten är orealistiskt att bolaget kommer att uppfylla solvenskapitalkravet det datum som anges i 1 mom., ska Finansinspektionen återkalla försäkringsbolagets rätt att utnyttja ett avdrag enligt denna paragraf.

13 §
Övriga bestämmelser

Om försäkringsbolaget har gjort placeringar i överlåtbara värdepapper eller andra finansiella instrument baserade på ompaketerade lån som har emitterats före den 1 januari 2011, ska avdelning I kapitel VIII i kommissionens förordning inte tillämpas, om inte nya underliggande exponeringar har lagts till eller ersatts den 1 januari 2015 eller därefter.

Ett sådant ytterst moderföretag med hemort i Finland som avses i 26 kap. 4 § i försäkringsbolagslagen kan hos Finansinspektionen till och med den 31 mars 2022 ansöka om godkännande av en sådan intern modell som avses i 26 kap. 28 § i försäkringsbolagslagen och som ska tillämpas endast på det yttersta moderföretaget eller åtminstone på ett av dess dotterföretag med hemort i Finland, om riskprofilen för den del av en grupp som uppkommer på detta sätt avsevärt skiljer sig från den övriga gruppen.

Också på en sådan försäkringsgrupp som avses i 26 kap. i försäkringsbolagslagen tillämpas 6, 7 och 10 § samt 11 § 1 mom. och 12 § 1 mom. i denna lag.

På en försäkringsgrupp som inte uppfyller solvenskapitalkravet enligt 26 kap. i försäkringsbolagslagen men som uppfyller minimikapitalkravet för det anpassade verksamhetskapitalet enligt 26 kap. i försäkringsbolagslagen i den lydelse det hade vid ändringslagens ikraftträdande, tillämpas 9 § i denna lag.

På ett livförsäkringsbolag som vid ändringslagens ikraftträdande har slutat bevilja nya försäkringar i skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008) på ett annat sätt än försäkring av anknytande risker till befintliga livförsäkringsavtal, ska inte tillämpas 1 kap. 15 § 4 mom., 11 kap. 4 § 5 mom. eller 13 a kap. i försäkringsbolagslagen. Vad som föreskrivs ovan gäller till dess bolaget beslutar att åter börja bevilja nämnda försäkringar.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 344/2014
EkUB 30/2014
RSv 304/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1.

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.