297/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) 27 och 29 § och

ändras 2, 17, 25, 26 och 33 §, av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1430/2011, som följer:

2 §

Under förutsättning att en arbetstagare går i ålderspension från ett anställningsförhållande som omfattas av den nya lagen och pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga pensionsansökan eller under förutsättning att arbetstagaren har rätt till sådan invalidpension i fråga om vilken pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga ansökan och arbetstagarens arbetsinkomster enligt den nya lagen under månaden för pensionsfallet och under de trettiosex kalendermånader som föregår pensionsfallet är sammanlagt minst 16 800 euro, bestäms pension som intjänats före den 1 januari 2005 på det sätt som föreskrivs i 1—3 punkten i detta moment, i fråga om 1 punkten med tillämpning av 16 § och 20 § 1 mom. 1—5 meningen i den gamla lagen, i den lydelse de hade i den lag som gällde före den 1 januari 2005, samt 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (1745/1995), som följer:

1) de pensioner som bestäms särskilt för varje anställningsförhållande sammanräknas; maximibeloppet av en pension som intjänats före den 1 januari 2005 är dock 50 procent av arbetstagarens genomsnittliga månadslön beräknad på grundval av de sammanlagda lönerna för arbetstagarens anställningsförhållanden under de tio sista sjötjänståren; vid beräknandet av de tio sista sjötjänståren beaktas 2004 och de kalenderår som föregår detta år, dock så att högst fyra kalenderår beaktas i fråga om den tid som föregår 1996 och så att sådana sjötjänstår för vilka arbetstagaren har betalats deltidspension inte beaktas; den genomsnittliga månadslönen bestäms dock på basis av de kalenderår och de inkomster på grundval av vilka den skulle ha bestämts om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, eller om den ovannämnda genomsnittliga månadslönen är väsentligt lägre eller högre än den lön som arbetstagaren har fått för sjömansarbete under en så lång tid att den högre eller lägre lönen kan anses stabiliserad, beaktas såsom genomsnittlig månadslön den genomsnittliga arbetsinkomst som arbetstagaren skulle ha haft om någon förändring inte hade inträffat,

2) den pension som räknats ut enligt 1 punkten multipliceras med talet 0,8,

3) den intjänade pensionen bestäms enligt 22 a § i den gamla lagen, i den lydelse paragrafen hade i den lag som gällde före den 1 januari 2005.

Under förutsättning att en arbetstagare går i ålderspension från ett anställningsförhållande som omfattas av den nya lagen och pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga pensionsansökan eller under förutsättning att arbetstagaren har rätt till sådan invalidpension i fråga om vilken pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga ansökan och arbetstagarens arbetsinkomster enligt den nya lagen under månaden för pensionsfallet och under de trettiosex kalendermånader som föregår pensionsfallet är sammanlagt minst 16 800 euro, bestäms den pension som intjänats enligt den nya lagen under åren 2007—2015 med tillämpning av 66—70 § i den nya lagen i den lydelse de hade den 31 december 2015. I dessa fall bestäms det beviljade sammanlagda beloppet av en pension som intjänats enligt den nya lagen, en pension som intjänats enligt 16 § i den gamla lagen för åren 2005 och 2006 och en pension som anges ovan i 1 mom. vilken intjänats för tiden före den 1 januari 2005, på det sätt som föreskrivs i 1, 2 eller 3 punkten i detta moment, så att den bestämmelse i 1, 2 eller 3 punkten tillämpas som ger det största pensionsbeloppet, som följer:

1) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som räknats ut enligt 1 mom. 1 punkten; beloppet av den ålderspension eller invalidpension som räknats ut på detta sätt kan dock överskrida det maximibelopp som anges ovan i 1 mom. 1 punkten endast till den del pensionen enligt den nya lagen och pensionen enligt den gamla lagen för 2005 och 2006 har intjänats efter utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren har uppnått den i 8 § i den nya lagen föreskrivna nedre åldersgränsen för ålderspension eller en pensionsålder som är lägre än denna,

2) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som har räknats ut enligt 1 mom. 2 punkten,

3) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som har räknats ut enligt 1 mom. 3 punkten.

Om arbetstagaren beviljas ålderspension eller invalidpension i andra situationer än de om vilka det föreskrivs i 1 och 2 mom. ska den pension som intjänats före den 1 januari 2005 bestämmas på det sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i detta moment, i fråga om 1 punkten med tillämpning av 17 § 3—5 och 7—9 mom. samt 20 § 1 mom. 1—5 meningen, sådana de lydde i den gamla lag som gällde före den 1 januari 2005, samt 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (1745/1995), som följer:

1) den intjänade pensionen bestäms på det sätt som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten,

2) den intjänade pensionen bestäms enligt 17 § 3—5 och 7—9 mom. i den gamla lagen, sådana de lydde den 31 december 2004, till den del den till pension berättigande tiden hänför sig till 1991—2004; beloppet av en pension som intjänats före den 1 januari 1991 utgör för varje till pension berättigande betalningsmånad 1/8 procent av den lön som utgör grund för pensionen.

Om arbetstagaren beviljas ålderspension eller invalidpension i andra situationer än de om vilka det föreskrivs i 1 och 2 mom. bestäms den pension som intjänats enligt den nya lagen med tillämpning av 72—76 §. I dessa fall bestäms det sammanlagda beviljade beloppet av en pension som intjänats enligt den nya lagen, en pension som intjänats enligt 17 § i den gamla lagen för 2005 och 2006 och en pension som anges ovan i 3 mom. vilken intjänats för tiden före den 1 januari 2005 på det sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i detta moment, så att den bestämmelse i 1 eller 2 punkten tillämpas som ger det största pensionsbeloppet, som följer:

1) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som räknats ut enligt 3 mom. 1 punkten; det belopp som beviljas i ålderspension eller invalidpension och som räknats ut på detta sätt kan dock vara högst lika stort som det maximibelopp som avses ovan i 1 mom. 1 punkten,

2) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som har räknats ut enligt 3 mom. 2 punkten.

Om det sammanlagda beloppet av en ålders- eller invalidpension som uträknats enligt 2 mom. 1 punkten eller 4 mom. 1 punkten, en pension som intjänats för sådan oavlönad tid som avses i 11 b § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande, en pension som intjänats för sådan oavlönad tid som avses i 80 § i den nya lagen och enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) överstiger det maximibelopp som avses i 1 mom. 1 punkten, avdras från beloppet av en pension som intjänats enligt den gamla lagen före den 1 januari 2005, av en pension som intjänats på grundval av sådana arbetsinkomster som avses i 11 a § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande eller av en pension som intjänats på grundval av sådana arbetsinkomster som avses i 78 § i den nya lagen, det belopp som överstiger det nämnda maximibeloppet. När pensionernas sammanlagda belopp räknas ut beaktas dock inte en i 2 mom. 1 punkten angiven pension som intjänats på grundval av arbetsinkomster som avses i 11 a § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande eller en pension som intjänats på grundval av arbetsinkomster som avses i 78 § i den nya lagen, om den intjänats efter utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren har uppnått den i 8 § i den nya lagen föreskrivna nedre åldersgränsen för ålderspension eller en pensionsålder som är lägre än denna.

17 §

Om en arbetstagare har arbetat i Finland före den 1 januari 2005, räknas det särskilda tillägg till den teoretiska pensionen som avses i 72 § 3 mom. i den nya lagen ut på basis av lönen i det anställningsförhållande på grundval av vilket återstående tid borde beaktas vid bestämmandet av pension som beviljas före den 1 januari 2005 med stöd av den gamla lagen i den lydelse den hade före den 1 januari 2005.

25 §

Om en invalidpension eller en arbetslöshetspension har beviljats med tillämpning av bestämmelserna i den gamla lag som gällde före den 1 januari 2005, intjänas ny pension efter den nya lagens ikraftträdande på basis av inkomster som erhållits under en tid med pension, trots vad som bestäms i 20 § 1 och 2 mom. i denna lag, i enlighet med 72—76 § i den nya lagen, och den pension som intjänats på detta sätt beviljas när invalidpensionen eller arbetslöshetspensionen ändras till ålderspension vid 65 års ålder.

26 §

Trots vad som bestäms i 20 § 2 mom. i denna lag intjänas ny pension efter den nya lagens ikraftträdande på basis av inkomster som erhålls under en tid med ålderspension i enlighet med 72—76 § i den nya lagen, och den pension som intjänats på detta sätt beviljas enligt 13 § 3 mom. i den nya lagen, även om arbetstagaren före den 1 januari 2005 har uppnått den pensionsålder som anges i 14 § 1 eller 2 mom. i den gamla lagen i den lydelse de hade före den 1 januari 2005.

33 §

Tjänstgöringstiden enligt lagen om sjömanspensioner bestäms för tiden före den 1 januari 1991 enligt 11 § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade den 31 december 1990, samt i fråga om åren 1991—2006 enligt 14 § 6 mom. i den gamla lagen i den lydelse momentet hade vid den nya lagens ikraftträdande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På de penningbelopp som föreskrivs i denna lag tillämpas 101 § i lagen om sjömanspensioner.

RP 321/2014
ShUB 40/2014
RSv 270/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.