294/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om tillsyn över ekologisk produktion

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna lag utfärdas bestämmelser om verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av följande EU-rättsakter som gäller ekologisk produktion och märkning av ekologiskt producerade produkter till den del det inte föreskrivs om dem någon annanstans i lagstiftningen:

1) rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (rådets förordning),

2) kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (verkställighetsförordningen),

3) kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (importförordningen),

4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (kontrollförordningen).

Vad som i denna lag föreskrivs om Europeiska unionen eller Europeiska unionens medlemsstater gäller också Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och de stater som hör till det.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

På marknadskontrollen av ekologiskt producerade livsmedel, foder, alkoholdrycker, sprit, utsäde och plantmaterial tillämpas livsmedelslagen (23/2006), foderlagen (86/2008), alkohollagen (1143/1994), lagen om handel med utsäde (728/2000) och lagen om plantmaterial (1205/1994).

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) ekologiskt producerade produkter jordbruksprodukter, foder, livsmedel, alkoholdrycker och sprit vilka vid marknadsföringen får förses med märkning som hänvisar till ekologiskt produktionssätt i enlighet med rådets förordning,

2) jordbruksprodukter produkter som härstammar från jordbruket, inbegripet vattenbruksprodukter och havsalger,

3) aktör en fysisk eller juridisk person enligt definitionen i artikel 2 d i rådets förordning,

4) livsmedel livsmedel som avses i 6 § 1 punkten i livsmedelslagen,

5) foder foder som avses i 5 § 1 punkten i foderlagen,

6) vattenbruk vattenbruk som avses i artikel 2 g i rådets förordning,

7) alkoholdryck alkoholdryck som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten i alkohollagen,

8) sprit sprit som avses i 3 § 2 mom. 4 punkten i alkohollagen,

9) styrkande dokumentation styrkande dokumentation som avses i artikel 68 i verkställighetsförordningen,

10) import import från stater utanför Europeiska unionen,

11) export export till stater utanför Europeiska unionen.

2 kap.

Tillsynsmyndigheter och tillsyn

4 §
Jord- och skogsbruksministeriet

Den allmänna styrningen av tillsynen och av planeringen av tillsynen över ekologiskt producerade produkter och ekologisk produktion ankommer på jord- och skogsbruksministeriet.

5 §
Livsmedelssäkerhetsverket

Livsmedelssäkerhetsverket sörjer på riksnivå för planering, styrning och utveckling av tillsynen över ekologisk produktion samt över ekologiskt producerade produkter och deras import och export.

Livsmedelssäkerhetsverket utövar tillsyn över

1) förpackning och lagring av samt partihandel med ekologiskt producerade jordbruksprodukter,

2) framställning eller uppdrag för framställning av, lagring av samt partihandel med ekologiskt producerade livsmedel och foder,

3) förpackning, lagring och saluföring av samt partihandel med ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial, samt

4) aktörer som importerar eller exporterar ekologiskt producerade produkter.

Livsmedelssäkerhetsverket är den behöriga myndighet som avses i den EU-lagstiftning som nämns i 1 § 1 mom., om inte något annat föreskrivs nedan. Livsmedelssäkerhetsverket svarar också för informationsutbytet med och meddelandena till kommissionen och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen i enlighet med verkställighetsförordningen.

6 §
Närings-, trafik- och miljöcentralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska utöva tillsyn över

1) produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter samt över saluföringen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter i detaljförsäljningen, samt

2) sådan bearbetning av egna jordbruksprodukter på en gård som ska betraktas som framställning i ringa grad.

Närings-, trafik- och miljöcentralen är i artikel 36.2 och 36.3 i verkställighetsförordningen avsedd behörig myndighet i fråga om omställningsperioden inom växtproduktion samt i artikel 40 i verkställighetsförordningen avsedd behörig myndighet i fråga om parallellproduktion. Närings-, trafik- och miljöcentralen är dessutom behörig myndighet i sådana katastrofsituationer som avses i artikel 47 a och b i verkställighetsförordningen.

7 §
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utövar tillsyn över framställning, uppdrag för framställning, lagring och saluföring av samt partihandel med ekologiskt producerade alkoholdrycker och ekologiskt producerad sprit. Med avvikelse från 5 § 2 mom. utövar verket tillsyn över aktörer som bedriver import och export av ekologiskt producerade alkoholdrycker och ekologiskt producerad sprit.

8 §
Tullen

Tullen övervakar importen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker och sprit i enlighet med vad som föreskrivs om detta i rådets förordning och i lagstiftning som utfärdats med stöd av den.

Tullen beslutar om avlägsnande av uppgifter om ekologiska produktionsmetoder från märkning på, reklam och annonsering för samt medföljande dokument till importerade ekologiska produkter i enlighet med artikel 15 i importförordningen, om produkterna inte uppfyller kraven i denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 §.

9 §
Kontroll- och tillsynsplaner

Livsmedelssäkerhetsverket ska utarbeta en i artikel 92f i verkställighetsförordningen avsedd flerårig nationell kontrollplan med en beskrivning av uppbyggnad och organisation av systemen för tillsyn över den ekologiska produktionen och av strategiska mål för, prioritetsordning inom och allmän organisation av tillsynen.

Utöver den fleråriga nationella kontrollplanen ska Livsmedelssäkerhetsverket utarbeta en årlig tillsynsplan för att organisera den tillsyn som verket själv utövar och den tillsyn som utövas av närings-, trafik- och miljöcentralen. I den årliga tillsynsplanen ska det finnas bestämmelser om innehållet i kontrollerna samt om grunderna för riskbedömning av tillsynsobjekten och utvärdering av hur planen har genomförts.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska utarbeta en i 2 mom. avsedd årlig tillsynsplan om den tillsyn som avses i 7 §.

10 §
Utvärdering av tillsynen

Livsmedelssäkerhetsverket ska planmässigt göra eller låta göra en utvärdering av det allmänna genomförandet av tillsynen i enlighet med de årliga tillsynsplanerna samt se efter att planerna följs.

11 §
Publicering av resultaten av tillsynen

Livsmedelssäkerhetsverket ska publicera resultaten av tillsynen. Sekretessbelagda uppgifter som avses i 14 § får dock inte offentliggöras. Livsmedelssäkerhetsverket ska dessutom publicera resultaten av utvärderingen av tillsynen.

Närmare bestämmelser om publicering av resultaten av tillsynen får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

12 §
Auktoriserad kontrollör

Livsmedelssäkerhetsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen får vid tillsynen över aktörer och ekologiskt producerade produkter som hjälp anlita kontrollörer som av Livsmedelssäkerhetsverket skriftligen har bemyndigats att sköta tillsynsuppdrag. De auktoriserade kontrollörerna får utföra sådana kontroller som myndighetstillsynen kräver. När auktoriserade kontrollörer utför uppdrag som avses i denna lag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

En auktoriserad kontrollör ska ha sådan sakkunskap och kompetens som krävs för att utföra kontroller inom det tillsynsområde som han eller hon är auktoriserad för. En auktoriserad kontrollör ska, om en aktör så kräver, visa upp ett skriftligt intyg över sitt bemyndigande. Av intyget ska framgå vilket tillsynsområde kontrollören är auktoriserad för.

Livsmedelssäkerhetsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen ska utöva tillsyn över de auktoriserade kontrollörernas verksamhet. Administrativa beslut som en kontroll ger anledning till fattas av den tillsynsmyndighet på vars uppdrag kontrollen har gjorts.

13 §
Rätt att utföra kontroller och få uppgifter

De tillsynsmyndigheter och auktoriserade kontrollörer som avses i denna lag har rätt att för kontroller av verkställigheten av och tillsynen över efterlevnaden av denna lag och rådets förordning samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem få tillträde till odlingar och övriga områden, produktions- och lagerbyggnader och övriga byggnader och transportmedel samt att inspektera aktörernas bokföring, utföra andra kontroller och utan ersättning ta prov för undersökningar.

I utrymmen som används för boende av permanent natur får kontroller utföras endast av tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheterna och de auktoriserade kontrollörerna har trots sekretessbestämmelserna rätt att av aktörer få uppgifter och dokument som behövs för kontroller och tillsyn enligt denna lag.

14 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får uppgifter som erhållits vid tillsynen, trots sekretessbestämmelserna, lämnas ut till

1) myndigheter som avses i 5—8 § för utförande av uppgifter enligt denna lag och den EU-lagstiftning som nämns i 1 §,

2) Landsbygdsverket i fråga om kontroller och resultaten av dem i den omfattning som artikel 92.6 i verkställighetsförordningen kräver,

3) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott,

4) de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen för marknadskontroll av ekologiskt producerade livsmedel.

15 §
Handräckning

Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen (872/2011).

Tullen får ge tillsynsmyndigheterna sådan handräckning som hör till Tullens ansvarsområde för att utföra kontroller som avses i denna lag eller i den EU-lagstiftning som nämns i 1 §.

16 §
Europeiska unionens kontrollörers rätt att utföra kontroller och få uppgifter

Vad som i 13 § föreskrivs om finländska myndigheters rätt att utföra kontroller och få uppgifter gäller också för Europeiska unionens kontrollörer. När Europeiska unionens kontrollörer utför kontroller ska de samarbeta med tillsynsmyndigheterna.

17 §
Tillsynsmyndigheternas kodnummer

Bestämmelser om tillsynsmyndigheternas kodnummer enligt artikel 27.10 i rådets förordning utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

3 kap.

Kontrollsystemet för ekologisk produktion

18 §
Anmälan till kontrollsystemet för ekologisk produktion

En aktör ska innan han släpper ut ekologiskt producerade produkter på marknaden göra en anmälan om anslutning till kontrollsystemet till den behöriga tillsynsmyndigheten. Uppgifterna i anmälan ska följa artikel 63.3 i verkställighetsförordningen.

Närmare bestämmelser om aktörer som enligt artikel 28.2 i rådets förordning inte behöver anmäla sig till kontrollsystemet för ekologisk produktion får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

19 §
Anslutning till kontrollsystemet och registrering

En aktör som har kontrollerats en gång och som uppfyller kraven i rådets förordning och de bestämmelser i Europeiska unionens lagstiftning som utfärdats med stöd av den ska ges styrkande dokumentation av den behöriga tillsynsmyndigheten. När den styrkande dokumentationen har getts ska aktören anslutas till kontrollsystemet för ekologisk produktion genom en anteckning i registret.

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska fatta ett separat beslut om en aktör eller verksamhet inte uppfyller kraven i 1 mom. och inte kan anslutas till kontrollsystemet.

20 §
Anmälningar om ändringar i verksamheten

En aktör ska i enlighet med artikel 64 i verkställighetsförordningen anmäla ändringar i verksamheten till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska bedöma om ändringen i verksamheten kräver en ny kontroll.

21 §
Tillsyn över aktörer

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska utföra kontroller i enlighet med den årliga tillsynsplanen av en aktör som har anslutits till kontrollsystemet.

Efter en kontroll ska aktören ges styrkande dokumentation, om verksamheten uppfyller kraven i denna lag och den EU-lagstiftning som nämns i 1 §. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska fatta ett separat beslut om en verksamhet eller produkt som inte uppfyller de föreskrivna kraven.

22 §
Utträde ur kontrollsystemet

En aktör som vill utträda ur kontrollsystemet för ekologisk produktion ska lämna en skriftlig anmälan om detta till den behöriga tillsynsmyndigheten. Beslutet om att avföra en aktör ur kontrollsystemet fattas av den behöriga tillsynsmyndigheten.

Den registeransvarige som avses i 23 § ska avföra uppgifterna om aktören ur registret över ekologisk produktion senast fem år från det att aktören har avförts ur kontrollsystemet.

23 §
Registeransvarig

Livsmedelssäkerhetsverket för ett register över ekologisk produktion. Bestämmelser om den registeransvariges ansvar finns i 5 § i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008). Närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att använda och uppdatera uppgifterna i registret i den omfattning som dess uppgifter enligt 6 § kräver.

Registeransvarig när det gäller de uppgifter som avses i 7 § i denna lag är dock Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Registret förs med stöd av 44 § i alkohollagen.

24 §
Registret över ekologisk produktion

I registret över ekologisk produktion antecknas följande uppgifter:

1) aktörens namn, fastighetsbeteckning, lägenhetssignum samt företags- och organisationsnummer samt övriga kontaktuppgifter,

2) produktionsställen och andra verksamhetsenheter,

3) information om vilket slags funktioner och produkter verksamheten omfattar,

4) när det gäller jordbruksproduktion områden, bas- och jordbruksskiften och deras areal, övergångsperiod och övergångsperiodens längd,

5) antalet ekologiskt uppfödda djur och på konventionellt sätt uppfödda djur vid kontrolltidpunkten samt om produktionen är säsongbetonad, uppgift om detta,

6) datum då verksamheten har anslutits till kontrollsystemet,

7) datum då kontroll har gjorts samt kontrollörens signum,

8) den styrkande dokumentation som har getts till aktören, dess datum och giltighetstid,

9) tillstånd som har beviljats aktören med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 § samt tillståndens giltighetstid,

10) eventuella påföljder för aktören som orsakats av bristande efterlevnad av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 §, uppföljningen av påföljderna samt övriga anmärkningar och uppmaningar som tillsynsmyndigheten gett aktören och uppföljningen av dessa, och

11) övrig information som är nödvändig för tillsynen och som inte innehåller sådana känsliga uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen (523/1999).

På behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

25 §
Register över förökningsmaterial

Livsmedelssäkerhetsverket för i enlighet med artiklarna 48—56 i verkställighetsförordningen register över de arter och sorter för vilka ekologiskt producerat utsäde eller utsädespotatis finns att tillgå. Enligt samma förfaranden ska det föras register över övrigt förökningsmaterial.

Livsmedelssäkerhetsverket uppdaterar regelbundet registret över förökningsmaterial utifrån de uppgifter som fås av leverantören av förökningsmaterialet.

26 §
Offentliggörande av styrkande dokumentation

Livsmedelssäkerhetsverket ska offentliggöra uppdaterad styrkande dokumentation. Styrkande dokumentation i fråga om de aktörer som avses i 7 § ska dock offentliggöras av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

4 kap.

Ekologisk produktion i vissa fall

27 §
Uppbindning av nötkreatur på små gårdar

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja ett tillstånd enligt artikel 39 i verkställighetsförordningen att hålla nötkreatur bundna på en gård, vars sammanlagda antal nötkreatur motsvarar högst 30 djurenheter. Bara sådana nötkreatur som används i mjölkproduktion eller dikoproduktion får hållas bundna.

Närmare bestämmelser om grunderna för beräkning av djurenheter får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

28 §
Användning av förökningsmaterial som inte är ekologiskt producerat

Med tillstånd från närings-, trafik- och miljöcentralen får en aktör använda utsäde eller utsädespotatis som inte är ekologiskt producerat. Beviljande av tillstånd förutsätter att villkoren i artikel 45.5 i verkställighetsförordningen uppfylls. Tillstånd ska sökas för varje växtsäsong senast den 1 maj. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska dock behandla en ansökan om tillstånd som lämnats in efter utgången av den utsatta tiden, om det är fråga om en ny odlare eller om det finns vägande skäl för detta.

Efter att årligen ha utrett tillgången på ekologiskt producerat utsäde och ekologiskt producerad utsädespotatis i Finland, kan Livsmedelssäkerhetsverket publicera en sammanställning över de arter och sorter som inte får beviljas sådant tillstånd som avses i 1 mom.

I fråga om annat förökningsmaterial än det som avses i 1 mom. tillämpas de förfaranden som anges i 1 och 2 mom.

Livsmedelssäkerhetsverket kan bevilja ett sådant allmänt tillstånd som avses i artikel 45.8 i verkställighetsförordningen även för annat förökningsmaterial än för utsäde och utsädespotatis. Beviljande av tillstånd förutsätter att villkoren i artikel 45.5 a eller c i verkställighetsförordningen uppfylls.

29 §
Privata produktionsvillkor

Livsmedelssäkerhetsverket kan på ansökan godkänna privata produktionsvillkor för djurarter, vattenlevande växter eller mikroalger som avses i artikel 42 i rådets förordning. Ansökan kan lämnas in av en registrerad förening eller annan sammanslutning i fråga om en sådan djurart, vattenlevande växt eller mikroalg som det inte har fastställts några närmare produktionsregler för i verkställighetsförordningen. Sökanden ska visa att det produktionsvillkor för vilket godkännande söks överensstämmer med de principer och krav som anges i rådets förordning och i verkställighetsförordningen. Ett godkänt privat produktionsvillkor övervakas inom ett kontrollsystem som uppfyller vad som föreskrivs i denna lag.

Livsmedelssäkerhetsverket kan återta ett godkännande av ett privat produktionsvillkor, om produktionsvillkoret inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande.

I fråga om de i artikel 95.5 i verkställighetsförordningen avsedda privata produktionsvillkoren för foder till sällskapsdjur tillämpas de förfaranden som anges i 1 och 2 mom.

30 §
Förkortning av övergångsperioden

Livsmedelssäkerhetsverket kan i sådana fall som avses i artikel 36.4 i verkställighetsförordningen besluta att förkorta övergångsperioden för växtproduktion. Livsmedelssäkerhetsverket ska underrätta de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Europeiska kommissionen om sitt beslut.

31 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om produktion, behandling, märkning, marknadsföring, export, import, lagring, tillverkning och transport, till den del som verkställigheten av den EU-lagstiftning som nämns i 1 § så kräver.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får närmare bestämmelser dessutom vid behov utfärdas om sådana tekniska detaljer och omständigheter som enligt den EU-lagstiftning som nämns 1 § ska avgöras av medlemsländerna.

5 kap.

Administrativa tvångsmedel och påföljder

32 §
Förelägganden och förbud

Beslut om förbud och förelägganden som grundar sig på bestämmelserna i denna lag och den EU-lagstiftning nämns 1 § fattas av den behöriga tillsynsmyndigheten. Förelägganden och förbud ska meddelas för viss tid och ska upphävas, om bristen har avhjälpts eller om den inte längre kräver ett förbud eller föreläggande.

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska, med avvikelse från 1 mom., för högst två år förbjuda en aktör att saluföra produkter i vars märkning eller marknadsföring det hänvisas till ekologiskt produktionssätt, när det är fråga om en sådan allvarlig överträdelse eller överträdelse med långvarig verkan som avses i artikel 30.1 i rådets förordning.

33 §
Vite

Ett föreläggande eller ett förbud som har meddelats med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 § kan av tillsynsmyndigheten förenas med vite. I ärenden som gäller vite iakttas i övrigt bestämmelserna i viteslagen (1113/1990).

34 §
Brott mot bestämmelserna om ekologisk produktion

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) saluför produkter på vilka det hänvisas till ekologiskt produktionssätt och bedriver sådan i denna lag eller i den i 1 § nämnda EU-lagstiftningen avsedd verksamhet som inte har anmälts till kontrollsystemet för ekologisk produktion i enlighet med 18 §,

2) försummar den anmälningsplikt som avses i 20 §,

3) använder i artikel 23 i rådets förordning avsedda termer som hänvisar till ekologisk produktion i strid med de villkor som anges i den artikeln,

4) bryter mot ett förbud mot saluföring som meddelats med stöd av 32 § 2 mom.,

5) inte iakttar ett beslut om att avlägsna hänvisningarna till ekologiskt produktionssätt som tillsynsmyndigheten meddelat med stöd av artikel 30 i rådets förordning eller artikel 15 i importförordningen,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om ekologisk produktion dömas till böter.

Tillsynsmyndigheten får låta bli att anmäla en förseelse till förundersökningsmyndigheten, om gärningen eller försummelsen är ringa.

Den som bryter mot ett med vite förenat föreläggande eller förbud som har meddelats med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 §, kan lämnas obestraffad för samma gärning.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

35 §
Avgifter

För myndigheters prestationer enligt denna lag eller enligt den EU-lagstiftning som nämns i 1 § tas det ut avgifter till staten i enlighet med de grunder som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

36 §
Arvoden och kostnadsersättningar

Livsmedelssäkerhetsverket ska betala arvode och kostnadsersättning för kontroller enligt denna lag till de kontrollörer som verket har auktoriserat.

37 §
Ändringssökande

I den styrkande dokumentationen får omprövning begäras på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003) hos den tillsynsmyndighet som fattat beslutet.

Ändring i beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning och i andra beslut som tillsynsmyndigheterna fattat med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 § får sökas hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i beslut som Tullen meddelat med stöd av denna lag får sökas på det sätt som föreskrivs i tullagen (1466/1994).

Ändring i sådana beslut av förvaltningsdomstolen som gäller återtagande av godkännande av privata produktionsvillkor eller i 32 § 2 mom. avsedda visstidsförbud att saluföra produkter får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. I andra beslut av förvaltningsdomstolen får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Om ett beslut eller förbud som meddelas med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 § är av sådan natur att det ska verkställas utan dröjsmål, får det i beslutet eller förbudet bestämmas att beslutet eller förbudet ska iakttas även om ändring söks i det, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

38 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

39 §
Övergångsbestämmelser

Kontrollörer som före denna lags ikraftträdande har auktoriserats av Livsmedelssäkerhetsverket för tillsynen över ekologisk produktion får vara verksamma som sådana auktoriserade kontrollörer som avses i 12 § utan separat auktorisation.

En aktör som godkänts till kontrollsystemet för ekologisk produktion före denna lags ikraftträdande överförs till det kontrollsystem som avses i 3 kap. i denna lag.

Tillstånd som beviljats en aktör före denna lags ikraftträdande är i kraft den tid som anges i tillståndet. En ansökan om anslutning till kontrollsystemet för ekologisk produktion som har lämnats in till en myndighet före ikraftträdandet av denna lag i enlighet med den lagstiftning som gällde vid denna lags ikraftträdande och övriga anhängiga ärenden ska överföras för att handläggas på det sätt som föreskrivs i denna lag.

RP 47/2014
JsUB 29/2014
RSv 295/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.