271/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 13 § i lagen om patientens ställning och rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 13 § 6 mom., sådant det lyder i lag 653/2000, och

fogas till 13 §, sådan den lyder i lagarna 653/2000 och 795/2010, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 och 5 mom. samt det ändrade 6 mom. blir 5—7 mom., som följer:

13 §
Sekretessbelagda uppgifter i journalhandlingarna

Trots bestämmelserna i 2 mom. får en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller någon annan som arbetar vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller utför uppdrag för den, oberoende av skyldigheten att iaktta sekretess till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifter enligt denna lag har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld.


En anteckning om att uppgifter lämnats enligt 2—4 mom. och på vilka grunder detta skett ska göras i journalhandlingarna.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 333/2014
FvUB 41/2014
RSv 268/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.