267/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 2 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) 2 § 2 mom. som följer:

2 §
Tillämpningsområde och samband med annan lagstiftning

På de frågor som avses i 1 mom. tillämpas denna lag utöver det som föreskrivs om dem i

1) socialvårdslagen (1301/2014),

2) hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010),

3) lagen om stöd för närståendevård (937/2005),

4) familjevårdslagen (263/2015),

5) lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987),

6) lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977),

7) lagen om missbrukarvård (41/1986),

8) mentalvårdslagen (1116/1990),

9) lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000),

10) lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992),

11) lagen om privat socialservice (922/2011),

12) lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990).Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 256/2014
ShUB 48/2014
RSv 313/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.